ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cartridge

K AA1 R T R AH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cartridge-, *cartridge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartridge(n) ปลอกกระสุนปืน
cartridge(n) หลอดเล็กใส่ของเหลวหรือก๊าซเพื่อนำไปใส่เครื่องมืออื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน, ลูกกระสุน, ลำกล้องดินระเบิด, ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส, ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
blank cartridgen. กระสุนเปล่า, กระสุนหลอก
font cartridgeคาร์ทริดจ์แบบอักษรหมายถึง คาร์ทริดจ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์พิเศษ เมื่อเสียบเข้ากับ เครื่องพิมพ์บางชนิดที่ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถพิมพ์แบบอักษรต่าง ๆ ได้มากแบบขึ้น
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)

English-Thai: Nontri Dictionary
cartridge(n) กระสุนปืน, ม้วนเทป, ม้วนฟิล์ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cartridgeกล่อง [ ถอดได้ ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cartridgeกล่อง [ ถอดได้ ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartridgeคาร์ทริดจ์ [การแพทย์]
Cartridge Filtersคาร์ทริดจ์ฟิลเตอร์ [การแพทย์]
Cartridges, Metal Disksคาร์ทริดส์ของแผ่นโลหะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have taken these cartridge shells and I have made a knife of each one.ฉันเก็บปลอกกระสุนพวกนี้มา ทำเป็นมีดแต่ละอัน Rescue Dawn (2006)
You just slam in your CO2 cartridge here.แค่ใส่ปลอกกระสุนคาร์บอนตรงนี้ Waiting to Exhale (2007)
that shipment of toner cartridges came in last night.ตลับหมึกมาถึง ตั้งแต่เมื่อคืน Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
Yeah, you fired 8 on the rooftop, one in the men's room... and your second cartridge was expended at the playground.เอ็งยิงไป 8 ที่หลังคา 1 ที่ห้องน้ำ แล้วแม็กที่ 2 ยิงหมดที่สนามเด็กเล่น Shoot 'Em Up (2007)
- I'm sorry I allowed even cartridge pens into this school.-ฉันขอโทษที่เคยอนุญาตให้นำปากกามีใส่เข้ามาในโรงเรียนได้ Doubt (2008)
It's all the cartridge crap that comes out of your gay little Taser when you fire it.ผมไม่ได้บอกอะไรใครเลย สาบานได้ Kick-Ass (2010)
[ Gun clicks, cartridge clatters ]. Number Crunch (2011)
What we have here is a 40-grain high-performance cartridge with a tungsten carbide core.ที่เรามีอยู่นี่คือ 40 เกรน กระสุนอานุภาพสูง แกนทังสเตน คาร์ไบด์ Guadalajara Dog (2013)
Does anybody know where, we keep toner cartridges - what's going on?มีใครรู้ไหม เราเก็บตลับหมึกไว้ที่ไหน? Man of Steel (2013)
As you all see it, it also fires a shotgun cartridge for use in messy close-range situations.ปืนลูกซองมันใช้ยิงได้ดี ในเวลาคับขันในระยะประชิด Kingsman: The Secret Service (2014)
♪ Where're my empty cartridges ♪c.bg_transparentปลอกกระสุนข้าอยู่ไหน/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)
♪ Rat-a-tat-tat Shoot up those cartridges ♪c.bg_transparentปัง ๆ ยิงกระสุนขึ้นฟ้า/c.bg_transparent Episode #1.8 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cartridgeHe soiled his white shirt when he changed the ink cartridge.
cartridgePlease replace the empty ink jet cartridge in the printer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาณ(n) cartridge, Syn. ลูกปืน, Thai Definition: ลูกปืน
ลูกกระสุน(n) bullet, See also: cartridge, shot, ammunition, Syn. กระสุน, ลูกปืน, หัวกระสุน, Example: กำนันมอบลูกกระสุนให้เขาไป 5 นัด, Count Unit: ลูก, นัด, เม็ด, Thai Definition: ลูกตะกั่วที่บรรจุในลำกล้องปืนสำหรับยิง ประกอบด้วยปลอกโลหะ ตรงปลายด้านหนึ่งมีหัวกระสุนโลหะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสุน[krasun] (n) EN: bullet ; cartridge ; shell  FR: cartouche [ f ] ; balle [ f ]
กระสุนจริง[krasun jing] (n, exp) EN: ball-cartridge ; live-ball  FR: balle réelle [ f ] ; balle de guerre [ f ]
ตะกั่ว[takūa] (n) EN: bullet ; cartridge  FR: plomb [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CARTRIDGE K AA1 R T R AH0 JH
CARTRIDGE K AA1 R T R IH0 JH
CARTRIDGES K AA1 R T R AH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cartridge (n) kˈaːtrɪʤ (k aa1 t r i jh)
cartridges (n) kˈaːtrɪʤɪz (k aa1 t r i jh i z)
cartridge-belt (n) kˈaːtrɪʤ-bɛlt (k aa1 t r i jh - b e l t)
cartridge-belts (n) kˈaːtrɪʤ-bɛlts (k aa1 t r i jh - b e l t s)
cartridge-paper (n) kˈaːtrɪʤ-pɛɪpər (k aa1 t r i jh - p ei p @ r)
cartridge-papers (n) kˈaːtrɪʤ-pɛɪpəz (k aa1 t r i jh - p ei p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, / ] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm), #58,815 [Add to Longdo]
爆管[bào guǎn, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢˇ, ] cartridge igniter; squib [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassettenband { n }; Kassettenmagnetband { n }cartridge tape [Add to Longdo]
Patrone { f } | Patronen { pl }cartridge | cartridges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクカートリッジ[inkuka-torijji] (n) { comp } ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[ka-torijji] (n) cartridge; (P) [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブ[ka-torijjite-pudoraibu] (n) { comp } cartridge tape drive [Add to Longdo]
カートリッジテープドライブモジュール[ka-torijjite-pudoraibumoju-ru] (n) { comp } cartridge tape drive module [Add to Longdo]
カートリッジフォント[ka-torijjifonto] (n) { comp } cartridge font [Add to Longdo]
カセット[kasetto] (n) (1) cassette (tape); (2) (See ロムカセット) game cartridge; (P) [Add to Longdo]
テープカートリッジ[te-puka-torijji] (n) { comp } tape cartridge [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[deisukuka-torijji] (n) { comp } disk cartridge [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[tona-ka-torijji] (n) { comp } toner cartridge [Add to Longdo]
パトローネ[patoro-ne] (n) film cartridge (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
テープカートリッジ[てーぷかーとりっじ, te-puka-torijji] tape cartridge [Add to Longdo]
ディスクカートリッジ[でいすくかーとりっじ, deisukuka-torijji] disk cartridge [Add to Longdo]
トナーカートリッジ[となーかーとりっじ, tona-ka-torijji] toner cartridge [Add to Longdo]
リボンカートリッジ[りぼんかーとりっじ, ribonka-torijji] ribbon cartridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pickup \Pick"up\, or Pick-up \Pick"-up`\, n. [Colloq., Cant, or
   Slang]
   1. Act of picking up, as, in various games, the fielding or
    hitting of a ball just after it strikes the ground.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. That which picks up; specif.: (Elec.) same as {Brush} b.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. One that is picked up, as a meal hastily got up for the
    occasion, a chance acquaintance, an informal game, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. a social companion for the evening who is met without
    prior arrangement, as at a singles bar; also, the act of
    joining with such a companion in that fashion.
    [PJC]
 
   5. (Automobiles) acceleration; a measure of the ability of a
    vehicle to accelerate.
    [PJC]
 
   6. (Electronics) a component of a phonograph which contains
    the stylus and also components for converting the
    vibrations of the stylus into electrical impulses for
    subsequent processing into sound; often referred to as a
    {cartridge}; also, the process of converting vibrations
    into electrical impulses.
    [PJC]
 
   7. (Electronics) the conversion of sound or light into
    electrical signals in a sound or image recording or
    transmitting device.
    [PJC]
 
   8. (Vehicles) a small truck having an enclosed driver's
    compartment (cab) but an open rear with usually low sides
    and a tailgate. Also called {pickup truck}.
    [PJC]
 
   9. a hitchhiker who has been picked up.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cartridge \Car"tridge\ (k[aum]r"tr[i^]j), n. [Formerly cartrage,
   corrupted fr. F. cartouche. See {Cartouch}.] (Mil.)
   A complete charge for a firearm, contained in, or held
   together by, a case, capsule, or shell of metal, pasteboard,
   or other material.
   [1913 Webster]
 
   {Ball cartridge}, a cartridge containing a projectile.
 
   {Blank cartridge}, a cartridge without a projectile.
 
   {Center-fire cartridge}, a cartridge in which the fulminate
    occupies an axial position usually in the center of the
    base of the capsule, instead of being contained in its
    rim. In the Prussian needle gun the fulminate is applied
    to the middle of the base of the bullet.
 
   {Rim-fire cartridge}, a cartridge in which the fulminate is
    contained in a rim surrounding its base.
 
   {Cartridge bag}, a bag of woolen cloth, to hold a charge for
    a cannon.
 
   {Cartridge belt}, a belt having pockets for cartridges.
 
   {Cartridge box}, a case, usually of leather, attached to a
    belt or strap, for holding cartridges.
 
   {Cartridge paper}.
   (a) A thick stout paper for inclosing cartridges.
   (b) A rough tinted paper used for covering walls, and also
     for making drawings upon.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cartridge
   n 1: ammunition consisting of a cylindrical casing containing an
      explosive charge and a bullet; fired from a rifle or
      handgun
   2: a light-tight supply chamber holding the film and supplying
     it for exposure as required [syn: {magazine}, {cartridge}]
   3: a module designed to be inserted into a larger piece of
     equipment; "he loaded a cartridge of fresh tape into the tape
     deck"
   4: an electro-acoustic transducer that is the part of the arm of
     a record player that holds the needle and that is removable
     [syn: {cartridge}, {pickup}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top