ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pickup

P IH1 K AH2 P   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pickup-, *pickup*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pickup coilขดลวดจ่ายศักย์เหนี่ยวนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pickup truckรถพิกอัป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pickup trucksรถกระบะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yellow pickup truck out of Whittier a day before yesterday.รถกระบะเหลืองจากวิททีเอ้อร์วานซืน Heat (1995)
It uses the Umby pickups for power.มันใช้จุพลังงานอัมบี้ eXistenZ (1999)
Chevy pickup and Mercedes driving north on Balboa.กระบะเชวี่ กับ เมอร์ซีเดส ขับขึ้นเหนือทางถนน บัลบัว Crash (2004)
Pickup cuts in front. Driver of the Mercedes gets pissed, pulls a gun.กระบะปาดหน้า คนขับเมอร์ซีเดส โมโห เลยชักปืน Crash (2004)
Doesn't realize the guy in the pickup is a cop coming off shift.ไม่รู้ว่าคนขับกระบะ เป็นตำรวจเพิ่งออกเวร Crash (2004)
I've got an airport pickup for you.ไปรับผู้โดยสารที่สนามบินหน่อย Goal! The Dream Begins (2005)
A couple of sensitive gentlemen in a blue pickup truck.ที่มีสุภาพบุรุษใจดีสองคน กับรถปิคอัฟสีน้ำเงิน The Constant Gardener (2005)
Let's go get a pickup game.ไปเล่นกันสักเกม Four Brothers (2005)
I died 15 years ago, like that pickup line.ฉันตายเมื่อ15ปีที่แล้วเหมือนกับมุขงี่เง่านั่น The Sweet Taste of Liberty (2005)
do you really believe that, or is that a pickup line ?นายเชื่ออย่างงั้นจริงๆหรือ? Aqua (2005)
Must be hard with your sense of direction, never being able to find your way to a decent pickup line.นอกจากประสาทสัมผัส เรื่องเส้นทางของคุณจะไม่ดี วิธีจีบสาวของคุณก็ควรจะปรับปรุงด้วยนะ Dead in the Water (2005)
HAN: You're in the pickup and delivery business now.นายอยู่ในรถส่งของ และตอนนี้เป็นคนรับส่งในธุระกิจฉัน The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pickupHe had an old pickup truck and a big, battered mower.
pickupI remember riding home no a pickup truck last Sunday.
pickupI remember riding home on a pickup truck last Sunday.
pickupThen what is this I wonder? If it isn't dodgy door-to-door sales then could it be a new kind of pickup technique for the ladies?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระบะ[N] pick-up, See also: pickup, pick-up truck, Syn. รถกระบะ, Example: เดี๋ยวนี้คนไทยหันมานิยมขับกระบะกันมากยิ่งขึ้น, Count unit: คัน, Thai definition: ชื่อรถชนิดหนึ่งใช้บรรทุกสิ่งของ ทำตัวถังเป็นรูปอย่างกระบะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถกระบะ[n.] (rot kraba) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck   FR: pick-up [n] (anglic.)
รถปิคอัพ[n. exp.] (rot pik-ap) EN: pick-up ; pickup ; pick-up truck   FR: pick-up [n] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKUP P IH1 K AH2 P
PICKUPS P IH1 K AH2 P S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifer {m}pickup shoe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
ピックアップサービス[, pikkuappusa-bisu] (n) pickup service; (P) [Add to Longdo]
ピックアップディレクトリ[, pikkuappudeirekutori] (n) {comp} pickup directory [Add to Longdo]
ピックアップトラック[, pikkuapputorakku] (n) pickup truck [Add to Longdo]
変換子[へんかんし, henkanshi] (n) pickup; sensing element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pickup \Pick"up\, or Pick-up \Pick"-up`\, n. [Colloq., Cant, or
   Slang]
   1. Act of picking up, as, in various games, the fielding or
    hitting of a ball just after it strikes the ground.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. That which picks up; specif.: (Elec.) same as {Brush} b.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. One that is picked up, as a meal hastily got up for the
    occasion, a chance acquaintance, an informal game, etc.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. a social companion for the evening who is met without
    prior arrangement, as at a singles bar; also, the act of
    joining with such a companion in that fashion.
    [PJC]
 
   5. (Automobiles) acceleration; a measure of the ability of a
    vehicle to accelerate.
    [PJC]
 
   6. (Electronics) a component of a phonograph which contains
    the stylus and also components for converting the
    vibrations of the stylus into electrical impulses for
    subsequent processing into sound; often referred to as a
    {cartridge}; also, the process of converting vibrations
    into electrical impulses.
    [PJC]
 
   7. (Electronics) the conversion of sound or light into
    electrical signals in a sound or image recording or
    transmitting device.
    [PJC]
 
   8. (Vehicles) a small truck having an enclosed driver's
    compartment (cab) but an open rear with usually low sides
    and a tailgate. Also called {pickup truck}.
    [PJC]
 
   9. a hitchhiker who has been picked up.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pickup
   n 1: a light truck with an open body and low sides and a
      tailboard [syn: {pickup}, {pickup truck}]
   2: a warrant to take someone into custody; "put out a pickup on
     that man"
   3: anything with restorative powers; "she needed the pickup that
     coffee always gave her" [syn: {pickup}, {pick-me-up}]
   4: a casual acquaintance; often made in hope of sexual
     relationships
   5: the attribute of being capable of rapid acceleration; "his
     car has a lot of pickup" [syn: {pickup}, {getaway}]
   6: mechanical device consisting of a light balanced arm that
     carries the cartridge [syn: {tone arm}, {pickup}, {pickup
     arm}]
   7: an electro-acoustic transducer that is the part of the arm of
     a record player that holds the needle and that is removable
     [syn: {cartridge}, {pickup}]
   8: the act or process of picking up or collecting from various
     places; "garbage pickup is on Mondays and Thursdays"
   9: the act of taking aboard passengers or freight

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top