Search result for

expedition

(57 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expedition-, *expedition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expedition[N] การเตรียมพร้อม, See also: ความตื่นตัว, ความรวดเร็ว, Syn. alacrity, dispatch, promptness
expedition[N] คณะเดินทาง (เพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง), See also: คณะผู้เดินทาง, Syn. company, party, team

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expedition(เอคซฺพิดิช'เชิน) n. การเดินทาง,คณะผู้เดินทางดังกล่าว,ความว่องไวหรือรวดเร็วในการกระทำบางอย่าง., See also: expeditionary adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
expedition(n) การเดินทาง,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง,ด้วยความว่องไว,ด้วยความรวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expedition๑. คณะสำรวจ๒. กองทหารที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expeditionary forceกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Madame...you're not required on this expedition.มาดาม.. ท่านไม่ได้ถูกกำหนดให้เข้าร่วม The Secret of Moonacre (2008)
-Are you leading this expedition or not?- ท่านยังจะนำกลุ่มนี้หรือเปล่า ? N The Secret of Moonacre (2008)
To go on the north expedition against Caoขึ้นเหนือเพื่อโจมตีโจโฉ Three Kingdoms (2008)
He and his troops are to set off today for the northern expedition against Caoจัดทัพโดยด่วน เดินทางขึ้นเหนือเพื่อโจมตีโจโฉ Three Kingdoms (2008)
Over the years I've launched numerous northern expeditions but all in vainหลายปีที่เราบุกขึ้นเหนือ แต่ไม่ประสบผล Three Kingdoms (2008)
To continue with the northern expeditionต้องการผนวกรวมภาคเหนือโดยเร็ว Three Kingdoms (2008)
Together they shall depart today for the northern expedition against Caoให้ทั้งสองเดินทางขึ้นเหนือทันที\ เพื่อโจมตีโจโฉ Three Kingdoms (2008)
How can I be excluded from the expedition?ทำไมถึงไม่บอกข้าเรื่องนี้ ? Three Kingdoms (2008)
I must be included in this northern expeditionข้าอยากรวมภาคเหนือโดยเร็ว Three Kingdoms (2008)
By going on this expedition?อย่างนั้นหรือ ? Three Kingdoms (2008)
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ Up (2009)
As much of the expedition supplies as they can.เอา เสบียง และ สัมภาระ ที่จำเป็นไปด้วย Air: Part 1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expeditionHe left on an expedition to the North Pole.
expeditionHe was a member of the expedition which climbed Mount Everest.
expeditionHe was the leader of the great expedition.
expeditionHis death brought the expedition to an end.
expeditionI anticipate that there will be problems on their expedition.
expeditionI watched the expedition as it set off.
expeditionProblems are expected in their expedition.
expeditionSo far we have had no news as to which route the expedition has taken.
expeditionThe boy dreamed of going on an Antarctic expedition.
expeditionThe expedition has postponed its departure to the Antarctic.
expeditionThe expedition passed through the great jungle.
expeditionThe expedition's supplies soon gave out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรีบเร่ง[N] haste, See also: expedition, hurry, rush, rapidity, Syn. ความเร่งรีบ, Ant. ความเชื่องช้า, ความชักช้า, Example: ความรีบเร่งในชีวิตประจำวันอาจทำให้มองข้ามความสุขบางอย่างไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับส่ง[n.] (kān rapsong) EN: delivery   FR: envoi [m] ; expédition [f] ; transmission [f] ; livraison [f]
การส่งไป[n. exp.] (kān song pai) FR: expédition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEDITION    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N
EXPEDITIONS    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N Z
EXPEDITIONARY    EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expedition    (n) (e2 k s p i d i1 sh @ n)
expeditions    (n) (e2 k s p i d i1 sh @ n z)
expeditionary    (j) (e2 k s p i d i1 sh @ n @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Expedition {f}; Entdeckungsreise {f} | Expeditionen {pl}; Entdeckungsreisen {pl}expedition | expeditions [Add to Longdo]
Expeditionskorps {n}expeditionary force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスペディション[, ekusupedeishon] (n) expedition [Add to Longdo]
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P) [Add to Longdo]
遠征軍[えんせいぐん, enseigun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
遠征隊[えんせいたい, enseitai] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
海兵遠征軍[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US) [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]
懸軍[けんぐん, kengun] (n) expeditionary army [Add to Longdo]
再征[さいせい, saisei] (n) second punitive expedition [Add to Longdo]
出軍[しゅつぐん, shutsugun] (n) expedition [Add to Longdo]
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征帆[zhēng fān, ㄓㄥ ㄈㄢ, ] expedition ship [Add to Longdo]
远征军[yuǎn zhēng jūn, ㄩㄢˇ ㄓㄥ ㄐㄩㄣ, / ] expeditionary force; army on a distant expedition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
探検隊[たんけんたい, tankentai] Expedition, Expeditionsgruppe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expedition \Ex`pe*di"tion\, n. [L. expeditio: cf.F.
   exp['e]dition.]
   1. The quality of being expedite; efficient promptness;
    haste; dispatch; speed; quickness; as to carry the mail
    with expedition.
    [1913 Webster]
 
       With winged expedition
    [1913 Webster]
 
       Swift as the lightning glance. ?
    [1913 Webster]
 
   2. A sending forth or setting forth the execution of some
    object of consequence; progress.
    [1913 Webster]
 
       Putting it straight in expedition. ?
    [1913 Webster]
 
   3. An important enterprise, implying a change of place;
    especially, a warlike enterprise; a march or a voyage with
    martial intentions; an excursion by a body of persons for
    a valuable end; as, a military, naval, exploring, or
    scientific expedition; also, the body of persons making
    such excursion.
    [1913 Webster]
 
       The expedition miserably failed.   --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       Narrative of the exploring expedition to the Rocky
       Mountains. --J. C. Fremont.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expedition
   n 1: a military campaign designed to achieve a specific
      objective in a foreign country [syn: {expedition},
      {military expedition}, {hostile expedition}]
   2: an organized group of people undertaking a journey for a
     particular purpose; "an expedition was sent to explore Mars"
   3: a journey organized for a particular purpose
   4: a journey taken for pleasure; "many summer excursions to the
     shore"; "it was merely a pleasure trip"; "after cautious
     sashays into the field" [syn: {excursion}, {jaunt}, {outing},
     {junket}, {pleasure trip}, {expedition}, {sashay}]
   5: the property of being prompt and efficient; "it was done with
     dispatch" [syn: {dispatch}, {despatch}, {expedition},
     {expeditiousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top