ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crutch

K R AH1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crutch-, *crutch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crutch(vt) ใช้ไม้เท้าพยุง
crutch(n) ไม้เท้า, See also: สิ่งค้ำจุน
crutch(n) หว่างขา, Syn. crotch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crutch(ครัทชฺ) { crutched, crutching, crutches } n. ไม้เท้า, ไม้ยันรักแร้, เสาค้ำ, ง่ามค้ำ, สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้, ค้ำ, พยุง, Syn. stay, prop, aid

English-Thai: Nontri Dictionary
crutch(n) ไม้ค้ำ, ไม้เท้า, ไม้ยันรักแร้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crutchไม้ยันรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crutch Balanceการทรงตัวด้วยไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutch Elevationการใช้ไม้ค้ำยันในที่ต่างระดับ [การแพทย์]
Crutch Walkingการเดินด้วยไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutch Walking Phaseระยะฝึกเดินด้วยไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutch, Humanอุ้มพยุงเดิน [การแพทย์]
Crutchesไม้ยันรักแร้, ไม้ค้ำ, ไม้ยันเท้า, ไม้ค้ำยัน [การแพทย์]
Crutches, Axillaryไม้ยันรักแร้, ไม้ค้ำยันรักแร้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't need a crutch to get through life.ผมไม่ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจหรอก Fireproof (2008)
He's gonna see this little old man walk without the use of a crutch or a cane.พระองค์จะทรงเห็นชายชราผู้นี้เดินได้ โดยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหรือไม้เท้า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
# And this endless crutch ## and this endless crutch # Life (2009)
Mostly she does crutch and wheelchair people, but I bet she'd be willing to take a shot at whatever Third World demon is running around inside of you.ส่วนใหญ่เขาช่วยคนขากะเผลก และพวกนั่งรถเข็น แต่เขายินดีจะไลปีศาจ ประเทศโลกที่สามที่สิงอยู่ในตัวเธอ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Where's that man? I saw a guy with a crutch on the monitor.เขาไปไหนแล้ว ผมเห็นคนมีไม้ค้ำบนจอมอนิเตอร์น่ะ Source Code (2011)
Magic has become a crutch that I can't walk without.เวทมนตร์เหมือนเป็นไม้เท้า ที่ข้าไม่อาจเดินได้ถ้าขาดมัน The Crocodile (2012)
If he's to continue on the ship, the crutch is too much of an impediment.หากเขายังคงอยู่บนเรือต่อไป ไม้ยันรักแร้จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่ง VIII. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crutchCrutches are pretty tricky ... "Excuse me, stretcher coming through!"
crutchKen walked on crutches.
crutchWhen he broke his leg, he had to use crutches for 3 months.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ค้ำยัน[māi kham yan] (n) EN: crutch  FR: béquille [ f ]
ไม้เท้า[māithāo] (n) EN: staff ; cane ; walking stick ; crutch ; strut  FR: canne [ f ] ; bâton [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRUTCH K R AH1 CH
CRUTCHER K R AH1 CH ER0
CRUTCHES K R AH1 CH IH0 Z
CRUTCHLEY K R AH1 CH L IY0
CRUTCHFIELD K R AH1 CH F IY2 L D
CRUTCHFIELD'S K R AH1 CH F IY2 L D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crutch (n) krˈʌtʃ (k r uh1 ch)
crutches (n) krˈʌtʃɪz (k r uh1 ch i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拐杖[guǎi zhàng, ㄍㄨㄞˇ ㄓㄤˋ, ] crutches; crutch, #23,468 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krücke { f } | Krücken { pl }crutch | crutches [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
股(P);胯;叉;俣[また, mata] (n) (1) crotch; crutch; groin; thigh; (2) fork (in a tree, road, river, etc.); tines (of a fork); (P) [Add to Longdo]
松葉杖;松葉づえ[まつばづえ, matsubadue] (n) crutch(es) [Add to Longdo]
撞木杖[しゅもくづえ, shumokudue] (n) (obsc) crutches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crutch \Crutch\, v. t.
   To support on crutches; to prop up. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Two fools that crutch their feeble sense on verse.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crutch \Crutch\ (kr[u^]ch; 224), n.; pl. {Crutches} (-[e^]z).
   [OE. crucche, AS. crycc, cricc; akin to D. kruk, G.
   kr["u]cke, Dan. krykke, Sw. krycka, and to E. crook. See
   {Crook}, and cf. {Cricket} a low stool.]
   1. A staff with a crosspiece at the head, to be placed under
    the arm or shoulder, to support the lame or infirm in
    walking.
    [1913 Webster]
 
       I'll lean upon one crutch, and fight with the other.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Rhyme is a crutch that lifts the weak alone. --H.
                          Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. A form of pommel for a woman's saddle, consisting of a
    forked rest to hold the leg of the rider.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.)
    (a) A knee, or piece of knee timber.
    (b) A forked stanchion or post; a crotch. See {Crotch}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crotch \Crotch\ (kr[o^]ch; 224), n.; pl. {Crotches}
   (kr[o^]ch"[e^]z). [Cf. {Crotchet}, {Crutch}.]
   1. The angle formed by the parting of two legs or branches; a
    fork; the point where a trunk divides; as, the crotch of a
    tree. more specifically, the space on the human torso
    between the two legs; also, the corresponding part between
    the legs of a pair of pants, which is in contact with the
    crotch of the wearer; as, pants with a tight crotch have
    become very popular.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. (Naut.) A stanchion or post of wood or iron, with two arms
    for supporting a boom, spare yards, etc.; -- called also
    {crane} and {crutch}. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. (Billiards) In the three-ball carom game, a small space at
    each corner of the table. See {Crotched}, below.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crutch
   n 1: a wooden or metal staff that fits under the armpit and
      reaches to the ground; used by disabled person while
      walking
   2: anything that serves as an expedient; "he uses drugs as a
     psychological crutch"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top