ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interchangeable

IH2 N T ER0 CH EY1 N JH AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interchangeable-, *interchangeable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interchangeable(adj) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้, See also: ซึ่งสลับกันได้, Syn. exchangeable

English-Thai: Nontri Dictionary
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้, แลกเปลี่ยนกัน, แลกกันได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
interchangeable-สับเปลี่ยนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interchangeable Facingหน้าฟัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It appears to be hand-held, automatic, with interchangeable magazines.แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมือถืออัตโนมัติกับนิตยสารแทน Showtime (2002)
The meathead with attitude and interchangeable hands is Gobber.ชายบ้องตื้น ขี้เต๊ะ กับมืออะไหล่เปลี่ยนได้ How to Train Your Dragon (2010)
Books shall not be interchangeable between the white and colored schools, but shall continue to be used by the race first using them.ห้ามมีการแลกเปลี่ยนหนังสือ ระหว่างโรงเรียนคนผิวขาวกับผิวสี ให้ใช้ต่อไปโดยเชื้อชาติที่เริ่มใช้ The Help (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สลับกันได้[salap kan dāi] (adj) EN: interchangeable  FR: interchangeable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTERCHANGEABLE IH2 N T ER0 CH EY1 N JH AH0 B AH0 L
INTERCHANGEABLE IH2 N ER0 CH EY1 N JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interchangeable (j) ˌɪntətʃˈɛɪnʤəbl (i2 n t @ ch ei1 n jh @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] (n) { comp } interchangeable product [Add to Longdo]
類義語[るいぎご, ruigigo] (n) { ling } (See 同義語) quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable) [Add to Longdo]
類語[るいご, ruigo] (n) { ling } quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interchangeable \In`ter*change"a*ble\, a. [Cf. OF.
   entrechangeable.]
   [1913 Webster]
   1. Admitting of exchange or mutual substitution.
    "Interchangeable warrants." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Following each other in alternate succession; as, the four
    interchangeable seasons. --Holder. --
    {In`ter*change"a*ble*ness}, n. -- {In`ter*change"a*bly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interchangeable
   adj 1: (mathematics, logic) such that the arguments or roles can
       be interchanged; "the arguments of the symmetric
       relation, `is a sister of,' are interchangeable"
   2: capable of replacing or changing places with something else;
     permitting mutual substitution without loss of function or
     suitability; "interchangeable electric outlets"
     "interchangeable parts" [syn: {exchangeable},
     {interchangeable}, {similar}, {standardized}, {standardised}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top