ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expedition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedition-, *expedition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedition(n) การเตรียมพร้อม, See also: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว, Syn. alacrity, dispatch, promptness
expedition(n) คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง), See also: คณะผู้เดินทาง, Syn. company, party, team

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง, คณะผู้เดินทางดังกล่าว, ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
expedition(n) การเดินทาง, ความว่องไว, ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง, ด้วยความว่องไว, ด้วยความรวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expeditionary forceกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Laurels for this extraordinary achievement belong to the expedition itself... not the individual.พวงมาลัย สำหรับความสำเร็จที่ไม่ธรรมดา นี้อยู่ในการเดินทางของตัวเอง ... ไม่ได้เป็นรายบุคคล Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ... Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Before us, four German expeditions attempted it.ก่อนหน้าเรา ชาวเยอรมันส่ง คณะเดินทางมาแล้วสี่ครั้ง Seven Years in Tibet (1997)
I am beginning to think this whole expedition was a mistake.ผมเริ่มคิดว่าการเดินทางครั้งนี้ เป็นเรื่องผิดพลาด Seven Years in Tibet (1997)
Your expedition is at the center of a storm... of controversy over salvage rights, and even ethics.การสำรวจของคุณเกิดความขัดแย้ง เรื่องสิทธิการกู้เรือและมารยาท Titanic (1997)
But, Father, never has such an expedition excluded royal children.But, Father, never has such an expedition excluded royal children. Anna and the King (1999)
most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam.most excellent conclusion to expedition echoed in every corner of Siam. Anna and the King (1999)
Expedition interior radio rapidly!จะให้เข้าไปทางไหน ตอบด้วบ Ladder 49 (2004)
Can't get the expedition bonded without one.งานวิจัยครั้งนี้คงไม่ช่วยให้ สมหวังได้หรอก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
- This expedition is over, Jack.- การเดินทางเพื่องานวิจัยจบลงแล้ว, แจ๊ค Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
As Wexell-Hall's representative, I am calling this expedition off.ในฐานะของตัวแทนของแว็กเซลล์-ฮอลล์ ฉันขอบอกว่างานวิจัยครั้งนี้จบลงแล้ว Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
When we get back to the boat, this expedition is over.เมื่อเรากลับไปขึ้นเรือกันแล้ว ข้อตกลงระหว่างเราถือว่าจบกัน Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expeditionHe left on an expedition to the North Pole.
expeditionHe was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
expeditionHe was the leader of the great expedition.
expeditionHis death brought the expedition to an end.
expeditionI anticipate that there will be problems on their expedition.
expeditionI watched the expedition as it set off.
expeditionProblems are expected in their expedition.
expeditionSo far we have had no news as to which route the expedition has taken.
expeditionThe boy dreamed of going on an Antarctic expedition.
expeditionThe expedition has postponed its departure to the Antarctic.
expeditionThe expedition passed through the great jungle.
expeditionThe expedition's supplies soon gave out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรีบเร่ง(n) haste, See also: expedition, hurry, rush, rapidity, Syn. ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ความรีบเร่งในชีวิตประจำวันอาจทำให้มองข้ามความสุขบางอย่างไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับส่ง[kān rapsong] (n) EN: delivery  FR: envoi [ m ] ; expédition [ f ] ; transmission [ f ] ; livraison [ f ]
การส่งไป[kān song pai] (n, exp) FR: expédition [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
expedition
expeditions
expeditionary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedition
expeditions
expeditionary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征帆[zhēng fān, ㄓㄥ ㄈㄢ,  ] expedition ship #185,428 [Add to Longdo]
远征军[yuǎn zhēng jūn, ㄩㄢˇ ㄓㄥ ㄐㄩㄣ,    /   ] expeditionary force; army on a distant expedition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Expedition { f }; Entdeckungsreise { f } | Expeditionen { pl }; Entdeckungsreisen { pl }expedition | expeditions [Add to Longdo]
Expeditionskorps { n }expeditionary force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠征[えんせい, ensei] (n, vs, adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) #4,764 [Add to Longdo]
探検(P);探険(P)[たんけん, tanken] (n, vs, adj-no) exploration; expedition; (P) #5,562 [Add to Longdo]
出兵[しゅっぺい, shuppei] (n, vs) dispatch of troops; despatch of troops; expedition #14,899 [Add to Longdo]
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader #17,267 [Add to Longdo]
エクスペディション[ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
遠征軍[えんせいぐん, enseigun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
遠征隊[えんせいたい, enseitai] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
海兵遠征軍[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US) [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n, adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]
懸軍[けんぐん, kengun] (n) expeditionary army [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expedition \Ex`pe*di"tion\, n. [L. expeditio: cf.F.
   exp['e]dition.]
   1. The quality of being expedite; efficient promptness;
    haste; dispatch; speed; quickness; as to carry the mail
    with expedition.
    [1913 Webster]
 
       With winged expedition
    [1913 Webster]
 
       Swift as the lightning glance. ?
    [1913 Webster]
 
   2. A sending forth or setting forth the execution of some
    object of consequence; progress.
    [1913 Webster]
 
       Putting it straight in expedition. ?
    [1913 Webster]
 
   3. An important enterprise, implying a change of place;
    especially, a warlike enterprise; a march or a voyage with
    martial intentions; an excursion by a body of persons for
    a valuable end; as, a military, naval, exploring, or
    scientific expedition; also, the body of persons making
    such excursion.
    [1913 Webster]
 
       The expedition miserably failed.   --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       Narrative of the exploring expedition to the Rocky
       Mountains. --J. C. Fremont.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedition
   n 1: a military campaign designed to achieve a specific
      objective in a foreign country [syn: {expedition},
      {military expedition}, {hostile expedition}]
   2: an organized group of people undertaking a journey for a
     particular purpose; "an expedition was sent to explore Mars"
   3: a journey organized for a particular purpose
   4: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to the
     shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after cautious
     sashays into the field" [syn: {excursion}, {jaunt}, {outing},
     {junket}, {pleasure trip}, {expedition}, {sashay}]
   5: the property of being prompt and efficient; "it was done with
     dispatch" [syn: {dispatch}, {despatch}, {expedition},
     {expeditiousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top