Search result for

caboose

(23 entries)
(0.3947 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -caboose-, *caboose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caboose[N] ตู้รถไฟสินค้าคันสุดท้ายสำหรับพนักงานรถไฟ, Syn. trainmen's car, rear car, crew car
caboose[SL] ก้น, See also: สะโพก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just painted the caboose!เพิ่งจะทาสีช่วงสุดท้ายเสร็จ! Ben 10: Alien Swarm (2009)
Or a choo-choo with square wheels on your caboose?หรือจะเอารถไฟ ที่มีล้อสี่เหลี่ยมดี? A Very Glee Christmas (2010)
You just unseated Stacy Strauss, and with the caboose on her, that's not easy.เธอเพิ่งแย่งเก้าอี้ยัยสเตซี่ สตรอส ด้วยก้นแบบนั้นของหล่อน ขอบอกว่ามันไม่ง่ายเลย Truly Content (2010)
Lucy Caboosey."ลูซี่ อีรถปูน" Born This Way (2011)
Try not to ogle my caboose as I walk away.พยายามอย่าจ้องมองบั้นท้ายของฉันด้วยความปรารถนานัก The Wildebeest Implementation (2011)
Now, why don't you let me see your little caboose?เอาล่ะ ขอฉันตรวจกระโปรงหลังคุณสิ Bad in Bed (2011)
- Your caboose.- กระโปรงหลังนะ Bad in Bed (2011)
Here's my caboose!นี่ไง กระโปรงหลังผม Bad in Bed (2011)
And here I thought they wanted a caboose for the conga line.ฉันก็นึกว่าพวกเขาต้องการแค่ คนส่ายสะโพกสำหรับเต้นคองก้า Illusion (2012)
Move your caboose and shake it loose!ย้ายสะโพกของคุณ แล้วส่ายแรง ๆ เลย! Dirty Dancing (1987)
While we were watching her caboose the lieutenant and the dentist were riding the train!หมอฟันโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลย ดูเหมือนทหารจะได้ปั่มปั๊มอยู่ฝ่ายเดียว Malèna (2000)
Has got a nice caboose-yแอบมีบั้นท้ายสวยด้วย 50 First Dates (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
CABOOSE    K AH0 B UW1 S
CABOOSES    K AH0 B UW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caboose    (n) (k @1 b uu1 s)
cabooses    (n) (k @1 b uu1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kombüse {f} | Kombüsen {pl}caboose | cabooses [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守车[shǒu chē, ㄕㄡˇ ㄔㄜ, / ] caboose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Galley \Gal"ley\, n.; pl. {Galleys}. [OE. gale, galeie (cf. OF.
   galie, gal['e]e, LL. galea, LGr. ?; of unknown origin.]
   1. (Naut.) A vessel propelled by oars, whether having masts
    and sails or not; as:
    (a) A large vessel for war and national purposes; --
      common in the Middle Ages, and down to the 17th
      century.
    (b) A name given by analogy to the Greek, Roman, and other
      ancient vessels propelled by oars.
    (c) A light, open boat used on the Thames by customhouse
      officers, press gangs, and also for pleasure.
    (d) One of the small boats carried by a man-of-war.
      [1913 Webster]
 
   Note: The typical galley of the Mediterranean was from one
      hundred to two hundred feet long, often having twenty
      oars on each side. It had two or three masts rigged
      with lateen sails, carried guns at prow and stern, and
      a complement of one thousand to twelve hundred men, and
      was very efficient in mediaeval warfare. Galleons,
      galliots, galleasses, half galleys, and quarter galleys
      were all modifications of this type.
      [1913 Webster]
 
   2. The cookroom or kitchen and cooking apparatus of a vessel;
    -- sometimes on merchant vessels called the {caboose}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) An oblong oven or muffle with a battery of
    retorts; a gallery furnace.
    [1913 Webster]
 
   4. [F. gal['e]e; the same word as E. galley a vessel.]
    (Print.)
    (a) An oblong tray of wood or brass, with upright sides,
      for holding type which has been set, or is to be made
      up, etc.
    (b) A proof sheet taken from type while on a galley; a
      galley proof.
      [1913 Webster]
 
   {Galley slave}, a person condemned, often as a punishment for
    crime, to work at the oar on board a galley. "To toil like
    a galley slave." --Macaulay.
 
   {Galley slice} (Print.), a sliding false bottom to a large
    galley. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caboose \Ca*boose"\ (k[.a]*b[=oo]s"), n. [Cf. D. kabuis,
   kombuis, Dan. kabys, Sw. kabysa, G. kabuse a little room or
   hut. The First part of the word seems to be allied to W. cab
   cabin, booth. Cf. {Cabin}.] [Written also {camboose}.]
   1. (Naut.) A house on deck, where the cooking is done; --
    commonly called the {galley}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Railroad) A car used on freight or construction trains as
    travelling quarters for brakemen, workmen, etc.; a tool
    car. It usually is the last car of the train. [U. S.]
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caboose
   n 1: the area for food preparation on a ship [syn: {galley},
      {ship's galley}, {caboose}, {cookhouse}]
   2: a car on a freight train for use of the train crew; usually
     the last car on the train [syn: {cabin car}, {caboose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top