ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

expeditionary

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expeditionary-, *expeditionary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
expeditionary(adj) เกี่ยวกับการเดินทาง, ด้วยความว่องไว, ด้วยความรวดเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expeditionary forceกำลังรบนอกประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
General Jodl... signed the "Act of Unconditional Surrender"... of all German land, sea and air forces in Europe... to the Allied Expeditionary Force, and simultaneously to the Soviet High Command.กองทัพเยอรมัน ทั้งบก เรือ อากาศ ยอมจำนนต่อทัพสัมพันธมิตร และ... ...กองบก.สูงสุดโซเวียต Schindler's List (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
expeditionary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expeditionary

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远征军[yuǎn zhēng jūn, ㄩㄢˇ ㄓㄥ ㄐㄩㄣ,    /   ] expeditionary force; army on a distant expedition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Expeditionskorps { n }expeditionary force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
征夷大将軍[せいいたいしょうぐん, seiitaishougun] (n) commander-in-chief of the expeditionary force against the barbarians; great, unifying leader #17,267 [Add to Longdo]
遠征軍[えんせいぐん, enseigun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
遠征隊[えんせいたい, enseitai] (n) expeditionary force [Add to Longdo]
海兵遠征軍[かいへいえんせいいくさ, kaiheienseiikusa] (n) Marine Expeditionary Force (US) [Add to Longdo]
懸軍[けんぐん, kengun] (n) expeditionary army [Add to Longdo]
派遣軍[はけんぐん, hakengun] (n) expeditionary force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expeditionary \Ex`pe*di"tion*a*ry\, a.
   Of or pertaining to an expedition; as, an expeditionary
   force.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expeditionary
   adj 1: (used of military forces) designed for military
       operations abroad; "the French expeditionary force in
       Indochina"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top