ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repudiate

R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repudiate-, *repudiate*
Possible hiragana form: れぷぢあて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repudiate(vt) ปฏิเสธ, See also: ไม่ยอมรับ, ไม่รับ, Syn. deny, reject
repudiate(vt) เลิกคบ, See also: เลิกคบหา, ตัดขาด, Syn. disown, negate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repudiate(รีพิว'ดิเอท) vt. บอกปัด, ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, ทอดทิ้ง, See also: repudiable adj. repudiative adj. repudiation n. repudiator n. repudiatory adj., Syn. disavow, reject, discredit

English-Thai: Nontri Dictionary
repudiate(vt) บอกปัด, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repudiatedบอกเลิก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น Gandhi (1982)
As we just heard, the terrorists are demanding that President Logan repudiate the antiterrorism accord.ผกก.ต้องการให้ปธน.โลแกน ล้มเลิกการร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย บ้าไปแล้ว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I've staked my entire administration on this day, and now these people are demanding that I go on national television and publicly repudiate everything we've done?ผมเอาสมัยงานของผมมาเสี่ยงในวันนี้ แต่ตอนนี้คนพวกนี้มาบอกให้ผมออกโทรทัศน์ แล้วประกาศว่าเราล้มเลิกทุกอย่างที่เราทำมา Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Unless you want to repudiate King Horik, renounce your allegiance to him.แต่ถ้าเจ้าต้องการที่จะปฏิเสธกษัตริย์ฮอร์ริค สละความจงรักภักดีของเจ้าที่มีต่อเขาเสีย All Change (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกศาลา(v) disown, See also: repudiate, cast off, proclaim breaking off relations, disclaim, Syn. ตัดขาด, บอกเลิกลา, Example: เขาบอกศาลาบุตรชายคนโตของเขา เพราะรับลูกสะใภ้ไม่มีสกุลไม่ได้, Thai Definition: ประกาศไม่รับผิดชอบ หรือตัดขาดไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกต่อไป, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
ปฏิเสธข้อเรียกร้อง[patisēt khørīekrøng] (v, exp) EN: repudiate a claim
ปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่มีเหตุผล[patisēt khørīekrøng thī mai mī hētphon] (v, exp) EN: repudiate an unfounded claim

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REPUDIATE R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T
REPUDIATED R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T AH0 D
REPUDIATES R IY0 P Y UW1 D IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repudiate (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪt (r i1 p y uu1 d i ei t)
repudiated (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪtɪd (r i1 p y uu1 d i ei t i d)
repudiates (v) rˈɪpjˈuːdɪɛɪts (r i1 p y uu1 d i ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repudiate \Re*pu"di*ate\ (r[-e]*p[=u]"d[i^]*[=a]t), v. t. [imp.
   & p. p. {Repudiated} (-?`t?d); p. pr. & vb. n.
   {Repudiating}.] [L. repudiatus, p. p. of repudiare to
   repudiate, reject, fr. repudium separation, divorce; pref.
   re- re- + pudere to be ashamed.]
   [1913 Webster]
   1. To cast off; to disavow; to have nothing to do with; to
    renounce; to reject.
    [1913 Webster]
 
       Servitude is to be repudiated with greater care.
                          --Prynne.
    [1913 Webster]
 
   2. To divorce, put away, or discard, as a wife, or a woman
    one has promised to marry.
    [1913 Webster]
 
       His separation from Terentis, whom he repudiated not
       long afterward.            --Bolingbroke.
    [1913 Webster]
 
   3. To refuse to acknowledge or to pay; to disclaim; as, the
    State has repudiated its debts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repudiate
   v 1: cast off; "She renounced her husband"; "The parents
      repudiated their son" [syn: {disown}, {renounce},
      {repudiate}]
   2: refuse to acknowledge, ratify, or recognize as valid; "The
     woman repudiated the divorce settlement"
   3: refuse to recognize or pay; "repudiate a debt"
   4: reject as untrue, unfounded, or unjust; "She repudiated the
     accusations"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top