ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*creature*

K R IY1 CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: creature, -creature-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creature(n) ทาส
creature(n) ลักษณะของคน
creature(n) สัตว์ประหลาด, Syn. monster, imaginary being
creature(n) สิ่งมีชีวิต (คน, สัตว์), Syn. animal, animate being
creature(n) สิ่งสร้างสรรค์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creature(ครี'เชอะ) n. สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น,สัตว์,คน,บุคคล,เครื่องมือ,ทาส., See also: creatural n. ดูcreature creatureliness n. ดูcreature, Syn. animal, being

English-Thai: Nontri Dictionary
creature(n) สัตว์,บุคคล,สิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
theft of wild creaturesการลักสัตว์ป่า (ที่มีเจ้าของ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wild creatures, theft ofการลักสัตว์ป่า (ที่มีเจ้าของ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creatureA dragon is a creature of fancy.
creatureAmong these there may be new sources of food fish and new species of other creatures.
creatureA mouse is a timid creature.
creatureA strange marine creature was found recently.
creatureA variety of creatures can be seen under the water.
creatureHe observed many types of creatures there.
creatureHe once lied and told her a rare creature lived in her closet.
creatureHowever it was not just me, there was one more person, no, one more creature visiting.
creatureHuman beings are emotional creatures, so to speak.
creatureI don't know what kind of creature is making such a terrible noise outside tonight.
creatureIf it were not for the sun, no living creatures could exist on the earth.
creatureIf it were not for water no creature could live.
creatureI have always wanted to see a dragon, but dragons are not real creatures.
creatureI'm just a creature of habit, I guess.
creatureMan is a creature of circumstances.
creatureMan is a creature of emotion.
creatureMan is a creature of habit.
creatureMan is not the creature, so much as he is the creator, of circumstances.
creatureMost creatures in the sea are affected by pollution.
creatureMost living creatures in the sea are affected by pollution.
creatureThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.
creatureThe dolphin is an intelligent and playful creature.
creatureThe dragon is an imaginary creature.
creatureThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
creatureThese creatures evolved from simpler organisms like jellyfish.
creatureThey are mere creatures of habit.
creatureThey looked at us, as much as to say, "Poor creature."
creatureWe are surprised to see how every creature lives.
creatureWere it not for air, no creatures could live.
creatureWhat a lovely creature!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื้อจุลินทรีย์(n) microbe, See also: microorganism, microscopic creature, Example: ปอดอักเสบอาจเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดหรือจากการสำลักอาหาร, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนมากมีเซลล์เดียว
สิ่งมีชีวิต(n) living thing, See also: creature, organism, Example: จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์มากที่สุดนอกเหนือจากแมลง
เพื่อนมนุษย์(n) fellowman, See also: fellow creature, fellowmen, Example: กิจการของวัดสวนแก้วล้วนแล้วแต่มีไว้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก, Count Unit: คน, Thai Definition: มนุษย์ที่เกิดร่วมโลกกัน
สัตว์(n) animal, See also: creature, beast, brute, Example: สัตว์ส่วนมากเมื่อมีความรู้สึกก้าวร้าวจะแสดงออกมาเลย, Count Unit: ตัว, ชนิด, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนมากมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ไปได้เอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แผ่เมตตา(v) be compassionate, See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevole, Syn. แผ่ส่วนบุญ, Example: เราควรฝึกแผ่เมตตาให้ผู้อื่นแล้วชีวิตจะมีความสุข, Thai Definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
มนุษย์(n) human, See also: human being, man or woman, creature, mortal, Syn. สามัญชน, บุคคล, คน, ปุถุชน, Example: มนุษย์ในอนาคต เป็นมนุษย์ที่มีโอกาสเรียนทุกอย่างที่อยากจะเรียนได้โดยไม่มีวันสิ้นสุด, Count Unit: คน, Thai Definition: สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูงแต่ยังมีกิเลส
สรรพสัตว์(n) all living creatures, See also: animal kingdom, all animals, Example: เราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ด้วย, Thai Definition: สัตว์ทั้งหลาย
สิงสาราสัตว์(n) animal, See also: creature, Syn. สัตว์, Example: พอตกดึกพวกสิงสาราสัตว์ก็ออกหากินกันไปตามประสา, Count Unit: จำพวก, ชนิด, Thai Definition: สิ่งมีชีวิตซึ่งแตกต่างไปจากพรรณไม้ ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกและเคลื่อนไหวได้เอง
เบื้อ(n) mythological man-like creature, See also: mythological animal resembling a human being, Thai Definition: สัตว์ในนิยายเล่ากันว่ามีรูปร่างคล้ายคน แต่ไม่มีสะบ้าหัวเข่า พูดไม่ได้
ปราณี(n) living things, See also: creature, human, animal, being, Syn. สิ่งมีชีวิต, ผู้มีชีวิต, สัตว์, คน
กรรมเวร(n) fate, See also: vile spawn, evil creature, retribution, Syn. เวรกรรม, เวร, เคราะห์กรรม, กรรมเวรา, Example: นี่คงเป็นกรรมเวรของฉันจึงต้องมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งกระทำไว้แต่ปางก่อน
กินนร(n) mythical creature, See also: half-human and half-bird, a bird with a human head, Example: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป
สัตว์โลก(n) all living creatures, Example: พระบรมครูทรงแนะนำสัตว์โลกทั้งปวงให้พ้นจากทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
กินนร[kinnøn] (n) EN: Kinnarah ; mythical creature ; half-human and half-bird ; a bird with a human head
เพื่อนมนุษย์[pheūoen manut] (n, exp) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen
สรรพสัตว์[sapphasat] (n) EN: all living creatures ; animal kingdom ; all animals ; all life ; all living things  FR: animaux [mpl] ; règne animal [m]
สัตว์โลก[sat lōk] (n, exp) EN: all living creatures  FR: monde des animaux [m]
สัตว์ในวรรณคดี[sat nai wannakhadī] (n, exp) EN: mythical creature
สิ่งมีชีวิต[sing mī chīwit] (n, exp) EN: living thing ; creature ; organism  FR: être vivant [m] ; être animé [m] ; créature animée [f] ; vivant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREATURE K R IY1 CH ER0
CREATURES K R IY1 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creature (n) krˈiːtʃər (k r ii1 ch @ r)
creatures (n) krˈiːtʃəz (k r ii1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生物[shēng wù, ㄕㄥ ㄨˋ, ] living creature; organism; biological, #2,201 [Add to Longdo]
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, / ] birds and animals; creature; beast (brutal person), #15,219 [Add to Longdo]
出没[chū mò, ㄔㄨ ㄇㄛˋ, / ] to vanish and reappear; rising and setting (of the sun); a haunt (of hidden creatures), #17,357 [Add to Longdo]
恶人[è rén, ㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] evil person; vile creature; ugly man, #24,879 [Add to Longdo]
眼点[yǎn diǎn, ㄧㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] eyespot (in lower creatures), #120,435 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] mythical creature; toad; worm, #152,930 [Add to Longdo]
两性动物[liǎng xìng dòng wù, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] hermaphrodite creature [Add to Longdo]
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]
羊怪[yáng guài, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄞˋ, ] faun, half-goat half-human creature of Greek mythology [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
生物[せいぶつ, seibutsu] TH: สิ่งมีชีวิต  EN: creature

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschöpf {n}; Lebewesen {n}; Kreatur {f} | Geschöpfe {pl}; Lebenwesens {pl}; Kreaturen {pl}creature | creatures [Add to Longdo]
Gewohnheitsmensch {m} | Gewohnheitsmenschen {pl}creature of habit | creatures of habit [Add to Longdo]
Lebewesen {n} [biol.] | einzellige Lebewesen {pl}living thing; living being | single-celled creatures; unicellular organisms [Add to Longdo]
Stimmungsmensch {m}moody creature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
クリーチャー[kuri-cha-] (n) creature [Add to Longdo]
ニューネッシー[nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977) [Add to Longdo]
ピクシー;ピグシ;ピスキー[pikushi-; pigushi ; pisuki-] (n) pixie (mythical creatures from Cornish folklore) [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]
異類異形[いるいいぎょう, iruiigyou] (n) strange-looking creatures; spirits and goblins [Add to Longdo]
一切衆生[いっさいしゅじょう, issaishujou] (n) all living creatures [Add to Longdo]
河童[かっぱ, kappa] (n) (1) kappa (mythical water-dwelling creatures); (2) excellent swimmer; (3) (See 胡瓜) cucumber; (4) (abbr) (See 河童巻き) rolled sushi containing a stick of cucumber [Add to Longdo]
海鰻[うみうなぎ, umiunagi] (n) (See 鰻) eel-like sea creature (i.e. saltwater eels, sea snakes, etc.) [Add to Longdo]
幻獣[げんじゅう, genjuu] (n) cryptid (unidentified mysterious creature); mythical beast [Add to Longdo]
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit [Add to Longdo]
女は弱し然れど母は強し[おんなはよわしされどはははつよし, onnahayowashisaredohahahatsuyoshi] (exp) (id) A mother is stronger than any other creature [Add to Longdo]
人間同士[にんげんどうし, ningendoushi] (n) mankind; the human creature; fellow creatures [Add to Longdo]
水生生物[すいせいせいぶつ, suiseiseibutsu] (n) aquatic life; water creatures [Add to Longdo]
生きとし生ける物;生きとし生けるもの[いきとしいけるもの, ikitoshiikerumono] (exp) all living things; all God's creatures, great and small [Add to Longdo]
生物[せいぶつ, seibutsu] (n,adj-no) (1) living things; creature; (n) (2) (abbr) (See 生物学) biology; (P) [Add to Longdo]
青龍;青竜[せいりょう;しょうりょう;せいりゅう, seiryou ; shouryou ; seiryuu] (n) (1) blue dragon (an auspicious creature in Chinese mythology); (2) (See 四神) Azure Dragon (god said to rule over the eastern heavens) [Add to Longdo]
創造物[そうぞうぶつ, souzoubutsu] (n) creature; creation [Add to Longdo]
送り犬[おくりいぬ, okuriinu] (n) dog apparition; fantastic dog-like creature [Add to Longdo]
槌の子[つちのこ;ツチノコ, tsuchinoko ; tsuchinoko] (n) mythical snake-like creature; tsuchinoko [Add to Longdo]
被造物[ひぞうぶつ, hizoubutsu] (n) something created (e.g. by the gods); creature [Add to Longdo]
風の子[かぜのこ, kazenoko] (n) outdoor creatures [Add to Longdo]
編み包み[あみぐるみ, amigurumi] (n) knitted or crocheted small stuffed animal or anthropomorphic creature (lit. knitted stuffed toy) [Add to Longdo]
利生[りしょう, rishou] (n) (obsc) {Buddh} blessings bestowed by the Buddha on all living creatures [Add to Longdo]
饕餮[とうてつ, toutetsu] (n) (1) (arch) tao-tie (mythological Chinese creature engraved on bronzeware during the Shang & Zhou dynasties); (2) (used as a metaphor for a) brutal person; (3) coveting of wealth (property, etc.) [Add to Longdo]
饕餮文[とうてつもん, toutetsumon] (n) figure of a creature of Chinese mythology engraved on bronze ware during the Yin-Chou dynasty [Add to Longdo]
鵺;鵼(oK)[ぬえ, nue] (n) (1) Japanese chimera; mythical creature with a monkey's head, tanuki's body, tiger's limbs, and a snake tail; (2) (See 虎鶫) White's thrush (Zoothera dauma); (3) man of mystery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creature \Crea"ture\ (kr[=e]"t[=u]r; 135), n. [F. cr['e]ature,
   L. creatura. See {Create}.]
   1. Anything created; anything not self-existent; especially,
    any being created with life; an animal; a man.
    [1913 Webster]
 
       He asked water, a creature so common and needful
       that it was against the law of nature to deny him.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       God's first creature was light.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       On earth, join, all ye creatures, to extol
       Him first, him last, him midst, and without end.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And most attractive is the fair result
       Of thought, the creature of a polished mind.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. A human being, in pity, contempt, or endearment; as, a
    poor creature; a pretty creature.
    [1913 Webster]
 
       The world hath not a sweeter creature. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A person who owes his rise and fortune to another; a
    servile dependent; an instrument; a tool.
    [1913 Webster]
 
       A creature of the queen's, Lady Anne Bullen. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Both Charles himself and his creature, Laud.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A general term among farmers for horses, oxen, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Creature comforts}, those objects, as food, drink, and
    shelter, which minister to the comfort of the body.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creature
   n 1: a living organism characterized by voluntary movement [syn:
      {animal}, {animate being}, {beast}, {brute}, {creature},
      {fauna}]
   2: a human being; `wight' is an archaic term [syn: {creature},
     {wight}]
   3: a person who is controlled by others and is used to perform
     unpleasant or dishonest tasks for someone else [syn:
     {creature}, {tool}, {puppet}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top