ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eclipse

IH0 K L IH1 P S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eclipse-, *eclipse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eclipse(n) การสูญเสียความสำคัญ, See also: การเสียอำนาจ
eclipse(n) คราส, See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์, Syn. obsuration, occultation
eclipse(vt) ทำให้เกิดคราส
eclipse(vt) ทำให้ลดความสำคัญลง, See also: ทำให้อำนาจลดลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) , อุปราคา, ความมัวหมอง, ความมืดมนลง, การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
lunar eclipseจันทรคราส

English-Thai: Nontri Dictionary
eclipse(n) สุริยุปราคา, จันทรุปราคา, ความมืด, อุปราคา, การบดบังรัศมี
eclipse(vt) ทำให้เกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา, ทำให้มืด, บดบังรัศมี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eclipse blindnessตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eclipseระยะที่หาย [การแพทย์]
eclipse of the moon[ lunar eclipse ]จันทรุปราคา, ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกัน โดยที่โลกจะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์  จึงบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดเงามืดบนดวงจันทร์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
eclipse of the sun [ solar eclipse ]สุริยุปราคา, ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ดวงจันทร์จะอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลก จึงบังแสงอาทิตย์ไว้ทำให้เกิดเงามืดบนพื้นโลกชั่วระยะเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Eclipsesอุปราคา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's too bad the eclipse had to end.มันแย่จริงที่สุริยุปราคา หมดไปแล้ว Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
There's an eclipse today.วันนี้จะเกิดสุริยคาส Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
What does this eclipse mean?สุริยคราสนี้หมายความว่าอะไร Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Hey, wasn't there an eclipse that first day you flew?เฮ้ นายบินได้เพราะสุริยคราสครั้งก่อนใช่ไหม Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Eclipse is caused by the moon light of the sun hold.สุริยคราสเกิดจากดวงจันทร์ มาบดบังดวงอาทิตย์ เมื่อเรามองจากโลก Dragonball: Evolution (2009)
The eclipse is over 2 days, we will the other Dragon Balls are never on time.อีกสองวันจะถึงสุริยคราส เราหาดราก้อนบอลได้ไม่ครบเจ็ดลูกแน่ Dragonball: Evolution (2009)
A moment so powerful it'll eclipse everything.ช่วงเวลาที่ทรงอนุภาพที่จะบดบังทุกสิ่งทุกอย่าง VS. (2009)
# There's nothing I can say # # Total eclipse of the heart ## ไม่มีสิ่งใดเปรียบได้ ดวงอาทิตย์ของใจฉัน # Bad Reputation (2010)
# Total eclipse of the heart ## ดวงอาทิตย์ของใจฉัน... # Bad Reputation (2010)
Total eclipse of the heart.เห็นเงามืดที่เข้าเกาะกุมหัวใจซะแล้ว The Unblairable Lightness of Being (2010)
I'm gonna try and watch Eclipse and get my mind off it but I don't think it's gonna work.ฉันจะไปดูอีคลิปส์ และจะลืมๆมันไปนะ แต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเวิร์ค The Diaper Incident (2010)
A familiar example occurs during a lunar or a solar eclipse when sunlight is blocked by the moon or Earth's shadow.นี้เป็นเรื่องง่ายที่เราจะ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หาดาวเคราะห์คล้าย โลกที่ข้ามดาวที่อยู่ห่างไกล เป็นการยากมาก Are We Alone? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eclipseAn eclipse of the moon is a rare phenomenon.
eclipseAn eclipse of the sun is a rare appearance.
eclipseThere will be a lunar eclipse tomorrow.
eclipseThe total solar eclipse to be observed next year on July 22nd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปราคา(n) eclipse, Example: อุปราคาที่เกิดเพราะโลกโคจรผ่านดวงอาทิตย์ และทอดเงาของโลกลงบนดวงจันทร์ เรียกว่า จันทรุปราคา, Thai Definition: การทำให้ดำ, การทำให้มีมลทิน (ในคำว่า จันทรุปราคา, สุริยุปราคา)
สุริยุปราคา(n) Eclipse of the sun, See also: Solar Eclipse, Syn. สุริยอุปราคา, สุริยคราส, สุริยเคราะห์, Example: บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลของกรุงเทพพรุ่งนี้ จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงขึ้น, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ดวงจันทร์จึงบังแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลก เป็นเหตุให้เห็นดวงอาทิตย์มืดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
บดบัง(v) hide, See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal, Syn. บัง, พราง, Ant. เปิด, เผย, แสดง, Example: คืนนี้เมฆหนามาบดบังแสงนวลของดวงจันทร์เสียหมด, Thai Definition: กั้นหรือปิดแสงเอาไว้ไม่ให้เผยออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บดบัง[botbang] (v) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal  FR: éclipser ; occulter ; effacer
จันทรคราส[jantharakhrāt = janthrakhrāt] (n) EN: lunar eclipse  FR: éclipse de lune [ f ]
จันทรุปราคา[jantharuparākhā] (n) EN: lunar éclipse  FR: éclipse de lune [ f ]
จันทรุปราคาบางส่วน[jantharuparākhā bāng sūan] (n, exp) EN: partial lunar eclipse  FR: éclipse partielle de lune [ f ]
จันทรุปราคาเต็มดวง[jantharuparākhā tem dūang] (n, exp) EN: total lunar eclipse  FR: éclipse totale de lune [ f ]
คราส[khrāt] (n) EN: eclipse  FR: éclipse [ f ]
สุริยคราส[suriyakhrāt] (n) EN: eclipse of the sun  FR: éclipse de soleil [ f ]
สุริยุปราคา[suriyuparākhā] (n, exp) EN: solar eclipse ; eclipse of the sun  FR: éclipse de soleil [ f ] ; éclipse solaire [ f ]
สุริยุปราคาเต็มดวง[suriyuparākhā tem dūang] (n, exp) EN: total solar eclipse  FR: éclipse totale de soleil [ f ]
สุริยุปราคาส่วน[suriyuparākhā sūan] (n, exp) EN: partial solar eclipse  FR: éclipse partielle de soleil [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ECLIPSE IH0 K L IH1 P S
ECLIPSE AH0 K L IH1 P S
ECLIPSED IH0 K L IH1 P S T
ECLIPSED AH0 K L IH1 P S T
ECLIPSES IH0 K L IH1 P S IH0 Z
ECLIPSES IY0 K L IH1 P S IH0 Z
ECLIPSE(2) IY0 K L IH1 P S
ECLIPSED(2) IY0 K L IH1 P S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eclipse (v) ˈɪklˈɪps (i1 k l i1 p s)
eclipsed (v) ˈɪklˈɪpst (i1 k l i1 p s t)
eclipses (v) ˈɪklˈɪpsɪz (i1 k l i1 p s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日蚀[rì shí, ㄖˋ ㄕˊ, / ] eclipse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
食(P);蝕[しょく, shoku] (n) (1) (食 only) meal; (one's) diet; food; foodstuff; foodstuffs; (2) (See 星食) eclipse (solar, lunar, etc.); (P) #2,179 [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) #9,233 [Add to Longdo]
日食(P);日蝕[にっしょく, nisshoku] (n) solar eclipse; (P) #17,488 [Add to Longdo]
エクリプス[ekuripusu] (n) eclipse [Add to Longdo]
ケサガケベラ[kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
サロス[sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
暗黒期[あんこくき, ankokuki] (n) eclipse period [Add to Longdo]
皆既[かいき, kaiki] (n) total eclipse; totality [Add to Longdo]
皆既月食[かいきげっしょく, kaikigesshoku] (n) total eclipse of the moon [Add to Longdo]
皆既食;皆既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eclipse \E*clipse"\, v. i.
   To suffer an eclipse.
   [1913 Webster]
 
      While the laboring moon
      Eclipses at their charms.        --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eclipse \E*clipse"\ ([-e]*kl[i^]ps"), n. [F. ['e]clipse, L.
   eclipsis, fr. Gr. 'e`kleipsis, prop., a forsaking, failing,
   fr. 'eklei`pein to leave out, forsake; 'ek out + lei`pein to
   leave. See {Ex-}, and {Loan}.]
   1. (Astron.) An interception or obscuration of the light of
    the sun, moon, or other luminous body, by the intervention
    of some other body, either between it and the eye, or
    between the luminous body and that illuminated by it. A
    lunar eclipse is caused by the moon passing through the
    earth's shadow; a solar eclipse, by the moon coming
    between the sun and the observer. A satellite is eclipsed
    by entering the shadow of its primary. The obscuration of
    a planet or star by the moon or a planet, though of the
    nature of an eclipse, is called an {occultation}. The
    eclipse of a small portion of the sun by Mercury or Venus
    is called a {transit} of the planet.
    [1913 Webster]
 
   Note: In ancient times, eclipses were, and among
      unenlightened people they still are, superstitiously
      regarded as forerunners of evil fortune, a sentiment of
      which occasional use is made in literature.
      [1913 Webster]
 
         That fatal and perfidious bark,
         Built in the eclipse, and rigged with curses
         dark.               --Milton.
      [1913 Webster]
 
   2. The loss, usually temporary or partial, of light,
    brilliancy, luster, honor, consciousness, etc.;
    obscuration; gloom; darkness.
    [1913 Webster]
 
       All the posterity of our fist parents suffered a
       perpetual eclipse of spiritual life. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       As in the soft and sweet eclipse,
       When soul meets soul on lovers' lips. --Shelley.
    [1913 Webster]
 
   {Annular eclipse}. (Astron.) See under {Annular}.
 
   {Cycle of eclipses}. See under {Cycle}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eclipse \E*clipse"\, v. t. [imp. & p. p. {Eclipsed}
   ([-e]*kl[i^]pst"); p. pr. & vb. n. {Eclipsing}.]
   1. To cause the obscuration of; to darken or hide; -- said of
    a heavenly body; as, the moon eclipses the sun.
    [1913 Webster]
 
   2. To obscure, darken, or extinguish the beauty, luster,
    honor, etc., of; to sully; to cloud; to throw into the
    shade by surpassing. "His eclipsed state." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       My joy of liberty is half eclipsed.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eclipse
   n 1: one celestial body obscures another [syn: {eclipse},
      {occultation}]
   v 1: be greater in significance than; "the tragedy overshadowed
      the couple's happiness" [syn: {overshadow}, {dominate},
      {eclipse}]
   2: cause an eclipse of (a celestial body) by intervention; "The
     Sun eclipses the moon today"; "Planets and stars often are
     occulted by other celestial bodies" [syn: {eclipse},
     {occult}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top