ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faculty

F AE1 K AH0 L T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faculty-, *faculty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faculty(n) ศักยภาพหรือความสามารถในด้านร่างกายและจิตใจ, See also: สติปัญญา
faculty(n) คณะอาจารย์, See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ, Syn. teacher, teaching staff
faculty(n) คณะ
Faculty of Law(n) คณะนิติศาสตร์
Faculty of Arts(n) คณะอักษรศาสตร์
Faculty of Nursing(n) คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Science(n) คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Dentistry(n) คณะทันตแพทยศาสตร์
Faculty of Economics(n) คณะเศรษฐศาสตร์
Faculty of Education(n) คณะครุศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faculty(แฟค'เคิลที) n. ความสามารถ, สติปัญญา, คณะ, อำนาจ., Syn. aptitude

English-Thai: Nontri Dictionary
faculty(n) คณะ, คณะครู, ความสามารถ, สติปัญญา, ปฏิภาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facultyสมรรถพล, อินทรีย์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
faculty๑. ความสามารถที่จะกระทำการได้ (ก. แพ่ง)๒. คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย) (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
Faculty advisorsอาจารย์ที่ปรึกษา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
faculty of Medicine(n) คณะแพทยศาสตร์
Faculty of Sociology and Anthropology(n) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Faculty of Sociology and Anthropology(n) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Even if he got past our security system he wouldn't have the mental faculty or the physical stamina.ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้, แต่เขาคงไม่ ผ่านการสอบจิตทยา หรือการทดสอบทางร่างกาย Gattaca (1997)
The gauntlet has been thrown down, but the faculty have answered and answered with vigor.ทางคณะมีคำตอบแล้ว และตอบด้วยความมั่นใจ Good Will Hunting (1997)
Most of the faculty turn their heads when the married students miss a class or two.อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจ... เมื่อนร.ที่แต่งงานขาดเรียน Mona Lisa Smile (2003)
Every year, the ARs nominate a member of the faculty to be our guest.ทุกปีชาวเออาร์ จะเสนอชื่ออาจารย์มาเป็นแขก Mona Lisa Smile (2003)
Excuse me, but where is the faculty office?ขอโทษนะครับ - ห้องพักครูอยู่ที่ไหนเหรอครับ? My Little Bride (2004)
Faculty office?ห้องพักครู? My Little Bride (2004)
Korea University, Design Faculty Award:มหาลัยเกาหลี, รางวัลสาขาออกแบบตกแต่ง: Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Our faculty is organizing a ball, wanna come? We'll seeเฮ้ ที่คณะของฉันจะจัดงานเลี้ยง นายต้องมานะ? Eternal Summer (2006)
Our faculty ball is tonight, you wanna come?ที่คณะของฉันจะมีงานเลี้ยงคืนนี้ นายจะมามั้ย? Eternal Summer (2006)
We had a faculty meeting last Thursday and the topic was senior-class photos and how we had instituted a new rule last year that seniors are allowed to have photos taken by a photographer of their choice.เรามีการประชุมคณะอาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว... และตรงหัวข้อเรื่องมีรูปถ่ายผู้ระดับอาวุโส และวิธีการที่เราได้จัดกฏใหม่ กับสถาบันของเราเมื่อปีที่แล้ว... Cat's in the Bag... (2008)
Congratulations on your admission to the law faculty as the top candidate.ยินดีด้วยที่เธอสอบเข้าคณะกฎหมาย ได้อันดับที่หนึ่ง Episode #1.7 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
facultyHe has a faculty for making friends.
facultyHe has a faculty for making other people happy.
facultyHe has an extraordinary faculty for mathematics.
facultyHe has the faculty to learn languages easily.
facultyHe was at a loss as to which faculty to choose.
facultyInnovation has something to do with the faculty to notice unusual phenomena.
facultyIt is not because he had a faculty for business but because he was lucky that he succeeded in business.
facultyMan is different from animals in that he has the faculty of speech.
facultyMeg has a faculty for languages.
facultyShe has a faculty for doing two things at once.
facultyShe has a great faculty for music.
facultyThe faculty meeting adopted the dean's proposal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะเภสัชศาสตร์(n) Faculty of Pharmacy, See also: Faculty of Pharmaceutical Science, Example: คณะเภสัชศาสตร์ฟื้นฟูการนำสมุนไพรมารักษาโรค, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษากระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค
คณะพยาบาลศาสตร์(n) Faculty of Nursing, Example: ถ้าวิภาเรียนจบชั้นมัธยม 6 แล้ว เธอจะเข้าเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการดูแลและปรนนิบัติคนไข้
คณะนิติศาสตร์(n) Faculty of Law, Example: คณะนิติศาสตร์จะเริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานระบบข้อมูลด้านกฎหมายอย่างเต็มที่เร็วๆ นี้, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
คณะทันตแพทย์ศาสตร์(n) Faculty of Dentistry, Example: บุคคลที่สำเร็จการศึกษาจากคณะทันตแพทย์ศาสตร์มักลาออกจากราชการไปทำงานบริษัทเอกชนมากกว่า, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาตรวจรักษาโรคทางฟัน
คณะรัฐศาสตร์(n) Faculty of Political Science, Example: เขาได้รับเชิญเป็นครั้งแรกให้ไปบรรยายเรื่องประเพณีไทยแก่นิสิตคณะรัฐศาสตร ์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะ(n) faculty, See also: school, branch of study, department, Syn. ภาควิชา, แผนก, Example: นิสิตจากแต่ละคณะกำลังเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาหรือแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่รวมอยู่ในสายเดียวกัน
คณะครุศาสตร์(n) Faculty of Education, Example: ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพครูหรืออาจารย์, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาวิชาที่ว่าด้วยการสร้างพื้นฐานและความรู้ของการเป็นครู ประกอบด้วยวิชาการศึกษาเป็นต้น
คณะมัณฑนศิลป์(n) Faculty of Decorative Arts, Example: ศิลปินคนนี้จบมาจากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาศิลปะการออกแบบและตกแต่งผลิตกรรมหรืองานช่างต่างๆ
คณาจารย์(n) staff of teachers, See also: faculty of teachers, Syn. คณะครู, คณะอาจารย์, Example: ในวันไหว้ครูเหล่าคณาจารย์ต่างก็ปลาบปลื้มกับพิธีที่ลูกศิษย์เป็นผู้จัดขึ้นเองทั้งหมด, Count Unit: คณะ, Thai Definition: อาจารย์ของหมู่คณะ
คณะอักษรศาสตร์(n) Faculty of Arts, Example: นักแสดงที่เล่นละครเวทีส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์, Count Unit: คณะ, Thai Definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษาวิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะ[khana] (n) EN: college ; faculty ; school ; branch of study ; department  FR: faculté (universitaire) [ f ] ; département universitaire [ m ]
คณะอักษรศาสตร์[khana aksønsāt] (n, exp) EN: faculty of arts
คณะนิติศาสตร์[khana nitisāt] (n, exp) EN: Faculty of Law ; law school  FR: Faculté de Droit [ f ]
คณะสังคมศาสตร์[Khana Sangkhomsāt] (n, prop) EN: Faculty of Social Sciences   FR: Faculté des Sciences sociales [ f ]
คณะวิทยาการจัดการ[khana witthayākān jatkān] (n, exp) EN: faculty of management sciences
คณะวิทยาการการจัดการ[khana witthayākān kān jatkān] (n, exp) EN: faculty of management sciences
คณะวิทยาศาสตร์[khana witthayāsāt] (n, exp) EN: faculty of science  FR: faculté des sciences [ f ]
ภาควิชา[phākwichā] (n) EN: department (of a university or a faculty)  FR: département universitaire [ m ] ; département d'une faculté [ m ]
ปรีชา[prīchā] (n) EN: ability ; capability ; faculty  FR: talent [ m ] ; habileté [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FACULTY F AE1 K AH0 L T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faculty (n) fˈækltiː (f a1 k l t ii)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
機能[きのう, kinou] TH: หน้าที่การทำงาน  EN: faculty

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fakultät { f } | Fakultäten { pl }faculty | faculties [Add to Longdo]
Institutsbibliothek { f }faculty library [Add to Longdo]
Lehrerkonferenz { f }; Gesamtkonferenz { f } (Lehrer)faculty meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
機能[きのう, kinou] (n, vs) function; facility; faculty; feature; (P) #178 [Add to Longdo]
[りょく, ryoku] (n) (1) force; strength; might; vigour (vigor); energy; (2) capability; ability; proficiency; capacity; faculty; (3) efficacy; effect; (4) effort; endeavours (endeavors); exertions; (5) power; authority; influence; good offices; agency; (6) (See 力になる) support; help; aid; assistance; (7) stress; emphasis; (8) means; resources; (P) #489 [Add to Longdo]
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ability; faculty; (P) #990 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) { math } root; (4) { Buddh } indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs) #3,528 [Add to Longdo]
文学部[ぶんがくぶ, bungakubu] (n) department (faculty) of literature #4,434 [Add to Longdo]
医学部[いがくぶ, igakubu] (n) medical faculty #5,241 [Add to Longdo]
教職員[きょうしょくいん, kyoushokuin] (n) teaching staff; faculty; (P) #11,479 [Add to Longdo]
商学部[しょうがくぶ, shougakubu] (n) business school (in a university); faculty of commerce #15,123 [Add to Longdo]
ファカルティ[fakarutei] (n) faculty [Add to Longdo]
ファカルティディべロップメント;ファカルティディベラップメント[fakaruteidei be roppumento ; fakaruteideiberappumento] (n) faculty development [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Faculty \Fac"ul*ty\, n.; pl. {Faculties}. [F. facult?, L.
   facultas, fr. facilis easy (cf. facul easily), fr. fecere to
   make. See {Fact}, and cf. {Facility}.]
   1. Ability to act or perform, whether inborn or cultivated;
    capacity for any natural function; especially, an original
    mental power or capacity for any of the well-known classes
    of mental activity; psychical or soul capacity; capacity
    for any of the leading kinds of soul activity, as
    knowledge, feeling, volition; intellectual endowment or
    gift; power; as, faculties of the mind or the soul.
    [1913 Webster]
 
       But know that in the soul
       Are many lesser faculties that serve
       Reason as chief.           --Milton.
    [1913 Webster]
 
       What a piece of work is a man ! how noble in reason
       ! how infinite in faculty !      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Special mental endowment; characteristic knack.
    [1913 Webster]
 
       He had a ready faculty, indeed, of escaping from any
       topic that agitated his too sensitive and nervous
       temperament.             --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   3. Power; prerogative or attribute of office. [R.]
    [1913 Webster]
 
       This Duncan
       Hath borne his faculties so meek.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Privilege or permission, granted by favor or indulgence,
    to do a particular thing; authority; license;
    dispensation.
    [1913 Webster]
 
       The pope . . . granted him a faculty to set him free
       from his promise.           --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       It had not only faculty to inspect all bishops'
       dioceses, but to change what laws and statutes they
       should think fit to alter among the colleges.
                          --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   5. A body of a men to whom any specific right or privilege is
    granted; formerly, the graduates in any of the four
    departments of a university or college (Philosophy, Law,
    Medicine, or Theology), to whom was granted the right of
    teaching (profitendi or docendi) in the department in
    which they had studied; at present, the members of a
    profession itself; as, the medical faculty; the legal
    faculty, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Amer. Colleges) The body of person to whom are intrusted
    the government and instruction of a college or university,
    or of one of its departments; the president, professors,
    and tutors in a college.
    [1913 Webster]
 
   {Dean of faculty}. See under {Dean}.
 
   {Faculty of advocates}. (Scot.) See under {Advocate}.
 
   Syn: Talent; gift; endowment; dexterity; expertness;
     cleverness; readiness; ability; knack.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 faculty
   n 1: one of the inherent cognitive or perceptual powers of the
      mind [syn: {faculty}, {mental faculty}, {module}]
   2: the body of teachers and administrators at a school; "the
     dean addressed the letter to the entire staff of the
     university" [syn: {staff}, {faculty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top