ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disaffirm

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disaffirm-, *disaffirm*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disaffirm มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disaffirm*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disaffirm[VT] กล่าวแย้ง, See also: โต้เถียง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, admit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnung {f}disaffirmation [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Zurückweisung {f}; Rückweisung {f} | Ablehnungen {pl} | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disaffirm \Dis`af*firm"\, v. t.
   1. To assert the contrary of; to contradict; to deny; -- said
    of that which has been asserted.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To refuse to confirm; to annul, as a judicial
    decision, by a contrary judgment of a superior tribunal.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top