ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magazine

M AE1 G AH0 Z IY2 N   
76 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magazine-, *magazine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magazine[N] นิตยสาร, See also: วารสาร, หนังสือรายเดือน, หนังสือรายสัปดาห์, แม็กกาซีน, Syn. mag, journal, periodical
magazine[N] กล่อง, See also: ที่ใส่กระสุน, Syn. cartridge holder, cartrigde clip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magazine(แมก'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว, See also: magazinish adj. magaziny adj.
powder magazinen. รังเพลิง,โรงเก็บกระสุนดินปืน,ซองระเบิด

English-Thai: Nontri Dictionary
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magazineนิตยสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magazineนิตยสาร, นิตยสาร เขียนทับศัพท์ว่า แมกาซีน
นิตยสาร (Magazine) คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง ความรู้มักเป็นไปในลักษณะที่ให้ความรอบรู้ มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไปผู้อ่านสามารถบอรับเป็นสมาชิกได้

คำว่านิตยสาร มาจากรากศัพท์ คือ นิตย (สม่ำเสมอ) และสาร (เนื้อหา) คำว่านิตยสารโดยทั่วไปอาจมีความหมาย คาบเกี่ยวกับคำว่า วารสารซึ่งออกตามกำหนดเวลาที่แน่นอน แต่ในทางบรรณารักษ์ศาสตร์ปัจจุบันเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้มี นิตยสารในอินเทอร์เน็ตซึ่งมิใช่สิ่งพิมพ์ แต่ยังเรียกกันว่า นิตยสาร

เป็นที่น่าสังเกตว่า นิตยสารบางชื่อ ไม่ได้ใช้คำว่า นิตยสาร แต่ก็น่าจะจัดเป็นนิตยสารได้ เช่น อนุสารอสท. ของการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขณะที่สิ่งพิมพ์บางชนิดมีความก้ำกึ่ง ระหว่างหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์และนิตยสารรายสัปดาห์ เช่น มติชนรายสัปดาห์ สยามรัฐรายสัปดาห์ เนชั่นรายสัปดาห์ ทั้งนี้ก็เพราะเนื้อหาในเล่มมีทั้งข่าว วิเคราห์ข่าว และบันเทิงในสัดส่วนที่ พอๆกัน โดยทั่วไปนิตยสารมักจะมีลักษณะผ่อนคลาย เล่าเรื่องไม่นิยมเขียนในลักษณะตำรา เว้นแต่ละแทรกอยู่เป็นบางส่วนของเล่ม นิตยสารสำหรับคนอ่านเฉพาะกลุ่มฉบับแรกของโลกตีพิมพ์ในกรุงลอนดอนเมื่อ พ.ศ. 2274 (สมัยพระเจ้าท้ายสระ) ชื่อนิตยสาร สุภาพบุรุษ (The Gentlemen's Magazine) เลิกกิจการไปเมื่อ พ.ศ.2450 นิตยสารสำหรับผู้บริโภคฉบับแรกของโลกคือ นิตยสารสกอต (The Scots Magazine) ตีพิมพ์ในสกอตแลนด์ เมื่อปี พ.ศ.2282 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังคงตีพิมพ์จนถึงปัจจุบันการตีพิมพ์

นิตยสาร เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ตามกำหนดเวลา หรือคาบเวลาที่แน่นอน เช่น ออกทุกสัปดาห์ หรือออกทุกเดือน ลักษณะโดยทั่วไปเป็นสิ่งพิมพ์ เข้าเล่มแบบเดียวกับหนังสือ

วารสารคือ วารสาร เป็นสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์ออกเผยแพร่เป็นคราวๆ หรือเป็นวาระ ซึ่งอาจมีกำหนดเวลาหรือไม่มีกำหนดเวลาแน่นอนก็ได้ วารสารและนิตยสาร จัดอยู่ในสิ่งพิมพ์ประเภทออกตามรายคาบ หรือออกต่อเนื่องตามลำดับ เนื่องจากสิ่งพิมพ์ประเภทนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ ทั้งใน ภาษา ไทยและภาษาอังกฤษ บางคำมีความหมายกว้างๆ ใช้แทนกันได้ แต่บางคำมีความหมายแคบ แสดงถึงลักษณะเฉพาะบางอย่าง จนไม่อาจใช้แทนคำอื่นได้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ในที่นี้จึงขอใช้คำว่า "วารสาร" เป็นคำเรียก แทนสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ทั้งหมด

ลักษณะของวารสาร จาก ความหมายดังกล่าว วารสาร จึงเป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่องตามกำหนดหรือ ออกตามวาระ สามารถนำมาพิจารณากำหนดเป็นลักษณะของวารสารได้ดังนี้

1. เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Periodical or Serial) มีกำหนดเวลาออก แน่นอนระยะเวลาที่นิยมกำหนดออก เช่น ( วราวุธ ผลานันต์ 2536 : 5-6)

-รายสัปดาห์ (Weekly) กำหนดออกสัปดาห์ละครั้ง ปีละ 52 ฉบับ

-รายปักษ์ (Fortnightly) กำหนดออกทุก 2 สัปดาห์ ปีละ 26 ฉบับ

-รายครึ่งเดือน (Semimonthly) กำหนดออกเดือนละ 2 ครั้ง ปีละ 24 ฉบับ

-รายเดือน (monthly) กำหนดออกเดือนละครั้ง ปีละ 12 ฉบับ

-รายหกเดือนหรือรายครึ่งปี (Semiannually) กำหนดออกทุก 6 เดือน

-รายปี (Annually) กำหนดออกปีละฉบับ

นอกจากนี้บางฉบับอาจมีการกำหนดระยะเวลาออกที่แตกต่างออกไปจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น รายครึ่งสัปดาห์ (Semiweekly) กำหนดออกสัปดาห์ละ 2 ฉบับ ปีละ 104 ฉบับ รายทศกำหนดออกทุก 10 วัน ปีละ 36 ฉบับ และรายสะดวกมีกำหนดออกไม่แน่นอน ลักษณะความต่อเนื่องของวารสารไม่มีกำหนดว่าจะสิ้นสุดลงในฉบับใด

2. มีเลขกำกับประจำฉบับ ได้แก่ เลขปีที่ (Volume) เลขฉบับที่ ( Issue Number) และวัน เดือน ปี (Date) การนับลำดับฉบับที่อาจนับเป็นปีๆ เช่น วารสารรายเดือน แต่ละปีจะมีตั้งแต่ฉบับที่ 1-12 หรืออาจนับต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เช่นวารสารรายเดือน ฉบับแรกของปีที่ 2 ก็นับเป็นฉบับที่ 13 นอกจากเลขปีที่ ฉบับที่ และวันเดือนปี ซึ่งเป็นเลขที่ต้องต่อเนื่องเป็นลำดับกันไปแล้วยังมีเลขอีกชุดหนึ่งเป็นเลข เฉพาะที่แน่นอน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถือเป็นรหัสประจำวารสารแต่ละชื่อ เพื่อการควบคุมทางบรรณานุกรม ในระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ เรียกว่า เลขสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number-ISSN) ซึ่งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับสากล มอบให้ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติ ประจำประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ เป็นผู้กำหนดให้แก่วารสารแต่ละชื่อในประเทศของตน สำหรับประเทศไทยมีหอสมุดแห่งชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดวารสารแต่ละชื่อให้ได้รับหมายเลขสากลประจำวารสาร และจะต้องพิมพ์ไว้ที่หน้าปกหรือหน้าปกใน หรือสันวารสารใกล้ ๆ กับชื่อวารสาร มีอักษร ISSN ตามด้วยเลข อารบิค 8 ตัว มีเครื่องหมายยติภังค์ (-) คั่นระหว่าง เลข 4 ตัวแรก กับเลข 4 ตัวหลัง เช่น วารสาร ซีเนแม็ก ISSN 0858-9305

3. รูปเล่ม มักทำให้มีบางส่วนมีลักษณะเหมือนกันทุกฉบับ เพื่อให้ผู้อ่านสังเกตและจำได้ง่าย เช่น ขนาดความกว้าง ยาว รูปแบบและสีของตัวอักษร ชื่อวารสารที่หน้าปก และสัญลักษณ์ประจำวารสาร

4. เนื้อหา ประกอบด้วยบทความหลายบทความ จากผู้เขียนหลาย ๆ คน ถ้าเป็นวารสารมักจะเป็นวิชาการเฉพาะแขนงวิชา ถ้าเป็นนิตยสารมักจะมีบทความทั่ว ๆ ไป สารคดี หรือบันเทิง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น ลงติดต่อกันเป็นหลายๆ มีคอลัมน์บรรณาธิการ คอลัมน์ประจำ วารสารบางชื่อเนื้อหาอาจเป็นรูปภาพ เป็นบทวิจารณ์ สรุปข่าวและวิเคราะห์ เหตุการณ์บ้านเมือง ฯลฯ ทั้งนี้เป็นไปตามประเภทและวัตุประสงค์ของวารสาร แต่ละฉบับ

5. ผู้จัดพิมพ์ ผู้จัดพิมพ์วารสารอาจเป็นเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์การ สมาคม ชมรม โดยมีวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ประชา-สัมพันธ์หน่วยงาน ให้ความบันเทิง ความรู้ทั่วไป หรือเพื่อธุรกิจการค้า เป็นต้น

6. การเผยแพร่ มีทั้งการจำหน่ายและแจกฟรี การจำหน่ายอาจวางจำหน่ายตามร้านขายหนังสือ การให้ผู้อ่านบอกรับเป็นสมาชิกประจำ ชำระค่าวารสารล่วงหน้าแล้วผู้จัดพิมพ์เป็นผู้ส่งวารสารไปให้สมาชิก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Magazine coversปกนิตยสาร [TU Subject Heading]
Magazine designการออกแบบนิตยสาร [TU Subject Heading]
Magazine format television programsรายการนิตยสารทางโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Magazine illustrationภาพประกอบวารสาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You oughta write for one of those kooky detective magazines, make a fortune.แน่ ๆ คุณเขียนสำหรับหนึ่งในบรรดานิตยสารนักสืบบ้าทำให้มีโชคลาภ 12 Angry Men (1957)
Get this half-track back. Drogue, records for the regimental magazine.ดโรก บันทึกสำหรับนิตยสาร กองร้อย How I Won the War (1967)
All my stories were published in women's magazines.เรื่องราวทั้งหมดของฉันถูกตีพิมพ์ ในนิตยสารผู้หญิง I Spit on Your Grave (1978)
C'mon, Bobby, put the magazine away, will ya?มาสิ บ๊อบบี้ ไห้นิตยสารวางไหม First Blood (1982)
Here, we make speeches for each other and those English liberal magazines that may grant us a few lines.ที่นี่ เราต่างพูดเพื่อกันและกัน และพวกนิตยสารอังกฤษนั่น ก็เขียนถึงเรา 2-3 บรรทัด Gandhi (1982)
Have you read his magazine?คุณอ่านนิตยสารของเขารึยัง Gandhi (1982)
Yes, I have heard of LIFE magazine.ครับ ผมเคยได้ยิน เรื่องของนิตยสารไลฟ์ Gandhi (1982)
I know, we can get some beers, some dirty magazines...อะไรจะสำคัญกว่านี้ล่ะ แล้วฉันก็แก่กว่านาย 3 เดือนด้วย เจ้าบ้าเอ้ย Big (1988)
In the April 1962 issue of Jet Magazine, there's a story called "This is Not A Kite."นิตยสารเจ็ตฉบับ เดือนเมษายน ปี 1962 มีเรื่องของเขา "นี่ไม่ใช่กระบอกเสียง" Field of Dreams (1989)
If he writes about that, if he puts it on his magazine cover--ถ้าเขาเขียนเกี่ยวกับมันนะ ถ้าเขาเอามัน ไว้บนปกนิตยสาร Basic Instinct (1992)
Urbane magazine.นิตยสาร เออเบน Basic Instinct (1992)
After the hearing I was interviewed by a reporter from Urbane magazine.หลังจากศาลพิจารณา... ...ฉันให้สัมภาษณ์กับนักข่าว จากนิตยสาร เออเบน Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
magazineAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
magazineAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
magazineAny magazine will do.
magazineAre there any English magazines in this library?
magazineAre you done with that magazine?
magazineBring me the magazines.
magazineCan I have a look at the magazine?
magazineCould you bring me a Time magazine?
magazineDispose of the old magazines.
magazineDon't throw away this magazine.
magazineDon't throw away this magazine. I haven't read it yet.
magazineDo you have any Japanese magazines?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิตยสาร[N] magazine, See also: journal, periodical, Syn. แมกกาซีน, Example: ร้านทำผมร้านนี้รับนิตยสารประเภทที่เกี่ยวกับผู้หญิงเป็นประจำ, Count unit: เล่ม, ฉบับ, Thai definition: หนังสือพิมพ์ที่ออกเป็นรายคาบ เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายเดือน, Notes: (สันสกฤต)
แหนบ[N] magazine, Syn. ซองปืน, Count unit: แหนบ, Thai definition: ซองบรรจุกระสุนปืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่ม[n.] (lem) EN: [classifier : books, magazines ; knives, forks, spoons ; oxcarts ; wheels ; barrows]   FR: [classificateur : livres, magazines ; couteaux, fourchettes, cuillères ; charrettes à boeufs ; roues ; brouettes, charrettes à bras]
เล่มนี่มีอะไร[xp] (lem nī mī arai) EN: what's inside this issue ?   FR: que trouve t-on dans ce magazine ? ; quel est le contenu de ce numéro ?
แม็ค = แม็ก[n.] (maek) EN: magazine ; mag (inf.)   FR: magazine [m]
หน้า[n.] (nā) EN: [classifier : pages (books, magazines, newspapers)]   FR: [classificateur : pages de livres, magazines et journaux]
แหนบ[n.] (naēp) EN: magazine   
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāideūoen) EN: monthly ; monthly magazine   FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายปักษ์[n. exp.] (nangseū rāipak) EN: fortnightly ; fortnightly magazine   FR: bimensuel [m]
หนังสือรายสัปดาห์[n. exp.] (nangseū rāisapdā ) EN: weekly ; weekly magazine   FR: hebdomadaire [m] ; magazine [m]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical   FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารฉบับที่ ...[n. exp.] (nittayasān chabap thī ...) FR: magazine numéro ... [m] ; revue numéro ... [f] ; périodique numéro ... [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGAZINE    M AE1 G AH0 Z IY2 N
MAGAZINER    M AE2 G AH0 Z IY1 N ER0
MAGAZINES    M AE1 G AH0 Z IY2 N Z
MAGAZINE'S    M AE1 G AH0 Z IY2 N Z
MAGAZINES'    M AE1 G AH0 Z IY2 N Z
MAGAZINER'S    M AE2 G AH0 Z IY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magazine    (n) mˌægəzˈiːn (m a2 g @ z ii1 n)
magazines    (n) mˌægəzˈiːnz (m a2 g @ z ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂志[zá zhì, ㄗㄚˊ ㄓˋ, / ] magazine, #2,042 [Add to Longdo]
暗盒[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, ] magazine; cassette, #101,577 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magazin {n}; Zeitschrift {f} | Magazine {pl}; Zeitschriften {pl}magazine | magazines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[, adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei [Add to Longdo]
オンラインマガジン[, onrainmagajin] (n) {comp} online magazine [Add to Longdo]
カンパニーマガジン[, kanpani-magajin] (n) company magazine [Add to Longdo]
ギターマガジン[, gita-magajin] (n) guitar magazine [Add to Longdo]
クラスマガジン[, kurasumagajin] (n) class magazine [Add to Longdo]
グラフイック(P);グラフィック[, gurafuikku (P); gurafikku] (n,adj-no) (1) graphic; (2) graphic magazine; pictorial magazine; (P) [Add to Longdo]
コミック誌[コミックし, komikku shi] (n) (See 漫画雑誌) comic book; manga magazine [Add to Longdo]
タイム誌[タイムし, taimu shi] (n) Time magazine [Add to Longdo]
ニュースマガジン[, nyu-sumagajin] (n) newsmagazine [Add to Longdo]
ハンディムック;ハンディームック[, handeimukku ; handei-mukku] (n) (See ムック) small, cheap book in the style of a magazine (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mag \mag\ n.
   Shortened form of {magazine}, the periodic paperback
   publication. [slang]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magazine \Mag`a*zine"\, v. t. [imp. & p. p. {Magazined}; p. pr.
   & vb. n. {Magazining}.]
   To store in, or as in, a magazine; to store up for use.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magazine \Mag`a*zine"\, n. [F. magasin, It. magazzino, or Sp.
   magacen, almagacen; all fr. Ar. makhzan, almakhzan, a
   storehouse, granary, or cellar.]
   [1913 Webster]
   1. A receptacle in which anything is stored, especially
    military stores, as ammunition, arms, provisions, etc.
    "Armories and magazines." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. The building or room in which the supply of powder is kept
    in a fortification or a ship.
    [1913 Webster]
 
   3. A chamber in a gun for holding a number of cartridges to
    be fed automatically to the piece.
    [1913 Webster]
 
   4. A pamphlet published periodically containing miscellaneous
    papers or compositions.
    [1913 Webster]
 
   5. A country or district especially rich in natural products.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. A city viewed as a marketing center.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. A reservoir or supply chamber for a stove, battery,
    camera, typesetting machine, or other apparatus.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. A store, or shop, where goods are kept for sale.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Magazine dress}, clothing made chiefly of woolen, without
    anything metallic about it, to be worn in a powder
    magazine.
 
   {Magazine gun}, a portable firearm, as a rifle, with a
    chamber carrying cartridges which are brought
    automatically into position for firing.
 
   {Magazine stove}, a stove having a chamber for holding fuel
    which is supplied to the fire by some self-feeding
    process, as in the common base-burner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Take \Take\, v. t. [imp. {Took} (t[oo^]k); p. p. {Taken}
   (t[=a]k'n); p. pr. & vb. n. {Taking}.] [Icel. taka; akin to
   Sw. taga, Dan. tage, Goth. t[=e]kan to touch; of uncertain
   origin.]
   1. In an active sense; To lay hold of; to seize with the
    hands, or otherwise; to grasp; to get into one's hold or
    possession; to procure; to seize and carry away; to
    convey. Hence, specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To obtain possession of by force or artifice; to get
      the custody or control of; to reduce into subjection
      to one's power or will; to capture; to seize; to make
      prisoner; as, to take an army, a city, or a ship;
      also, to come upon or befall; to fasten on; to attack;
      to seize; -- said of a disease, misfortune, or the
      like.
      [1913 Webster]
 
         This man was taken of the Jews.  --Acts xxiii.
                          27.
      [1913 Webster]
 
         Men in their loose, unguarded hours they take;
         Not that themselves are wise, but others weak.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
 
         They that come abroad after these showers are
         commonly taken with sickness.   --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         There he blasts the tree and takes the cattle
         And makes milch kine yield blood. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To gain or secure the interest or affection of; to
      captivate; to engage; to interest; to charm.
      [1913 Webster]
 
         Neither let her take thee with her eyelids.
                          --Prov. vi.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Cleombroutus was so taken with this prospect,
         that he had no patience.     --Wake.
      [1913 Webster]
 
         I know not why, but there was a something in
         those half-seen features, -- a charm in the very
         shadow that hung over their imagined beauty, --
         which took me more than all the outshining
         loveliness of her companions.   --Moore.
      [1913 Webster]
    (c) To make selection of; to choose; also, to turn to; to
      have recourse to; as, to take the road to the right.
      [1913 Webster]
 
         Saul said, Cast lots between me and Jonathan my
         son. And Jonathan was taken.   --1 Sam. xiv.
                          42.
      [1913 Webster]
 
         The violence of storming is the course which God
         is forced to take for the destroying . . . of
         sinners.             --Hammond.
      [1913 Webster]
    (d) To employ; to use; to occupy; hence, to demand; to
      require; as, it takes so much cloth to make a coat; it
      takes five hours to get to Boston from New York by
      car.
      [1913 Webster]
 
         This man always takes time . . . before he
         passes his judgments.       --I. Watts.
      [1913 Webster]
    (e) To form a likeness of; to copy; to delineate; to
      picture; as, to take a picture of a person.
      [1913 Webster]
 
         Beauty alone could beauty take so right.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (f) To draw; to deduce; to derive. [R.]
      [1913 Webster]
 
         The firm belief of a future judgment is the most
         forcible motive to a good life, because taken
         from this consideration of the most lasting
         happiness and misery.       --Tillotson.
      [1913 Webster]
    (g) To assume; to adopt; to acquire, as shape; to permit
      to one's self; to indulge or engage in; to yield to;
      to have or feel; to enjoy or experience, as rest,
      revenge, delight, shame; to form and adopt, as a
      resolution; -- used in general senses, limited by a
      following complement, in many idiomatic phrases; as,
      to take a resolution; I take the liberty to say.
      [1913 Webster]
    (h) To lead; to conduct; as, to take a child to church.
      [1913 Webster]
    (i) To carry; to convey; to deliver to another; to hand
      over; as, he took the book to the bindery; he took a
      dictionary with him.
      [1913 Webster]
 
         He took me certain gold, I wot it well.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
    (k) To remove; to withdraw; to deduct; -- with from; as,
      to take the breath from one; to take two from four.
      [1913 Webster]
 
   2. In a somewhat passive sense, to receive; to bear; to
    endure; to acknowledge; to accept. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) To accept, as something offered; to receive; not to
      refuse or reject; to admit.
      [1913 Webster]
 
         Ye shall take no satisfaction for the life of a
         murderer.             --Num. xxxv.
                          31.
      [1913 Webster]
 
         Let not a widow be taken into the number under
         threescore.            --1 Tim. v.
                          10.
      [1913 Webster]
    (b) To receive as something to be eaten or drunk; to
      partake of; to swallow; as, to take food or wine.
      [1913 Webster]
    (c) Not to refuse or balk at; to undertake readily; to
      clear; as, to take a hedge or fence.
      [1913 Webster]
    (d) To bear without ill humor or resentment; to submit to;
      to tolerate; to endure; as, to take a joke; he will
      take an affront from no man.
      [1913 Webster]
    (e) To admit, as, something presented to the mind; not to
      dispute; to allow; to accept; to receive in thought;
      to entertain in opinion; to understand; to interpret;
      to regard or look upon; to consider; to suppose; as,
      to take a thing for granted; this I take to be man's
      motive; to take men for spies.
      [1913 Webster]
 
         You take me right.        --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         Charity, taken in its largest extent, is nothing
         else but the science love of God and our
         neighbor.             --Wake.
      [1913 Webster]
 
         [He] took that for virtue and affection which
         was nothing but vice in a disguise. --South.
      [1913 Webster]
 
         You'd doubt his sex, and take him for a girl.
                          --Tate.
      [1913 Webster]
    (f) To accept the word or offer of; to receive and accept;
      to bear; to submit to; to enter into agreement with;
      -- used in general senses; as, to take a form or
      shape.
      [1913 Webster]
 
         I take thee at thy word.     --Rowe.
      [1913 Webster]
 
         Yet thy moist clay is pliant to command; . . .
         Not take the mold.        --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   3. To make a picture, photograph, or the like, of; as, to
    take a group or a scene. [Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To give or deliver (a blow to); to strike; hit; as, he
    took me in the face; he took me a blow on the head. [Obs.
    exc. Slang or Dial.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {To be taken aback}, {To take advantage of}, {To take air},
    etc. See under {Aback}, {Advantage}, etc.
 
   {To take aim}, to direct the eye or weapon; to aim.
 
   {To take along}, to carry, lead, or convey.
 
   {To take arms}, to commence war or hostilities.
 
   {To take away}, to carry off; to remove; to cause deprivation
    of; to do away with; as, a bill for taking away the votes
    of bishops. "By your own law, I take your life away."
    --Dryden.
 
   {To take breath}, to stop, as from labor, in order to breathe
    or rest; to recruit or refresh one's self.
 
   {To take care}, to exercise care or vigilance; to be
    solicitous. "Doth God take care for oxen?" --1 Cor. ix. 9.
 
   {To take care of}, to have the charge or care of; to care
    for; to superintend or oversee.
 
   {To take down}.
    (a) To reduce; to bring down, as from a high, or higher,
      place; as, to take down a book; hence, to bring lower;
      to depress; to abase or humble; as, to take down
      pride, or the proud. "I never attempted to be impudent
      yet, that I was not taken down." --Goldsmith.
    (b) To swallow; as, to take down a potion.
    (c) To pull down; to pull to pieces; as, to take down a
      house or a scaffold.
    (d) To record; to write down; as, to take down a man's
      words at the time he utters them.
 
   {To take effect}, {To take fire}. See under {Effect}, and
    {Fire}.
 
   {To take ground to the right} or {To take ground to the left}
    (Mil.), to extend the line to the right or left; to move,
    as troops, to the right or left.
 
   {To take heart}, to gain confidence or courage; to be
    encouraged.
 
   {To take heed}, to be careful or cautious. "Take heed what
    doom against yourself you give." --Dryden.
 
   {To take heed to}, to attend with care, as, take heed to thy
    ways.
 
   {To take hold of}, to seize; to fix on.
 
   {To take horse}, to mount and ride a horse.
 
   {To take in}.
    (a) To inclose; to fence.
    (b) To encompass or embrace; to comprise; to comprehend.
    (c) To draw into a smaller compass; to contract; to brail
      or furl; as, to take in sail.
    (d) To cheat; to circumvent; to gull; to deceive.
      [Colloq.]
    (e) To admit; to receive; as, a leaky vessel will take in
      water.
    (f) To win by conquest. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         For now Troy's broad-wayed town
         He shall take in.         --Chapman.
      [1913 Webster]
    (g) To receive into the mind or understanding. "Some
      bright genius can take in a long train of
      propositions." --I. Watts.
    (h) To receive regularly, as a periodical work or
      newspaper; to take. [Eng.]
 
   {To take in hand}. See under {Hand}.
 
   {To take in vain}, to employ or utter as in an oath. "Thou
    shalt not take the name of the Lord thy God in vain."
    --Ex. xx. 7.
 
   {To take issue}. See under {Issue}.
 
   {To take leave}. See {Leave}, n., 2.
 
   {To take a newspaper}, {magazine}, or the like, to receive it
    regularly, as on paying the price of subscription.
 
   {To take notice}, to observe, or to observe with particular
    attention.
 
   {To take notice of}. See under {Notice}.
 
   {To take oath}, to swear with solemnity, or in a judicial
    manner.
 
   {To take on}, to assume; to take upon one's self; as, to take
    on a character or responsibility.
 
   {To take one's own course}, to act one's pleasure; to pursue
    the measures of one's own choice.
 
   {To take order for}. See under {Order}.
 
   {To take order with}, to check; to hinder; to repress. [Obs.]
    --Bacon.
 
   {To take orders}.
    (a) To receive directions or commands.
    (b) (Eccl.) To enter some grade of the ministry. See
      {Order}, n., 10.
 
   {To take out}.
    (a) To remove from within a place; to separate; to deduct.
    (b) To draw out; to remove; to clear or cleanse from; as,
      to take out a stain or spot from cloth.
    (c) To produce for one's self; as, to take out a patent.
 
   {To take up}.
    (a) To lift; to raise. --Hood.
    (b) To buy or borrow; as, to take up goods to a large
      amount; to take up money at the bank.
    (c) To begin; as, to take up a lamentation. --Ezek. xix.
      1.
    (d) To gather together; to bind up; to fasten or to
      replace; as, to take up raveled stitches; specifically
      (Surg.), to fasten with a ligature.
    (e) To engross; to employ; to occupy or fill; as, to take
      up the time; to take up a great deal of room.
    (f) To take permanently. "Arnobius asserts that men of the
      finest parts . . . took up their rest in the Christian
      religion." --Addison.
    (g) To seize; to catch; to arrest; as, to take up a thief;
      to take up vagabonds.
    (h) To admit; to believe; to receive. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         The ancients took up experiments upon credit.
                          --Bacon.
      [1913 Webster]
    (i) To answer by reproof; to reprimand; to berate.
      [1913 Webster]
 
         One of his relations took him up roundly.
                          --L'Estrange.
      [1913 Webster]
    (k) To begin where another left off; to keep up in
      continuous succession; to take up (a topic, an
      activity).
      [1913 Webster]
 
         Soon as the evening shades prevail,
         The moon takes up the wondrous tale. --Addison.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]
    (l) To assume; to adopt as one's own; to carry on or
      manage; as, to take up the quarrels of our neighbors;
      to take up current opinions. "They take up our old
      trade of conquering." --Dryden.
    (m) To comprise; to include. "The noble poem of Palemon
      and Arcite . . . takes up seven years." --Dryden.
    (n) To receive, accept, or adopt for the purpose of
      assisting; to espouse the cause of; to favor. --Ps.
      xxvii. 10.
    (o) To collect; to exact, as a tax; to levy; as, to take
      up a contribution. "Take up commodities upon our
      bills." --Shak.
    (p) To pay and receive; as, to take up a note at the bank.
    (q) (Mach.) To remove, as by an adjustment of parts; as,
      to take up lost motion, as in a bearing; also, to make
      tight, as by winding, or drawing; as, to take up slack
      thread in sewing.
    (r) To make up; to compose; to settle; as, to take up a
      quarrel. [Obs.] --Shak. -- (s) To accept from someone,
      as a wager or a challenge; as, J. took M. up on his
      challenge.
 
   {To take up arms}. Same as {To take arms}, above.
 
   {To take upon one's self}.
    (a) To assume; to undertake; as, he takes upon himself to
      assert that the fact is capable of proof.
    (b) To appropriate to one's self; to allow to be imputed
      to, or inflicted upon, one's self; as, to take upon
      one's self a punishment.
 
   {To take up the gauntlet}. See under {Gauntlet}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 magazine
   n 1: a periodic publication containing pictures and stories and
      articles of interest to those who purchase it or subscribe
      to it; "it takes several years before a magazine starts to
      break even or make money" [syn: {magazine}, {mag}]
   2: product consisting of a paperback periodic publication as a
     physical object; "tripped over a pile of magazines"
   3: a business firm that publishes magazines; "he works for a
     magazine" [syn: {magazine}, {magazine publisher}]
   4: a light-tight supply chamber holding the film and supplying
     it for exposure as required [syn: {magazine}, {cartridge}]
   5: a storehouse (as a compartment on a warship) where weapons
     and ammunition are stored [syn: {magazine}, {powder store},
     {powder magazine}]
   6: a metal frame or container holding cartridges; can be
     inserted into an automatic gun [syn: {cartridge holder},
     {cartridge clip}, {clip}, {magazine}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Magazine /magatsiːnə/ 
  warehouses

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 magazine /mɛgəzinə/
  magazine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top