ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*edition*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: edition, -edition-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edition(n) จำนวนพิมพ์ทั้งหมดต่อครั้ง
edition(n) รูปแบบของสิ่งพิมพ์, Syn. printing, publication, version
sedition(n) การปลุกระดมฝูงชนให้ต่อต้านรัฐบาล, See also: การช่วยก่อความไม่สงบ, คำพูดปลุกระดม, การสนับสนุนพวกกบฏ, Syn. rebellion, revolt, revolution, agitation
expedition(n) การเตรียมพร้อม, See also: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว, Syn. alacrity, dispatch, promptness
expedition(n) คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง), See also: คณะผู้เดินทาง, Syn. company, party, team
limited edition(n) การพิมพ์จำกัดจำนวน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bulldog editionn. หนังสือพิมพ์ฉบับตอนเช้า
edition(อิดิช, 'เชิน) n. ฉบับพิมพ์, ฉบับพิมพ์ครั้งที่, การพิมพ์, สิ่งที่คล้ายกันมาก, คนที่คล้ายกันมาก, การเป็นบรรณาธิการ
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง, คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
revised editionn. ฉบับแก้ไขปรับปรุง
sedition(ซีดิช'เชิน) n. การปลุกปั่นให้ก่อความไม่สงบหรือก่อการกบฏ, การจราจล, การต่อต้านรัฐบาล, Syn. rebellion, mutiny, defiance

English-Thai: Nontri Dictionary
edition(n) การพิมพ์ครั้งหนึ่งๆ, ฉบับพิมพ์ครั้งที่, จำนวนพิมพ์ครั้งที่
expedition(n) การเดินทาง, ความว่องไว, ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง, ด้วยความว่องไว, ด้วยความรวดเร็ว
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน, การปลุกปั่น, การต่อต้านรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limited editionจำนวนพิมพ์จำกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seditionการปลุกปั่นให้ขัดขืนอำนาจปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simplified editionฉบับง่าย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
abridged editionฉบับตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
force, expeditionaryกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expeditionary forceกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
variorum editionฉบับมีนัยวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
unabridged editionฉบับไม่ตัดย่อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Editionครั้งที่พิมพ์, Example: ครั้งที่พิมพ์ (edition) หนังสือที่มีจำนวนครั้งที่พิมพ์มาก แสดงว่าเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอ่านมาก เช่น พิมพ์ครั้งแรก พิมพ์ครั้งที่ 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 พิมพ์ครั้งที่ 4 พิมพ์ครั้งที่ 5 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unabridge editionฉบับสมบูรณ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlarge editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Expurgated editionฉบับตัดทอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Inclusive editionฉบับรวมนิพนธ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Library editionฉบับห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
New editionฉบับพิมพ์ครั้งใหม่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reprint editionฉบับพิมพ์ซ้ำ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Revised editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Beagle Expedition (1831-1836)การสำรวจของเรือบีเกิล (ค.ศ.1831-1836) [TU Subject Heading]
Exploring expeditionคณะนักสำรวจ [TU Subject Heading]
Limited editionsฉบับพิมพ์จำกัดจำนวน [TU Subject Heading]
Pirated editionsฉบับละเมิดลิขสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Accreditionการสำรวจเกณฑ์มาตรฐาน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
edition(n) the form in which a text (especially a printed book) is published
edition(n) all of the identical copies of something offered to the public at the same time
edition(n) an issue of a newspaper
expedition(n) a military campaign designed to achieve a specific objective in a foreign country, Syn. military expedition, hostile expedition
expedition(n) an organized group of people undertaking a journey for a particular purpose
expedition(n) a journey organized for a particular purpose
expeditionary(adj) (used of military forces) designed for military operations abroad
fishing expedition(n) an investigation undertaken in the hope (but not the stated purpose) of discovering information, Syn. fishing expedition
Lewis and Clark Expedition(n) an expedition sent by Thomas Jefferson to explore the northwestern territories of the United States; led by Meriwether Lewis and William Clark; traveled from St. Louis to the mouth of the Columbia River from 1803 to 1806, Syn. Lewis and Clark Expedition
limited edition(n) an edition that is restricted to a specific number of copies, Syn. limited edition
new edition(n) a publication (such as a book) that has been modified or updated and offered again for sale, Syn. new edition
sedition(n) an illegal action inciting resistance to lawful authority and tending to cause the disruption or overthrow of the government
campaign(n) an overland journey by hunters (especially in Africa), Syn. hunting expedition, safari
dispatch(n) the property of being prompt and efficient, Syn. expeditiousness, despatch, expedition
excursion(n) a journey taken for pleasure, Syn. sashay, junket, outing, pleasure trip, expedition, jaunt
exploration(n) to travel for the purpose of discovery, Syn. geographic expedition
pocketbook(n) pocket-sized paperback book, Syn. pocket edition, pocket book
textbook(n) a book prepared for use in schools or colleges, Syn. schoolbook, school text, text, text edition, Ant. trade edition
trade book(n) a book intended for general readership, Syn. trade edition, trade book, Ant. text edition
variorum(n) an edition containing various versions of a text or notes by various scholars or editors, Syn. variorum edition
version(n) something a little different from others of the same type, Syn. edition, variation, variant

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Deditionn. [ L. deditio, fr. dedere to give away, surrender; de- + dare to give. ] The act of yielding; surrender. [ R. ] Sir M. Hale. [ 1913 Webster ]

Editionn. [ L. editio, fr. edere to publish; cf. F. édition. See Edit. ] 1. A literary work edited and published, as by a certain editor or in a certain manner; as, a good edition of Chaucer; Chalmers' edition of Shakespeare. [ 1913 Webster ]

2. The whole number of copies of a work printed and published at one time; as, the first edition was soon sold. [ 1913 Webster ]

edition de luxe[ F. ] See Luxe. [ 1913 Webster ]

Editionern. An editor. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Expeditionn. [ L. expeditio: cf.F. expédition. ] 1. The quality of being expedite; efficient promptness; haste; dispatch; speed; quickness; as to carry the mail with expedition. [ 1913 Webster ]

With winged expedition [ 1913 Webster ]

Swift as the lightning glance. &unr_; [ 1913 Webster ]

2. A sending forth or setting forth the execution of some object of consequence; progress. [ 1913 Webster ]

Putting it straight in expedition. &unr_; [ 1913 Webster ]

3. An important enterprise, implying a change of place; especially, a warlike enterprise; a march or a voyage with martial intentions; an excursion by a body of persons for a valuable end; as, a military, naval, exploring, or scientific expedition; also, the body of persons making such excursion. [ 1913 Webster ]

The expedition miserably failed. Prescott. [ 1913 Webster ]

Narrative of the exploring expedition to the Rocky Mountains. J. C. Fremont. [ 1913 Webster ]

Expeditionarya. Of or pertaining to an expedition; as, an expeditionary force. [ 1913 Webster ]

Expeditionistn. One who goes upon an expedition. [ R ]. [ 1913 Webster ]

fishing expeditionn. An investigation searching for evidence of wrongdoing, with no credible evidence of such wrongdoing available at the outset of the investigation, and often without specifying in advance the wrongdoing to be proven. [ metaphorical ] [ PJC ]

Impeditionn. [ L. impeditio. ] A hindering; a hindrance. [ Obs. ] Baxier. [ 1913 Webster ]

Miseditionn. An incorrect or spurious edition. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Reditionn. [ L. reditio, fr. redire. See Redient. ] Act of returning; return. [ Obs. ] Chapman. [ 1913 Webster ]

Seditionn. [ OE. sedicioun, OF. sedition, F. sédition, fr. L. seditio, originally, a going aside; hence, an insurrectionary separation; pref. se-, sed-, aside + itio a going, fr. ire, itum, to go. Cf. Issue. ] 1. The raising of commotion in a state, not amounting to insurrection; conduct tending to treason, but without an overt act; excitement of discontent against the government, or of resistance to lawful authority. [ 1913 Webster ]

In soothing them, we nourish 'gainst our senate
The cockle of rebellion, insolence, sedition. Shak. [ 1913 Webster ]

Noisy demagogues who had been accused of sedition. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. Dissension; division; schism. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Now the works of the flesh are manifest, . . . emulations, wrath, strife, seditions, heresies. Gal. v. 19, 20. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Insurrection; tumult; uproar; riot; rebellion; revolt. See Insurrection. [ 1913 Webster ]

Seditionaryn. An inciter or promoter of sedition. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And Mr. Prakash, who, I fear is awaiting trial for sedition and inducement to murder.และคุณประกาศ ซึ่งรอขึ้นศาลคดีก่อความไม่สงบ และชักนำให้เกิดฆาตกรรม Gandhi (1982)
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา Gandhi (1982)
You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.คุณขึ้นค่าเช่าเพื่อเอาเงินไปใช้ล่าสัตว์ Gandhi (1982)
Sedition.ก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)
Sedition must become our creed.การก่อกวนความสงบเป็นชื่อเสียงของเรา Gandhi (1982)
I was a member of a zoological expedition... funded by the British Museum.ฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของการเดินทางสัตว์ ... ได้รับทุนจากบริติชมิวเซียม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
A British expedition.อังกฤษเดินทาง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
"Egyptian Mail," morning edition."จดหมายชาวอียิปต์," ฉบับเช้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
We were on a sightseeing expedition.เรากำลังเดินชมวิวกัน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The Nuke Masters special edition!นุ๊ค มาสเตอร์ ฉบับพิเศษ The Lawnmower Man (1992)
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)
I'm selling limited-edition prints. 20 dollars.ฉันขายภาพถ่าย ที่มีจำนวนจำกัด นี่ 20 ดอลล่าร์ Squeeze (1993)
I'm sure you won't mind if I send Miss Styles along... on your expedition.และผมว่าคุณคงไม่รังเกียจ ถ้าผมจะส่งคุณสไตล์ส ไปทำงานกับคุณด้วยคน In the Mouth of Madness (1994)
"This will not be an easy mission... monkeys slow the expedition.""งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะคุณจ๋อมาทำให้คุณหงุดหงิด" Jumanji (1995)
Senator Jackson's last words. Tonight, on 'Inside Edition.'คำพูดสุดท้ายของวุฒิสมาชิกของแจ็คสัน คืนนี้ที่ 'ในฉบับ. The Birdcage (1996)
We bring you the final edition of our Maxwell House Good News of 1939.เรานำคุณรุ่นสุดท้ายของ บ้านแมกซ์เวลของ เราข่าวที่ดีของ 1939 Contact (1997)
That's an old edition, but I know it all by heart. By heart, huh?ตำราเก่า แต่ผมจำได้ขึ้นใจแล้ว Gattaca (1997)
I am Peter Aufschnaiter. I am leading the expedition.ผมชื่อปีเตอร์ ออฟชไนเทอร์ เป็นผู้นำการเดินทางครั้งนี้ Seven Years in Tibet (1997)
Before us, four German expeditions attempted it.ก่อนหน้าเรา ชาวเยอรมันส่ง คณะเดินทางมาแล้วสี่ครั้ง Seven Years in Tibet (1997)
I am beginning to think this whole expedition was a mistake.ผมเริ่มคิดว่าการเดินทางครั้งนี้ เป็นเรื่องผิดพลาด Seven Years in Tibet (1997)
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท Titanic (1997)
I have just been informed of the nature of your expedition, Your Majesty.I have just been informed of the nature of your expedition, Your Majesty. Anna and the King (1999)
But, Father, never has such an expedition excluded royal children.But, Father, never has such an expedition excluded royal children. Anna and the King (1999)
most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam.most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam. Anna and the King (1999)
I am Isabella Oliveira, and welcome to a special edition of "Passion Food."ขอเชิญชมรายการพิเศษของ"เปิบพิศวาส" Woman on Top (2000)
That's it for tonight's edition of Criminals At Large. Good night, and be safe.และนี่คือ"อาชญากรหลบหนี" คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ ขอให้ปลอดภัยครับ Bringing Down the House (2003)
Passepartout, this is a scientific expedition, not a holiday! I will not miss this train.ฉันไม่ยอมตกรถไฟเด็ดขาด Around the World in 80 Days (2004)
Expedition interior radio rapidly!จะให้เข้าไปทางไหน ตอบด้วบ Ladder 49 (2004)
I'm not trusting him with the expedition.ฉันไม่วางใจเขาหรอก ถ้าต้องออกเดินทางสำรวจ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Can't get the expedition bonded without one.งานวิจัยครั้งนี้คงไม่ช่วยให้ สมหวังได้หรอก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
So we can continue with the expedition.แล้วงานวิจัยของเรา จะทำยังไงต่อ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- This expedition is over, Jack.- การเดินทางเพื่องานวิจัยจบลงแล้ว, แจ๊ค Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
As Wexell-Hall's representative, I am calling this expedition off.ในฐานะของตัวแทนของแว็กเซลล์-ฮอลล์ ฉันขอบอกว่างานวิจัยครั้งนี้จบลงแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
When we get back to the boat, this expedition is over.เมื่อเรากลับไปขึ้นเรือกันแล้ว ข้อตกลงระหว่างเราถือว่าจบกัน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
This is my expedition, and we're going to the orchid.นี่เป็นการเดินทางสำรวจของผม และผมจะเข้าไปหากล้วยไม้นั่นต่อ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- I was thinking of the expedition.- ฉันคิดถึงแต่เรื่องการสำรวจ Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The minute someone makes a call this expedition's over.ในนาทีนั้นถ้ามีใครบางคนโทรฯไป... ...การสำรวจครั้งนี้ก็ต้องจบลง Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
No, I split my time between working for a small environmental group and taking scientists on expeditions on the ice.ไม่ ฉันแบ่งเวลางาน สำหรับกลุ่มสภาพแวดล้อมย่อย และกำลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ในการเดินทางบนน้ำแข็ง AVP: Alien vs. Predator (2004)
It is my job to keep you alive on this expedition, and I need your help to do that.งานของชั้นคือช่วยให้คุณมีชีวิตตลอดการเดินทางนี้ และคุณต้องให้ความร่วมมือด้วย AVP: Alien vs. Predator (2004)
There's no room for sick men on this expedition.ไม่มีห้องสำหรับคนป่วยในการเดินทางนี้ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Every night there is a show with somebody shining a blue light and finding tiny specks of blood splattered on carpets and walls and ceiling fans, bathroom fixtures and special-edition plastic Burger King tray cups.ทุกคือมีรายการ ที่มีคนส่องไฟน้ำเงิน และพบรอยหยดเลือด บนพรม บนพนัง บนพัดลมเพดาน ในห้องน้ำ บนพลาสติก บนถาดรองแก้ว เบอร์เกอร์คิง Crash (2004)
A fairy tale you believed in enough to finance six expeditions over the last two years.A fairy tale you believed in enough to finance six expeditions over the last two years. Crusade (2004)
Late edition.ฉบับเย็น Robots (2005)
Good afternoon and welcome to a very special edition of ESPN football.สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ สู่ฟุตบอล ESPN นัดพิเศษ The Longest Yard (2005)
We read about some of your Yucatan expeditions. Pretty amazing.เราได้อ่านบทความของคุณแล้ว มันเยี่ยมมาก The Cave (2005)
How many expeditions we been on together, Top?จำนวนของทีม ที่เราอยู่รวมกันนะ ท็อป? The Cave (2005)
That camera paid for this expedition.- ชดใช้ค่ากล้องของทีมนี้ด้วยนะ The Cave (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
editionAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
editionA revised edition of the encyclopedia was published.
editionAs far as I know, this is the latest edition.
editionEach time an author re-writes a book, it is a new edition.
editionHaven't you got a cheaper edition?
editionHe left on an expedition to the North Pole.
editionHer library comprises 3500 and includes many first editions.
editionHe was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
editionHe was the leader of the great expedition.
editionHis death brought the expedition to an end.
editionI anticipate that there will be problems on their expedition.
editionI read it in today's edition.
editionIs there a paperback edition of this book?
editionIt was advertised as a second edition in the newspapers.
editionIt would be great if there was a Japanese edition.
editionI want to mention the release of our new software edition at the banquet.
editionI watched the expedition as it set off.
editionProblems are expected in their expedition.
editionSo far we have had no news as to which route the expedition has taken.
editionThe boy dreamed of going on an Antarctic expedition.
editionThe expedition has postponed its departure to the Antarctic.
editionThe expedition passed through the great jungle.
editionThe expedition's supplies soon gave out.
editionThe first edition was published ten years ago.
editionThe reckless men froze to death during their expedition to the Antarctic.
editionThey set out on an arctic expedition.
editionThey went on an expedition to the Antarctic.
editionThey went on an expedition to the North Pole.
editionThis book has gone through eight editions.
editionThis dictionary is an abridged edition.
editionThis edition is limited to seven thousand copies.
editionThis expedition will be expensive.
editionWe encountered a lot of difficulties on the expedition.
editionWho was the leader of the expedition?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉบับ(n) copy, See also: issue, edition, version, Syn. เล่มหนังสือ, แผ่นจดหมาย, แผ่นเอกสาร, Example: เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ความรีบเร่ง(n) haste, See also: expedition, hurry, rush, rapidity, Syn. ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ความรีบเร่งในชีวิตประจำวันอาจทำให้มองข้ามความสุขบางอย่างไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบใหม่[baēp mai] (n, exp) EN: new model  FR: nouveau modèle [ m ] ; nouvelle édition [ f ]
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [ m ] ; exemplaire [ m ] ; copie [ f ] ; édition [ f ] ; numéro [ m ] ; version [ f ] ; volume [ m ]
ฉบับห้องสมุด[chabap hǿngsamut] (n, exp) EN: library edition
ฉบับคู่มือ[chabap khūmeū] (n, exp) EN: handy edition
ฉบับกระเป๋า[chabap krapao] (n, exp) EN: pocket edition ; pocket book  FR: édition de poche [ f ] ; livre de poche [ m ]
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก[chabap phim khrang raēk] (n, exp) EN: first edition  FR: première édition [ f ]
ฉบับพิสดาร[chabap phitsadān] (n, exp) EN: unabridged édition ; enlarged edition  FR: édition complète [ f ]
ฉบับประจำห้องสมุด[chabap prajam hǿngsamut] (n, exp) EN: library edition
ฉบับประจำกระเป๋า[chabap prajam krapao] (n, exp) EN: pocket edition  FR: édition de poche [ f ]
ฉบับประจำโต๊ะ[chabap prajam to] (n, exp) EN: desk edition
ฉบับปรับปรุงแก้ไข[chabap prapprung kaēkhai] (n, exp) EN: revised edition
ฉบับสมบูรณ์[chabap sombūn] (n, exp) FR: édition complète [ f ]
ฉบับที่ ...[chabap thī ...] (x) EN: number ... ; issue ... (+ number)  FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)
ฉบับย่อ[chabap yø] (n, exp) EN: abridged edition  FR: édition abrégée [ f ]
จำกัดเครื่องมือ[jamkat khreūangmeū] (n, exp) EN: limited edition (of a software)  FR: version limitée (d'un logiciel) [ f ]
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [ f ] ; révolte [ f ] ; rébellion [ f ] ; soulèvement [ m ]
การจราจล[kān jarājøn] (n) EN: rebellion ; riot ; sedition
การรับส่ง[kān rapsong] (n) EN: delivery  FR: envoi [ m ] ; expédition [ f ] ; transmission [ f ] ; livraison [ f ]
การส่งไป[kān song pai] (n, exp) FR: expédition [ f ]
กรอบบ่าย[krøp bāi] (n, exp) EN: late edition
พิมพ์ครั้งแรก[phim khrang raēk] (n, exp) EN: first edition  FR: première édition [ f ]
พิมพ์ครั้งที่สอง[phim khrang thī søng] (n, exp) EN: second edition ; second print  FR: deuxième édition [ f ] ; deuxième impression [ f ]
พิมพ์ครั้งที่ 1[phim rang thī neung] (n, exp) EN: first edition ; 1st edition
ปีที่พิมพ์[pī thi phim] (n, exp) FR: année d'édition [ f ]
สำนักพิมพ์[samnak phim] (n, exp) EN: publishing house ; publishing company ; publishers ; publisher's  FR: éditeur [ m ] ; maison d'édition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
edition
edition
editions
sedition
edition's
expedition
expeditions
expeditionary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edition
editions
sedition
expedition
expeditions
expeditionary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] a register; a block of printing; an edition; version; page #586 [Add to Longdo]
版本[bǎn běn, ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ,  ] version; edition; release #4,001 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack #4,526 [Add to Longdo]
[tǎo, ㄊㄠˇ, / ] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry #5,210 [Add to Longdo]
[fá, ㄈㄚˊ, ] to cut down; to fell; to dispatch an expedition against; to attack; to boast #5,265 [Add to Longdo]
红楼梦[Hóng lóu mèng, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄡˊ ㄇㄥˋ,    /   ] A Dream of Red Mansions (first completed edition 1791) by Cao Xueqin 曹雪芹, one of the four great novels #10,660 [Add to Longdo]
征战[zhēng zhàn, ㄓㄥ ㄓㄢˋ,   /  ] campaign; expedition #11,373 [Add to Longdo]
本子[běn zi, ㄅㄣˇ ㄗ˙,  ] book; notebook; edition #14,651 [Add to Longdo]
征程[zhēng chéng, ㄓㄥ ㄔㄥˊ,  ] journey; expedition; voyage #17,094 [Add to Longdo]
远征[yuǎn zhēng, ㄩㄢˇ ㄓㄥ,   /  ] an expedition, esp. military; march to remote regions #18,705 [Add to Longdo]
征途[zhēng tú, ㄓㄥ ㄊㄨˊ,  ] long journey; trek; course of an expedition #19,832 [Add to Longdo]
海外版[hǎi wài bǎn, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ ㄅㄢˇ,   ] foreign edition (of a newspaper) #29,316 [Add to Longdo]
特刊[tè kān, ㄊㄜˋ ㄎㄢ,  ] special edition (of magazine) #30,329 [Add to Longdo]
北伐[běi fá, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ,  ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords #31,689 [Add to Longdo]
温床[wēn chuáng, ㄨㄣ ㄔㄨㄤˊ,   /  ] hotbed; breeding ground; fig. breeding ground for crimes or sedition #32,380 [Add to Longdo]
单行[dān xíng, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ,   /  ] to come individually; to treat separately; separate edition; one-way traffic #37,831 [Add to Longdo]
辞海[cí hǎi, ㄘˊ ㄏㄞˇ,   /  ] Ci Hai, an encyclopedic dictionary first published in 1915, most recent edition 1999 #47,695 [Add to Longdo]
征讨[zhēng tǎo, ㄓㄥ ㄊㄠˇ,   /  ] to go on a punitive expedition #47,897 [Add to Longdo]
单行本[dān xíng běn, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄣˇ,    /   ] single volume edition; offprint #50,641 [Add to Longdo]
征伐[zhēng fá, ㄓㄥ ㄈㄚˊ,  ] a punitive expedition #51,814 [Add to Longdo]
刻本[kè běn, ㄎㄜˋ ㄅㄣˇ,  ] block printed edition #58,162 [Add to Longdo]
开拔[kāi bá, ㄎㄞ ㄅㄚˊ,   /  ] to set out (of troops); departure; start date (of military expedition) #59,222 [Add to Longdo]
修订版[xiū dìng bǎn, ㄒㄧㄡ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄢˇ,    /   ] revised edition; revised version #59,671 [Add to Longdo]
全本[quán běn, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄣˇ,  ] whole edition; whole performance (of Chinese opera) #63,812 [Add to Longdo]
征发[zhēng fá, ㄓㄥ ㄈㄚˊ,   /  ] a punitive expedition #64,668 [Add to Longdo]
北伐军[běi fá jūn, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄐㄩㄣ,    /   ] the Northern Expeditionary Army #65,416 [Add to Longdo]
二十四史[èr shí sì shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄕˇ,    ] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions); fig. a long and complicated story #67,985 [Add to Longdo]
北伐战争[Běi fá zhàn zhēng, ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ ㄓㄢˋ ㄓㄥ,     /    ] the Northern Expedition, the Nationalists' campaign of 1926-1927 under Chiang Kaishek against the Northern Warlords #69,316 [Add to Longdo]
亲征[qīn zhēng, ㄑㄧㄣ ㄓㄥ,   /  ] to take to the field oneself (of emperor); to take part in person in an expedition #72,532 [Add to Longdo]
翻印[fān yìn, ㄈㄢ ㄧㄣˋ,  ] reprint; to reissue; to publish a new edition #79,443 [Add to Longdo]
合订本[hé dìng běn, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ,    /   ] bound volume; one-volume edition #80,977 [Add to Longdo]
东征[dōng zhēng, ㄉㄨㄥ ㄓㄥ,   /  ] punitive expedition to the east #88,204 [Add to Longdo]
御驾亲征[yù jià qīn zhēng, ㄩˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄥ,     /    ] the emperor leads his troops into battle (成语 saw); to take part personally in an expedition #88,826 [Add to Longdo]
南征[nán zhēng, ㄋㄢˊ ㄓㄥ,  ] punitive expedition to the south #90,173 [Add to Longdo]
征人[zhēng rén, ㄓㄥ ㄖㄣˊ,  ] traveler (on a long journey); participant in an expedition; garrison soldier; new recruit #96,408 [Add to Longdo]
异文[yì wén, ㄧˋ ㄨㄣˊ,   /  ] variant character; loan word; variant written form (for the same word); different edition #114,821 [Add to Longdo]
增订本[zēng dìng běn, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ,    /   ] revised and enlarged edition #118,893 [Add to Longdo]
二十五史[èr shí wǔ shǐ, ㄦˋ ㄕˊ ㄨˇ ㄕˇ,    ] twenty four dynastic histories (or 25 or 26 in modern editions) #144,297 [Add to Longdo]
征帆[zhēng fān, ㄓㄥ ㄈㄢ,  ] expedition ship #185,428 [Add to Longdo]
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] wooden tablet; edition #217,368 [Add to Longdo]
白文[bái wén, ㄅㄞˊ ㄨㄣˊ,  ] the text of an annotated book; an unannotated edition of a book; intagliated characters (on a seal) #260,176 [Add to Longdo]
普尔热瓦尔斯基[Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī, ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄖㄜˋ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ,        /       ] Nikolai Mikhailovich Przevalski (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870; abbr. to 普氏 #481,273 [Add to Longdo]
下西洋[xià xī yáng, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ,  西 ] to sail West (from China); refers to Zhenghe's 15th century expeditions to the Western Pacific [Add to Longdo]
传本[chuán běn, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄣˇ,   /  ] edition (of a book) currently in circulation [Add to Longdo]
北征[běi zhēng, ㄅㄟˇ ㄓㄥ,  ] punitive expedition to the north [Add to Longdo]
十字军东征[shí zì jūn dōng zhēng, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄥ ㄓㄥ,      /     ] the Crusades; crusaders' eastern expedition [Add to Longdo]
宵征[xiāo zhēng, ㄒㄧㄠ ㄓㄥ,  ] night journey; punitive expedition by night [Add to Longdo]
专征[zhuān zhēng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥ,   /  ] to go on a personal punitive expedition [Add to Longdo]
征勦[zhēng jiǎo, ㄓㄥ ㄐㄧㄠˇ,  ] to mount a punitive expedition against bandits [Add to Longdo]
征夫[zhēng fū, ㄓㄥ ㄈㄨ,  ] traveler; soldier on expedition; soldier taking part in battle [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Spedition(n) |die, pl. Speditionen| บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้าหรือสิ่งของ, การขนส่งของ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angelausflug { m }fishing expedition [Add to Longdo]
Annoncenexpedition { f }advertisement representative [Add to Longdo]
Auflage { f }; Ausgabe { f } (eines Buches) | Auflagen { pl }; Ausgaben { pl } | aktualisierte Ausgabe { f } | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage { f } | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe { f }edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Aufwiegelung { f }; Verhetzung { f }; Aufruhr { m } [ pol. ]sedition [Add to Longdo]
Ausgabebezeichnung { f }edition statement [Add to Longdo]
Eile { f }expedition [Add to Longdo]
Expedition { f }; Entdeckungsreise { f } | Expeditionen { pl }; Entdeckungsreisen { pl }expedition | expeditions [Add to Longdo]
Expeditionskorps { n }expeditionary force [Add to Longdo]
Gesamtausgabe { f }complete edition [Add to Longdo]
Hardcover { n }; gebundene Ausgabe { f }hardcover edition [Add to Longdo]
Inserent { m }; Anzeigenexpedition { f }advertising space buyer [Add to Longdo]
Jubiläumsausgabe { f }jubilee edition [Add to Longdo]
Luftfrachtspedition { f }air freight forwarding [Add to Longdo]
Mikrofilmausgabe { f }microfilm edition [Add to Longdo]
Morgenausgabe { f }morning edition [Add to Longdo]
Neuauflage { f }new edition [Add to Longdo]
Neuausgabe { f }new edition [Add to Longdo]
Originalausgabe { f }original edition [Add to Longdo]
Prachtausgabe { f } | Prachtausgaben { pl }edition de luxe | editions de luxe [Add to Longdo]
Raubdruck { m }pirate edition; pirated edition [Add to Longdo]
Sammelwerk { n }collected edition [Add to Longdo]
Schulausgabe { f }school edition [Add to Longdo]
Selbstverlag { m }author's edition [Add to Longdo]
Sonderausgabe { f }; Sondernummer { f }special edition [Add to Longdo]
Spedition { f } | Speditionen { pl }forwarding agency | forwarding agencies [Add to Longdo]
Strafexpedition { f }punitive expedition [Add to Longdo]
Taschenausgabe { f }pocket book edition [Add to Longdo]
Transport { m }; Spedition { f }conveyance [Add to Longdo]
Volksausgabe { f }popular edition [Add to Longdo]
Wochenendausgabe { f }weekend edition [Add to Longdo]
aufrührerischseditionous [Add to Longdo]
aufrührerisch { adv }seditionously [Add to Longdo]
Aufl. : Auflageed. : edition [Add to Longdo]
Ed. : Edition, Ausgabeed. : edition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n) edition; version; (P) #55 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
初版[しょはん, shohan] (n) first edition; (P) #1,520 [Add to Longdo]
特集(P);特輯[とくしゅう, tokushuu] (n, vs) feature (e.g. newspaper); special edition; report; (P) #2,388 [Add to Longdo]
[かん, kan] (suf) publication; edition (e.g. morning, evening, special); published in (year); publication frequency (e.g. daily, monthly) #4,372 [Add to Longdo]
増刊[ぞうかん, zoukan] (n, vs) special edition #4,534 [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n, vs, adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) #4,764 [Add to Longdo]
探検(P);探険(P)[たんけん, tanken] (n, vs, adj-no) exploration; expedition; (P) #5,562 [Add to Longdo]
新編;新篇[しんぺん, shinpen] (n) new edition #6,121 [Add to Longdo]
縮刷[しゅくさつ, shukusatsu] (n, vs) pocket edition; small-type edition #10,519 [Add to Longdo]
エディション[edeishon] (n) edition; (P) #11,960 [Add to Longdo]
出兵[しゅっぺい, shuppei] (n, vs) dispatch of troops; despatch of troops; expedition #14,899 [Add to Longdo]
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader #17,267 [Add to Longdo]
文庫本[ぶんこぼん, bunkobon] (n) mass-market paperback; pocket edition #17,714 [Add to Longdo]
エクスペディション[ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
オンライン版[オンラインはん, onrain han] (n) { comp } on-line version; on-line edition [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] (n) { comp } test version, edition, release [Add to Longdo]
ニュープリント[nyu-purinto] (n) new print (e.g. film); new edition [Add to Longdo]
パイレートエディション[paire-toedeishon] (n) pirated edition [Add to Longdo]
リバイズドエディション[ribaizudoedeishon] (n) revised edition [Add to Longdo]
愛蔵版[あいぞうばん, aizouban] (n) favourite printing (edition); favorite printing; collector's edition [Add to Longdo]
異本[いほん, ihon] (n) different edition; another book; strange book [Add to Longdo]
一版[いっぱん, ippan] (n) an edition [Add to Longdo]
影印本[えいいんほん, eiinhon] (n) facsimile edition [Add to Longdo]
遠征軍[えんせいぐん, enseigun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
遠征隊[えんせいたい, enseitai] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
欧州版[おうしゅうばん, oushuuban] (n) European edition (e.g. newspaper) [Add to Longdo]
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition) [Add to Longdo]
改訂版(P);改定版(iK)[かいていばん, kaiteiban] (n) revised edition; (P) [Add to Longdo]
改版[かいはん, kaihan] (n, vs) revision; revised edition [Add to Longdo]
海外版[かいがいばん, kaigaiban] (n) overseas edition [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくばん, kaizokuban] (n) pirated edition; bootleg [Add to Longdo]
海兵遠征軍[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US) [Add to Longdo]
偽版[ぎはん, gihan] (n) pirated edition [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n, adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]
旧刊[きゅうかん, kyuukan] (n) back number; old edition [Add to Longdo]
旧版[きゅうはん;きゅうばん, kyuuhan ; kyuuban] (n) old edition [Add to Longdo]
決定版[けっていはん;けっていばん, ketteihan ; ketteiban] (n) definitive piece; definitive (authoritative) edition; last word [Add to Longdo]
懸軍[けんぐん, kengun] (n) expeditionary army [Add to Longdo]
原版[げんばん;げんぱん, genban ; genpan] (n) typesetting plates (books); mold; mould; pressing plates (records); original edition [Add to Longdo]
限定版[げんていばん, genteiban] (n) limited edition [Add to Longdo]
古版[こはん, kohan] (n) old edition [Add to Longdo]
古版本[こはんぼん, kohanbon] (n) old edition [Add to Longdo]
豪華版[ごうかばん, goukaban] (n) deluxe edition [Add to Longdo]
再征[さいせい, saisei] (n) second punitive expedition [Add to Longdo]
再訂版[さいていはん;さいていばん, saiteihan ; saiteiban] (n) second revised edition [Add to Longdo]
再版[さいはん, saihan] (n, vs) reprint(ing); second edition [Add to Longdo]
私家版[しかばん, shikaban] (n) privately printed book; private (press) edition [Add to Longdo]
試用版[しようばん, shiyouban] (n) { comp } trial version (typically software); trial edition [Add to Longdo]
重版[じゅうはん, juuhan] (n, vs) second edition; additional printing; literary piracy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンライン版[オンラインはん, onrain han] on-line version, on-line edition [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
試用版[しようはん, shiyouhan] trial version, trial edition [Add to Longdo]
日本語版[にほんごはん, nihongohan] Japanese (language) version, edition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
出荷[しゅっか, shukka] Absenden, Spedition, Verschiffung [Add to Longdo]
探検[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]
探険[たんけん, tanken] Erforschung, Expedition [Add to Longdo]
運送[うんそう, unsou] Transport, Befoerderung, Spedition [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] Feldzug, Expedition, Besuch (Sport) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top