Search result for

convulsion

(52 entries)
(0.0643 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convulsion-, *convulsion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convulsion[N] การสั่นอย่างรุนแรง
convulsion[N] ความชุลมุนวุ่นวาย, See also: ความไม่สงบ, Syn. disturbance, outbreak

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convulsion(คันวัล'เชิน) n.อาการชักกระตุก,การหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง,การสั่นอย่างรุนแรง,การหัวเราะท้องแข็ง, Syn. fit,spasm,tremor

English-Thai: Nontri Dictionary
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convulsionการชัก [มีความหมายเหมือนกับ fit ๑ และ seizure ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convulsionsการชัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Convulsionsการชัก,ชัก,การหดตัวอย่างแรงของกล้ามเนื้อ,อาการชักกระตุก [การแพทย์]
Convulsions, Clonicการชักกระตุก,ชักกระตุก, [การแพทย์]
Convulsions, Febrileไข้สูงทำให้ชัก,การชักจากพิษไข้,การชักเวลามีไข้สูง,ชักเพราะไข้สูง,ชักจากไข้ [การแพทย์]
Convulsions, Focalการชักเฉพาะส่วนแขนขาใบหน้า [การแพทย์]
Convulsions, Generalizedการสั่นกระตุกเห็นได้ชัดเจน [การแพทย์]
Convulsions, Hystericชักจากฮีสทีเรีย [การแพทย์]
Convulsions, Hystericชักจากฮีสทีเรีย [การแพทย์]
Convulsions, Infantile, Acuteลมชักเฉียบพลันในเด็ก [การแพทย์]
Convulsions, Infantile, Acuteลมชักเฉียบพลันในเด็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, the convulsions have stopped, but he's completely unresponsive.แล้ว... เขาสั่นไม่ยอมหยุด แต่เขาไม่ตอบสนองต่ออะไรเลย Justice (2009)
Well, the convulsions have stopped, but he's completely unresponsive.อาการสั่นหยุดแล้ว แต่เขาไม่ตอบสนองอย่างสิ้นเชิงแล้ว Space (2010)
Well, the convulsions have stopped, but he's completely unresponsive.อาการสั่นของเขา หยุดแล้ว แต่เขาไม่ตอบสนองอะไรเลยอย่างสิ้นเชิง Sabotage (2010)
Just after that, the interviewer started going into convulsions...หลังจากนั้น มีอีกคน ก็เรื่มชัก Chuck Versus the Anniversary (2010)
We all shake with convulsions as the life leaves our bodies.เราตัวบิดเบี้ยว ขณะชีวิตหลุดลอยจากร่างเรา The Bridge (2011)
Convulsions-- Guy's having a seizure.ภายในปอด-- และมีอาการชัก Foe (2011)
Any convulsion or disorientation?ชัก หรือเวียนหัว A Land Without Magic (2012)
That guy you drank from right before you went into violent convulsions, that was me.คนที่นายดื่มเลือดไป ก่อนที่จะตัวสั่นอย่างรุนแรง นั่นคือฉัน Don't Fear the Scott (2012)
Convulsions.อาการชัก Stonehearst Asylum (2014)
I think it may have been a febrile convulsion.ผมคิดว่าน่าจะเป็นลมชักนะ The Babadook (2014)
Kwan, we agreed the orgasmic convulsions are way too timid.ควอน เราคุยกันแล้วว่าอาการกระตุก ตอนถึงจุดสุดยอดมันดูเบาเกินไป Elle (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convulsionConvulsions can occur when they run a fever.
convulsionShe has convulsions.
convulsionThey were all in convulsions of laughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชัก[N] convulsion, See also: writhe, spasm, twitch, Syn. การรั้ง, การดึง, การกระตุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการชัก[n.] (ākān chak) EN: convulsion   FR: convulsion [f]
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions   
การชัก[n.] (kān chak) EN: convulsion   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVULSION    K AH0 N V AH1 L SH AH0 N
CONVULSIONS    K AH0 N V AH1 L SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convulsion    (n) (k @1 n v uh1 l sh @ n)
convulsions    (n) (k @1 n v uh1 l sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zuckung {f} | Zuckungen {pl}convulsion | convulsions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引きつる(P);引き攣る;引攣る[ひきつる, hikitsuru] (v5r) to have a cramp (spasm, convulsion, twitch); to become stiff; (P) [Add to Longdo]
引き付け;引付け[ひきつけ, hikitsuke] (n) convulsions [Add to Longdo]
引き付ける(P);引付ける(P);引きつける;引付る(io);惹き付ける;惹きつける[ひきつける, hikitsukeru] (v1) (1) to fascinate; to attract; to charm; to pull up (at a gate); (2) (引き付ける, 引付ける, 引きつける, 引付る only) to have a convulsion; (P) [Add to Longdo]
渦中[かちゅう, kachuu] (n) vortex; maelstrom; whirlpool; convulsions; upheaval; (P) [Add to Longdo]
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch [Add to Longdo]
天眼[てんげん;てんがん, tengen ; tengan] (n) (1) {Buddh} (See 五眼) the heavenly eye; (2) (てんがん only) (obsc) rolling back one's eyes during convulsions [Add to Longdo]
棒腹絶倒;抱腹絶倒;捧腹絶倒[ほうふくぜっとう, houfukuzettou] (n,vs) very funny; laugh oneself into convulsions; split one's sides laughing [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (in Chinese medicine) infantile neurosis characterized by crying at night and convulsions; (2) (See 癇) temper; nerves [Add to Longdo]
疳の虫;かんの虫;癇の虫[かんのむし, kannomushi] (n) (1) convulsions (in a child); nervousness; short-temperedness; (2) bug thought to cause children's diseases [Add to Longdo]
痙攣[けいれん, keiren] (n,vs,adj-no) convulsions; cramps [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diān, ㄉㄧㄢ, ] convulsions; crazy [Add to Longdo]
[diān, ㄉㄧㄢ, / ] convulsions; crazy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convulsion \Con*vul"sion\, n. [L. convulsio: cf. F. convulsion.]
   1. (Med.) An unnatural, violent, and unvoluntary contraction
    of the muscular parts of an animal body.
    [1913 Webster]
 
   2. Any violent and irregular motion or agitation; a violent
    shaking; a tumult; a commotion.
    [1913 Webster]
 
       Those two massy pillars,
       With horrible convulsion, to and fro
       He tugged, he shook, till down they came. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Times of violence and convulsion.   --Ames.
 
   Syn: Agitation; commotion; tumult; disturbance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convulsion
   n 1: a sudden uncontrollable attack; "a paroxysm of giggling";
      "a fit of coughing"; "convulsions of laughter" [syn:
      {paroxysm}, {fit}, {convulsion}]
   2: violent uncontrollable contractions of muscles
   3: a violent disturbance; "the convulsions of the stock market"
     [syn: {convulsion}, {turmoil}, {upheaval}]
   4: a physical disturbance such as an earthquake or upheaval

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top