หรือคุณหมายถึง doggedneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doggedness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doggedness-, *doggedness*, doggednes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา doggedness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *doggedness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรั้น[N] stubbornness, See also: obstinacy, pertinacity, doggedness, Syn. ความดื้อรั้น, ความดื้อ, Example: ความรั้นของเขาทำให้เกิดข้อผิดพลาดในงาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doggedness    (n) dˈɒgɪdnəs (d o1 g i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbissenheit {f}doggedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doggedness \Dog"ged*ness\, n.
   1. Sullenness; moroseness. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. Sullen or obstinate determination; grim resolution or
    persistence.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doggedness
   n 1: persistent determination [syn: {doggedness},
      {perseverance}, {persistence}, {persistency}, {tenacity},
      {tenaciousness}, {pertinacity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top