ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

human

HH Y UW1 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -human-, *human*
Possible hiragana form: ふまん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Pediculus humanus capitis(n) เหา, Syn. human head louse

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
human(adj) เกี่ยวกับคน, See also: เกี่ยวกับมนุษย์
human(n) มนุษย์, See also: คน, คนเรา
humane(adj) มีมนุษยธรรม, See also: มีเมตตากรุณา
humanly(adv) เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของมนุษย์
humanism(n) มนุษยนิยม
humanist(n) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์
humanity(n) คนทั่วไป, See also: มนุษย์โลก
humanity(n) มนุษยธรรม, See also: คุณธรรมของมนุษย์, ความเป็นมนุษย์
humankind(n) พลโลก
human race(n) เผ่าพันธุ์มนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
human(ฮิว'เมิน) adj. เกี่ยวกับมนุษย์,เห็นอกเห็นใจคน,มีมนุษยธรรม. -n. มนุษย์, Syn. manlike, mortal, person, man
human natureลักษณะธรรมชาติของมนุษย์
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์หมายถึงภาษาที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์ เขียนได้ง่าย เข้าใจง่าย และกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน ภาษานี้มีลักษณะเหมือนภาษาหนังสือ ใช้เขียนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน แต่คอมพิวเตอร์จะต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ก่อนจึงจะเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ1. ภาษาระดับสูง (high level language) 2. ภาษาระดับต่ำ (low level language) การใช้ภาษามนุษย์เขียนชุดคำสั่งนี้มีข้อดีคือ ทำได้ง่าย มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่าย เขียนได้สั้น เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลายคำสั่งในภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดีตรงที่สามารถใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่าเพราะไม่เสียเวลาในการแปลดู computer language ประกอบดู machine language เปรียบเทียบ
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate, kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation, humanization n. humaniser, humanizer n., Syn. scholar
humanism(ฮิว'เมินนิสซึม) n. ลัทธิมนุษยธรรม,มานุษยวิทยา,นิสัยมนุษย์,ความรักเพื่อนมนุษย์
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanitarian(ฮิวแมนนิแท'เรียน) adj. มีมนุษยธรรม. -n. ผู้มีมนุษยธรรม,ผู้ใจบุญ
humanity(ฮิวแมน'นิที) n. มนุษย์,มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ -Phr. (The humanites มนุษยศาสตร์,การศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีของกรีกและลาติน), Syn. mankind, man, world
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation, humanization n. humaniser, humanizer n., Syn. scholar

English-Thai: Nontri Dictionary
human(adj) เป็นมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์,อย่างมนุษย์
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanist(n) นักศึกษาเรื่องมนุษยชาติ
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
humanity(n) มนุษยชาติ,ความเป็นมนุษย์,ความกรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humankind(n) มนุษย์,มนุษยชาติ
humanly(adv) อย่างมนุษย์ธรรมดา,อย่างมนุษย์ปุถุชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
human biochemistryมนุษยชีวเคมี [มีความหมายเหมือนกับ chemistry, physiological; physiochemistry] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human ecologyนิเวศวิทยามนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human environmentสิ่งแวดล้อมมนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human factorมนุษยปัจจัย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
human geneticsพันธุศาสตร์มนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human immunodeficiency virus (HIV)ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน (เอชไอวี) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
human longevityความยืนยาวของชีวิตมนุษย์, ความมีอายุยืนของมนุษย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
human oriented languageภาษาแนวมนุษย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
human physiology; physiology, hominalมนุษยสรีรวิทยา, สรีรวิทยามนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Human behaviorพฤติกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beingsมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human beings in artมนุษย์ในศิลปะ [TU Subject Heading]
Human beings in literatureมนุษย์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Human capitalทรัพยากรมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human Capitalทุนมนุษย์, Example: ความรู้และความชำนาญที่อยู่ในตัวบุคคลที่เป็น กำลังแรงงานของประเทศ การลงทุนมนุษย์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน เช่นเดียวกับการลงทุนในเครื่องจักรกล การลงทุนในทุนมนุษย์ด้วยการศึกษาแลฝึกอบรมนับเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญ มากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาทุนมนุษย์มาก จากการศึกษาวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามากกว่า การลงทุนที่ใช้จ่ายไปโดยตรงในการซื้อโรงงานและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อการ ผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Human Capitalทุนมนุษย์ [การจัดการความรู้]
Human cloingโคลนิงมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human cloningโคลนนิงมนุษย์ [TU Subject Heading]
Human developmentพัฒนาการของมนุษย์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Human Rights Commission(n, name, org, uniq) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
human rights defender(n, jargon) ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน
human scienceศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์
humane society(n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม
humanitarian aid(n) การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
Human life don't mean as much to them as it does to us.Human life don't mean as much to them as it does to us. 12 Angry Men (1957)
Treat us like human beings. What we want is more humane killers.สิ่งที่เราต้องการคือฆาตกรมี มนุษยธรรมมากขึ้น How I Won the War (1967)
I don't say all humans are evil, simply because their skin is white.ผมมิได้กล่าวว่า มนุษย์ชั่วร้ายไปหมด เพราะพวกมันมีผิวสีเผือก Beneath the Planet of the Apes (1970)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because the only good human is a dead human!เเละพระเป็นเจ้า มนุษย์ที่ไว้ใจได้ คือมนุษย์ที่ตายเเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I've seen the humane way they treat humans here.ลิงที่นี่ไม่ถูกชะตากับมนุษย์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The kind fit for humans like yourself. You'll pass.อย่างเช่นคุณ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Getting rid of every human being alive in that...กำจัดมนุษย์ทุกผู้ทื่อยู่... Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humanAbility to talk distinguishes human beings from animals.
humanAcid rain in drinking water affects human health.
humanA creepy cry that sounds like a human voice, velvet black wings, the image of tearing into dead flesh; crows are known across the world as a ill-omened bird that flies down with ill-luck.
humanAdvances in science don't always benefit humanity.
humanA human body consists of a countless number of cells.
humanAir, like food, is a basic human need.
humanAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
humanAll human beings are legally equal.
humanAll human beings are mortal.
humanAll human beings are much more intelligent than animals.
humanAll human beings have the same kind of body.
humanAll humanity will suffer if a unclear war breaks out.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอชไอวี(n) Human Immune-deficiency Virus, See also: HIV, Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
สิทธิมนุษยชน(n) human rights, Example: ทุกวันนี้พม่ายังข่มเหงและละเมิดสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศอยู่, Thai Definition: สิทธิของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่เกิดของมนุษย์ทุกคน
มนุษยสัมพันธ์(n) human relations, Example: เขาเป็นผู้ที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนให้เห็นพ้องด้วยได้เป็นเยี่ยม มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รู้จักผู้คนกว้างขวางหลายวงการ, Thai Definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
มนุษยศาสตร์(n) humanities, Example: วิชาปรัชญาเป็นวิชาแขนงหนึ่งในมนุษยศาสตร์, Thai Definition: วิชาว่าด้วยคุณค่าทางจิตใจและงานของคน มีศิลปะ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศาสนา และปรัชญา, Notes: (สันสกฤต)
มนุษยสัมพันธ์(n) human relations, See also: interpersonal relations, human relationship, Example: ความร่วมมือในหมู่คณะเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน, Thai Definition: ความสัมพันธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน
ภาษาคน(n) human speech, See also: human tongue, human language, Syn. ภาษามนุษย์, Ant. ภาษาสัตว์, Example: สัตว์ที่ถูกฝึกดีมักจะฟังภาษาคนรู้เรื่อง, Count Unit: ภาษา
เนื้อหนังมังสา(n) flesh, See also: human body, Example: เสื้อผ้าผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแขนกุดเน้นทรวดทรงองค์เอวมากเพื่อตั้งใจโชว์เนื้อหนังมังสา, Thai Definition: ร่างกายของคน
มวลมนุษย์(n) humankind, See also: mankind, Syn. มนุษยชาติ, มนุษย์โลก, Example: การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่, Count Unit: คน, Thai Definition: ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
คน(n) human, See also: man, person, people, human being, Syn. มนุษย์, Example: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์, Count Unit: คน
งานบุคลากร(n) personnel department, See also: human resources department, Syn. งานบุคคล, Example: งานบุคลากรเป็นงานที่ต้องติดต่อกับพนักงานทุกฝ่ายภายในองค์กร, Thai Definition: งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระของมนุษย์[akkhara khøng manut] (n) EN: fine human script  FR: écriture humaine [f]
อมนุษย์[amanut] (n) EN: inhuman being  FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[amanut] (adj) EN: inhuman  FR: inhumain
อวัยวะมนุษย์[awaiyawa manut] (n, exp) EN: human organ
บุรุษโทษ[burutsathōt] (n) EN: human evil characteristics
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม[chīwit kap singwaētløm] (n, exp) EN: human being and environment
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[jaonāthī fāi bukkhon] (n, exp) EN: human ressources officer
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[kāiyawiphāksāt manut] (n, exp) EN: human anatomy  FR: anatomie humaine [f]
การบริหารงานบุคคล[kān børihān ngān bukkhon] (n, exp) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration  FR: gestion des ressources humaines [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMAN HH Y UW1 M AH0 N
HUMAN Y UW1 M AH0 N
HUMANN HH Y UW1 M AH0 N
HUMANS HH Y UW1 M AH0 N Z
HUMANE HH Y UW0 M EY1 N
HUMANS Y UW1 M AH0 N Z
HUMANA HH Y UW0 M AE1 N AH0
HUMAN'S HH Y UW1 M AH0 N Z
HUMANLY HH Y UW1 M AH0 N L IY0
HUMANELY HH Y UW0 M EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
human (n) hjˈuːmən (h y uu1 m @ n)
humane (j) hjˈuːmˈɛɪn (h y uu1 m ei1 n)
humans (n) hjˈuːmənz (h y uu1 m @ n z)
humanly (a) hjˈuːmənliː (h y uu1 m @ n l ii)
humanely (a) hjˈuːmˈɛɪnliː (h y uu1 m ei1 n l ii)
humanism (n) hjˈuːmənɪzəm (h y uu1 m @ n i z @ m)
humanist (n) hjˈuːmənɪst (h y uu1 m @ n i s t)
humanity (n) hjˈuːmˈænɪtiː (h y uu1 m a1 n i t ii)
humanize (v) hjˈuːmənaɪz (h y uu1 m @ n ai z)
humanists (n) hjˈuːmənɪsts (h y uu1 m @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类[rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, / ] humanity; human race; mankind, #1,271 [Add to Longdo]
人体[rén tǐ, ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] human body, #3,053 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] humane; kernel, #3,746 [Add to Longdo]
[lún, ㄌㄨㄣˊ, / ] human relationship, #4,646 [Add to Longdo]
人文[rén wén, ㄖㄣˊ ㄨㄣˊ, ] humanities; human affairs, #4,819 [Add to Longdo]
人性[rén xìng, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˋ, ] human nature; humanity; human; the totality of human attributes, #5,648 [Add to Longdo]
人力资源[rén lì zī yuán, ㄖㄣˊ ㄌㄧˋ ㄗ ㄩㄢˊ, / ] human resources, #6,939 [Add to Longdo]
人权[rén quán, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] human rights, #7,277 [Add to Longdo]
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation), #13,366 [Add to Longdo]
人际[rén jì, ㄖㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] human relationships; interpersonal, #15,691 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humanismus {m}humanism [Add to Longdo]
Humanist {m} | Humanisten {pl}humanist | humanists [Add to Longdo]
Humanität {f}humaneness [Add to Longdo]
Humanität {f}; Menschlichkeit {f}humanity [Add to Longdo]
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning [Add to Longdo]
Humanmedizin {f}(human) medicine [Add to Longdo]
Humanmediziner {m}doctor of medicine [Add to Longdo]
Klarschriftzeichen {n}human readable character [Add to Longdo]
Mensch {m} | die Menschen {pl}human being; mensch | humans [Add to Longdo]
Menschenleben {n}human life [Add to Longdo]
Menschenkapital {n}human capital [Add to Longdo]
Menschenliebe {f}human kindness [Add to Longdo]
Menschenopfer {n}human sacrifice [Add to Longdo]
Menschenrecht {n} | Menschenrechte {pl}human right | human rights [Add to Longdo]
Menschenseele {f}human soul [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
HPV[エッチピーブイ, ecchipi-bui] (n) human papilloma virus; HPV [Add to Longdo]
HPV検査[エッチピーブイけんさ, ecchipi-bui kensa] (n) HPV test; test for human papilloma virus [Add to Longdo]
アクロバットチーム[akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team [Add to Longdo]
アンチヒューマニズム[anchihyu-manizumu] (n) anti-humanism [Add to Longdo]
ウタリ[utari] (n) (1) human (in Ainu) (ain [Add to Longdo]
エオアントロプス[eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
キャプチャー;キャプチャ[kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart [Add to Longdo]
クローン人間[クローンにんげん, kuro-n ningen] (n) (human) clone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒューマンインタフェース[ひゅーまん'いんたふぇーす, hyu-man ' intafe-su] (computer) human interface, CHI [Add to Longdo]
人間工学[にんげんこうがく, ningenkougaku] ergonomic (engineering), human engineering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Human \Hu"man\, a. [L. humanus; akin to homo man: cf. F. humain.
   See {Homage}, and cf. {Humane}, {Omber}.]
   Belonging to man or mankind; having the qualities or
   attributes of a man; of or pertaining to man or to the race
   of man; as, a human voice; human shape; human nature; human
   sacrifices.
   [1913 Webster]
 
      To err is human; to forgive, divine.   --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Human \Hu"man\, n.
   A human being. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Sprung of humans that inhabit earth.   --Chapman.
   [1913 Webster]
 
      We humans often find ourselves in strange position.
                          --Prof.
                          Wilson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 human
   adj 1: characteristic of humanity; "human nature"
   2: relating to a person; "the experiment was conducted on 6
     monkeys and 2 human subjects"
   3: having human form or attributes as opposed to those of
     animals or divine beings; "human beings"; "the human body";
     "human kindness"; "human frailty" [ant: {nonhuman}]
   n 1: any living or extinct member of the family Hominidae
      characterized by superior intelligence, articulate speech,
      and erect carriage [syn: {homo}, {man}, {human being},
      {human}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 human /huːmaːn/
  human; humanely

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top