ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depraved

D IY0 P R EY1 V D   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depraved-, *depraved*, deprav, deprave
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depraved[ADJ] ทุจริต, See also: ผิดปกติ, ผิดศีลธรรม, Syn. corrupt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depraved(ดิเพรฟวดฺ') adj. ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,ผิดปกติ., See also: depravedness n. ดูdepraved, Syn. corrupt,evil

English-Thai: Nontri Dictionary
depraved(adj) เลวทราม,ต่ำช้า,ไม่มีศีลธรรม,ชั่วช้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I never said she wasn't wonderfully depraved.ฉันก็ไม่เคยบอกว่าเธอเป็นตัวแสบ Cassandra's Dream (2007)
Angela's better than that, though. She's innocent and also depraved.แองเจล่าดีกว่านั้นอีกเธอทั้งใสซื่อ.. Cassandra's Dream (2007)
with a single glance into obeying my every depravedตั้งแต่แรกเห็น และเชื่อฟังข้าทุกอย่าง The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Only you would be depraved enough, to think that killing an innocent woman and an unborn child will bring you some kind of peace before your execution.คุณคนเดียวนั่นแหละที่สามารถทำเรื่องสกปรกแบบนั้นได้ คิดฆ่าหญิงบริสุทธิ์และลูกในท้องที่ยังไม่เกิด คงจะทำให้คุณมีความสุขมากสินะก่อนจะโดนประหาร Prison Break: The Final Break (2009)
Have you and the redhead become so sexually depravedหรือว่านาย กับยัยหัวแดง ศีลธรรมทางเพศตกต่ำ Mattress (2009)
Persecuted throughout eternity by his depraved brother.ถูกพี่ชายกลั่นแกล้ง มาตลอดชั่วนิรันดร์ 162 Candles (2009)
Yeah. Listen, I'm not the one that you have to answer to for your depraved behavior.ช่าย ฟังนะ ฉันไม่ใช่คนเดียว ที่เธอจะต้องตอบคำถาม... Easy A (2010)
How positively depraved!จ่ายใต้โต้ะเท่าไหร่ Whore (2010)
You think we're horrible, depraved, soulless.นายคิดเสมอว่า เราสองคน มันเลวร้าย ไม่มีวิญญาณ The Unblairable Lightness of Being (2010)
The more depraved the killer, the more women fawn on him.ชั่วช้าเลวทรามมากกว่าฆาตกร มากกว่าผู้หญิงแกล้งประจบสอพลอเขา Episode #1.3 (2010)
I want you to feel the beads of your own sweaty, depraved stank dripping down your butt crack.ฉันอยากให้นายรู้สึกถึง ก้นเปียกๆของนายที่แนบกับเก้าอี้ Britney/Brittany (2010)
A connection of mine, who has toyed with him gave me evidence that the Archer is really a certain depraved playboy.สายของฉันที่เป็นของเล่นของเขา ให้หลักฐานว่า คนนั้น คือคนที่เป็นเพล์บอย Supergirl (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำทราม[ADJ] depraved, See also: wicked, evil, vicious, vile, despicable, dirty, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: โจรพวกนี้มีจิตใจต่ำทราม ฆ่าได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่, Thai definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำทราม[adj.] (tam sām) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPRAVED    D IY0 P R EY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depraved    (v) dˈɪprˈɛɪvd (d i1 p r ei1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邪道[xié dào, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄠˋ, ] depraved life; evil ways; fornication, #51,220 [Add to Longdo]
邪径[xié jìng, ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] depraved life; evil ways; fornication [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai [Add to Longdo]
性悪説[せいあくせつ, seiakusetsu] (n) the view of human nature as fundamentally depraved [Add to Longdo]
破戒僧[はかいそう, hakaisou] (n) depraved monk; sinful priest [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deprave \De*prave"\ (d[-e]*pr[=a]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Depraved} (d[-e]*pr[=a]vd"); p. pr. & vb. n. {Depraving}.]
   [L. depravare, depravatum; de- + pravus crooked, distorted,
   perverse, wicked.]
   1. To speak ill of; to depreciate; to malign; to revile.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And thou knowest, conscience, I came not to chide
       Nor deprave thy person with a proud heart. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. To make bad or worse; to vitiate; to corrupt.
    [1913 Webster]
 
       Whose pride depraves each other better part.
                          --Spenser.
 
   Syn: To corrupt; vitiate; contaminate; pollute.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depraved
   adj 1: deviating from what is considered moral or right or
       proper or good; "depraved criminals"; "a perverted sense
       of loyalty"; "the reprobate conduct of a gambling
       aristocrat" [syn: {depraved}, {perverse}, {perverted},
       {reprobate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top