ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disowned

D IH0 S OW1 N D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disowned-, *disowned*, disown, disowne
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My mother did this with her whole heart, even though my grandmother had disowned her.แม่ของฉันทำแบบนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอ ถึงแม้คุณยายของฉันจะตัดขาดกับเธอแล้วก็ตาม The Joy Luck Club (1993)
And my mother disowned me.แล้วก็เสียเพื่อนไปทุกคน You'll Be the Death of Me (2008)
And chuck has publicly disowned us.ชัคเองก็คอยแต่หลบหน้าพวกเรา O Brother, Where Bart Thou? (2008)
He disowned his parents and took off around the world.เขาปฎิเสธพ่อแม่ และก็ออกไปเที่ยวรอบโลก The Age of Dissonance (2009)
He disowned me and I want to know why.เธอบอกว่าเค้าไม่สนใจฉัน ฉันต้องการถามว่าทำไม Supergirl (2010)
They disowned me.พวกเขาปฏิเสธฉัน Katerina (2010)
If we are to find out more about the Hong Tae Seong disowned by the Haeshin Group, this would be the only place to start, right?ถ้าเราพยอะไรมากขึ้นเกี่ยวกับ ฮงแทซองจากแฮชินกรุ๊ป มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได้ใช่มั้ย? Episode #1.6 (2010)
The child who was adopted then disowned by the Hong household.เด็กที่เคยเป็นบุตรบุญธรรม ต่อจากนั้นก็ถูกครอบครัวฮงตัดขาด Episode #1.8 (2010)
Supposedly, it's the place that the disowned Hong Tae Seong lived in.สมมติว่า มันเป็นสถานที่ ที่ฮงแทซองเคยอยู่ Episode #1.8 (2010)
Shim Gun Wook was the other Hong Tae Seong who was adopted and disowned before Executive Director Hong Tae Seong came into their family.ชิมกอนอุคคือ... ฮงแทซองอีกคนที่ถูกรับมาเลี้ยงและถูกทอดทิ้งก่อนฮงแทซองคนปัจจุบัน จะเข้ามาในครอบครัว Episode #1.15 (2010)
The person who Choi Seon Young fought with in front of the officetel, perhaps it was the person who was adopted and disowned before you... were adopted into the Haeshin household as a child.คนที่มีเรื่องกับชเวซอนยังหน้าคอนโด บางทีอาจเป็นคนที่เคยถูกรับมาเลี้ยงก่อนหน้าคุณ ถูกรับมาเลี้ยงเป็นลูกในครอบครัวแฮชิน Episode #1.16 (2010)
Well, I could point out that you're the one who disowned your child by blood, but maybe you're right.ผมบอกได้อย่างนึงแหละ ว่า คุณคือคนที่ตัดขาดจากลูกของตัวเองเพราะเรื่องเลือด I'm Alive and on Fire (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดพ่อตัดลูก[v. exp.] (tat phø tat lūk) EN: disown ; be disowned ; be disinherit   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISOWNED D IH0 S OW1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disowned (v) dˈɪsˈound (d i1 s ou1 n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び込む[よびこむ, yobikomu] (v5m) to call in; to restore a disowned son [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disowned \disowned\ adj.
   having social connections repudiated.
 
   Syn: repudiated.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disown \Dis*own"\, v. t. [imp. & p. p. {Disowned}; p. pr. & vb.
   n. {Disowning}.]
   1. To refuse to own or acknowledge as belonging to one's
    self; to disavow or deny, as connected with one's self
    personally; as, a parent can hardly disown his child; an
    author will sometimes disown his writings.
    [1913 Webster]
 
   2. To refuse to acknowledge or allow; to deny.
    [1913 Webster]
 
       Then they, who brother's better claim disown,
       Expel their parents, and usurp the throne. --Dryden.
 
   Syn: To disavow; disclaim; deny; abnegate; renounce;
     disallow.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top