ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deviate from

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deviate from-, *deviate from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deviate from[PHRV] เบี่ยงเบนจาก, See also: เปลี่ยนแปลงจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The note says not to deviate from my routine,อย่าเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน Faceless, Nameless (2009)
Remove it, or deviate from my instructions in any way,ถ้าถอดออก หรือขัดขืนคำสั่งฉันเมื่อไร Chuck Versus Operation Awesome (2010)
And, Captain, you cannot deviate from the mission while inside the source code, even to investigate your...และก็ผู้การ คุณจะเบี่ยงเบนออกจากภารกิจ ภายใน Source Code ไม่ได้ แม้แต่เรื่องส่วนตัว Source Code (2011)
When you get out, you so much as look back at me, you start to run away, you deviate from anything I tell you to do, and I swear to God your little girl dies, and it's gonna be your fault.พอนายลงจากรถ ถ้านายหันกลับมามองฉัน หรือถ้านายวิ่งหนีไป หรือไม่ทำตามที่ฉันบอกสักนิดเดียว Mai Ka Wa Kahiko (2012)
You were not to deviate from it.เจ้าต้องไม่ละเลยชื่อนั่น Last Grimm Standing (2012)
There's no reason to believe he will deviate from that now.ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่า เขาจะฝ่าฝืนมัน Divining Rod (2012)
So, no matter what happens in there, you do not deviate from the plan.ดังนั้น,ไม่ว่าจะ เกิดอะไรขึ้นในนั้น คุณจะต้องอย่าออก นอกแผนของเรา Noosphere Rising (2012)
This could be a zealot wanting to punish those who deviate from strict orthodox beliefs.ใครบางคนอาจจะอยากลงโทษพวกเขา ที่แปลกแยกจากความคิดแบบออโทดอกซ์ Perennials (2012)
-if you deviate from my instructions...คุณกู้คืนมาได้ไหม? Olympus Has Fallen (2013)
Mr. President, it isn't a good idea to deviate from the flight plan.นายก็ไม่ได้เป็นความคิดที่ดีที่จะเบี่ยงเบนไปจากแผนการบิน White House Down (2013)
Captain Johns, we are going to deviate from Route Omaha.กัปตันจอห์นส์เราจะเบี่ยงเบนจากเส้นทางโอมาฮา White House Down (2013)
If you deviate from that plan, you are simply a godless murderer.ถ้าคุณเดินออกนอกเส้นทาง คุณก็เป็นแค่ ฆาตกรผู้ไม่นับถือพระเจ้า Perfect Storm (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deviate fromLet's not deviate from the subject.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūang) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject   FR: sortir du sujet

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背离[bèi lí, ㄅㄟˋ ㄌㄧˊ, / ] deviate from; depart from, #14,590 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悖る[もとる, motoru] (v5r,vi) to go against; to deviate from; to oppose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top