ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doggedly

D AO1 G AH0 D L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doggedly-, *doggedly*, dogged
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doggedly[ADV] อย่างดื้อรั้น, See also: อย่างไม่เชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Patterson had now been at it for six years, doggedly tracking down and eliminating the many sources of lead that were compromising his instruments.แพตเตอร์สันได้รับตอนนี้ มันเป็นเวลาหกปีที่ผ่านมา เชื่อฟังติดตามลงและกำจัด แหล่งที่มาของหลายนำ The Clean Room (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOGGEDLY    D AO1 G AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doggedly    (a) dˈɒgɪdliː (d o1 g i d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doggedly \Dog"ged*ly\, adv.
   In a dogged manner; sullenly; with obstinate resolution.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doggedly
   adv 1: with obstinate determination; "he pursued her doggedly"
       [syn: {doggedly}, {tenaciously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top