ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

頑強

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -頑強-, *頑強*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顽强[wán qiáng, ㄨㄢˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] tenacious; hard to defeat, #7,692 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頑強[がんきょう, gankyou] (adj-na,n) dogged; tenacious; stubborn; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the course of a year my son grew stronger.1年間の間に息子は頑強になった。
A big man is not always robust.大男が必ずしも頑強だとはかぎらない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He always used cleaning his glasses as a moment to collect himself, to think.[JA] 彼は頑強を拭きながら いつも熟考していた The Well-Tempered Clavier (2016)
You were always stubborn, but at least you made sense.[JA] あなたは頑強だけど 理解して Pilot (2014)
Really hard-working. Tenacious.[CN] 專心工作 很頑強 Red Alert (2011)
"ln war we're tough and able[CN] 我們頑強和勇猛地戰鬥 Monty Python and the Holy Grail (1975)
She's a die-hard detective She'll find you anywhere[CN] 288)}她可是個超頑強的偵探 你跑哪兒她都能找到 Freeze Die Come to Life (1990)
She's struggling,but she's hanging on.[CN] 她正和病魔頑強的鬥爭 Invest in Love (2009)
- She didn't say if it was two-legged or four-legged, but she was pretty adamant about it talking to her.[JA] オオカミ? - 足の数は言わなかったですが 話しかけて来たと 頑強に主張しました Cry Luison (2014)
Detail halt.[CN] 頑強的日軍攻擊 於1942年10月24和25日 Melbourne (2010)
We believe your wife's high blood pressure caused the bypass to fail.[CN] 幾率是... 就是廢話 所以人們應該勇於面對 頑強抗爭 An Honest Mistake (2009)
So, a similar example from the Russo-Japanese war.[JA] クロパトキン将軍が 頑強に主張したが Tikhiy Don (1957)
Just like a seed, grows again in this world.[CN] 就像一顆顆頑強的種子 總會在這地球上生根發芽! SuckSeed (2011)
karevs are tough.[CN] 大概Karevs家的人都很頑強 Sympathy for the Parents (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
頑強[がんきょう, gankyou] hartnaeckig, starrsinnig, unbeugsam [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top