ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dogge

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dogge-, *dogge*
Possible hiragana form: どっげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dogged[ADJ] ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
doggedly[ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างไม่เชื่อฟัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogged(ดอก'กิด) adj. ดื้อรั้น,ทรหด, See also: doggedness n. ดูdogged, Syn. tenacious,inflexible
doggereladj. ตลก,เลว,ไม่ถูกต้องตามแบบแผน,หยาบ.n. บทกวีตลกที่ไม่ถูกต้องตามแบบแผน, Syn. doggrel

English-Thai: Nontri Dictionary
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
doggerไตหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
doggerelบทร้อยกรองด้อยศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well done, Passepartout. We're still on schedule despite those dogged thieves.เก่งมาก ถึงเจอโจร ก็ยังอยู่ในกำหนดเวลา Around the World in 80 Days (2004)
You never should've dogged Trish.นายไม่ควรจะยุ่งกับทริชเลย Sigh (2009)
Come on, hot dogger.เข้ามาเลย , hot dogger. Bridesmaids (2011)
Handsome, charming, dogged by tragedy all his life.หล่อ, มีเสน่ห์ ตลอดชีวิตมีแต่เรื่องเศร้า Of Grave Importance (2012)
In eight years, he never banged in sick, he never dogged it.เขาไม่เคยลาป่วย เขาไม่เคยดื้อรั้น The Blood from the Stones (2013)
Patterson had now been at it for six years, doggedly tracking down and eliminating the many sources of lead that were compromising his instruments.แพตเตอร์สันได้รับตอนนี้ มันเป็นเวลาหกปีที่ผ่านมา เชื่อฟังติดตามลงและกำจัด แหล่งที่มาของหลายนำ The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doggeShe is dogged by misfortune.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[adj.] (kat mai plǿi) EN: dogged ; tenacious   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOGGED    D AO1 G D
DOGGETT    D AA1 G IH2 T
DOGGEDLY    D AO1 G AH0 D L IY0
DOGGEREL    D AA1 G ER0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dogged    (j) dˈɒgɪd (d o1 g i d)
dogged    (v) dˈɒgd (d o1 g d)
doggedly    (a) dˈɒgɪdliː (d o1 g i d l ii)
doggerel    (n) dˈɒgərəl (d o1 g @ r @ l)
doggedness    (n) dˈɒgɪdnəs (d o1 g i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dogge {f} [zool.] | Doggen {pl}mastiff | mastiffs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しぶとい[, shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
頑強[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P) [Add to Longdo]
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Dogge /dɔgə/ 
   mastiff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top