ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disown

D IH0 S OW1 N   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disown-, *disown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disown[VT] ปฎิเสธ, See also: บอกปัด, ไม่รับผิดชอบ, Syn. abjure, disaffirm, renounce, deny

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disown(ดิสโอน') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ไม่ยอมรับเป็นเจ้าของ,ปฎิเสธ., Syn. repudiate

English-Thai: Nontri Dictionary
disown(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด,บอกเลิก,บอกศาลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lf he knew what I was doing with Sam, he'd disown me, lying to my mom like this.ถ้าเขารู้ว่าผมเคยทำอะไร กับแซม, เขาจะปฎิเสธผม โกหก แม่ผมอย่างนี้ Awake (2007)
It's one thing to disown me, Nathan.เป็นเรื่องเดียวที่ฉันยอมรับไม่ได้ เนธาน Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Get the fbi to disown her. I want her arrested for it.คุณพาร์สันทำงานให้FBIมา6เดือนแล้ว Trust Me (2009)
Get the fbi to disown her. I want her arrested for it.เอลเลน พาร์สัน จะติดสินบนผู้พิพากษานั่น Trust Me (2009)
From this day forward, I disown you.จากวันนี้ไป ข้าไม่เป็นหนี้บุญคุณท่านอีกแล้ว The Witch's Quickening (2009)
And since I not married, they will disown me.และฉันยังไม่ได้แต่งงาน พวกเขาจะไม่ยอมรับฉัน The Unblairable Lightness of Being (2010)
It's way too early to disown him.ระหว่างปูและพี่ของฉันชอบหมู Hop (2011)
Would you ever disown any of them?คุณเคยตัดขาดจากพวกเขาหรือเปล่า? I Must Confess (2011)
My dad will disown me!ท่านตัดพ่อตัดลูกฉันแน่! Advanced Gay (2011)
All I could think about was how my father was gonna disown me, how I'm gonna lose everything.ผมรู้เลยว่าพ่อต้องเล่นงานผมแน่ ผมจะต้องสูญเสียทุกอย่าง Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
He can't disown you. You're all he's got.จะตัดได้ไง น้องเป็นคนเดียวที่เขาเหลือ Two Swords (2014)
If I can't fix this, he'll disown me.ถ้าผมแก้ไม่ได้ เขาคงตัดพ่อตัดลูก Kong: Skull Island (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกศาลา[V] disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกเลิกลา[v.] (bøkloēklā) EN: disown   
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown   FR: rompre ; interrompre
ตัดพ่อตัดลูก[v. exp.] (tat phø tat lūk) EN: disown ; be disowned ; be disinherit   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISOWN    D IH0 S OW1 N
DISOWNED    D IH0 S OW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disown    (v) dˈɪsˈoun (d i1 s ou1 n)
disowns    (v) dˈɪsˈounz (d i1 s ou1 n z)
disowned    (v) dˈɪsˈound (d i1 s ou1 n d)
disowning    (v) dˈɪsˈounɪŋ (d i1 s ou1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee [Add to Longdo]
義絶[ぎぜつ, gizetsu] (n,vs) disownment [Add to Longdo]
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son [Add to Longdo]
不孝[ふこう(P);ふきょう, fukou (P); fukyou] (adj-na,n) (1) undutifulness to one's parents; lack of filial piety; (2) (ふきょう only) (arch) (See 八虐) (the crime of) cursing one's parents; (3) (ふきょう only) (arch) disowning one's child; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disown \Dis*own"\, v. t. [imp. & p. p. {Disowned}; p. pr. & vb.
   n. {Disowning}.]
   1. To refuse to own or acknowledge as belonging to one's
    self; to disavow or deny, as connected with one's self
    personally; as, a parent can hardly disown his child; an
    author will sometimes disown his writings.
    [1913 Webster]
 
   2. To refuse to acknowledge or allow; to deny.
    [1913 Webster]
 
       Then they, who brother's better claim disown,
       Expel their parents, and usurp the throne. --Dryden.
 
   Syn: To disavow; disclaim; deny; abnegate; renounce;
     disallow.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disown
   v 1: prevent deliberately (as by making a will) from inheriting
      [syn: {disinherit}, {disown}] [ant: {bequeath}, {leave},
      {will}]
   2: cast off; "She renounced her husband"; "The parents
     repudiated their son" [syn: {disown}, {renounce},
     {repudiate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top