ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disrepute

D IH2 S R IH0 P Y UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disrepute-, *disrepute*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disrepute(n) การเสียชื่อเสียง, See also: การมีชื่อเสียงที่ไม่ดี, Syn. disfavor, disgrace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disrepute(ดิสริพิวทฺ') n. ชื่อเสียงในทางเลว, ความฉาวโฉ่, ความไม่น่าเชื่อ, ความเสียชื่อเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
disrepute(n) ความเสียชื่อเสียง, ความฉาวโฉ่, ความไม่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a shame the Italian nation has to be brought into disrepute by the lunatic actions of a pitiful few fascist pimps.ไม่ให้ความอัปยศประณาม ประเทศอิตาลี ได้รับการซื้อเข้ามาในความเสีย ชื่อเสียง โดยการกระทำของคนบ้าไม่กี่ How I Won the War (1967)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISREPUTE D IH2 S R IH0 P Y UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disrepute (n) dˌɪsrɪpjˈuːt (d i2 s r i p y uu1 t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrepute \Dis`re*pute"\, n.
   Loss or want of reputation; ill character; disesteem;
   discredit.
   [1913 Webster]
 
      At the beginning of the eighteenth century astrology
      fell into general disrepute.       --Sir W.
                          Scott.
 
   Syn: Disesteem; discredit; dishonor; disgrace.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disrepute \Dis`re*pute"\, v. t.
   To bring into disreputation; to hold in dishonor. [R.]
   [1913 Webster]
 
      More inclined to love them than to disrepute them.
                          --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disrepute
   n 1: the state of being held in low esteem; "your actions will
      bring discredit to your name"; "because of the scandal the
      school has fallen into disrepute" [syn: {disrepute},
      {discredit}] [ant: {reputation}, {repute}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top