ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

closet

K L AA1 Z AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -closet-, *closet*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
closet(n) ชั้น, See also: ตู้, Syn. cabinet, cupboard
closet(adj) ที่เป็นส่วนตัว
closet(n) ห้องเล็กๆ
closet with(phrv) เข้าประชุมเป็นส่วนตัว, Syn. be closed with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ห้องเล็ก, ห้องส่วนตัว, ห้องลับ, ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว, ลับเฉพาะ, เสี่ยงโชค.
closet queenn. คนลักร่วมเพศ (โฮโม) ที่ไม่เปิดเผย
water closetn. ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ถังชักโครกในห้องส้วม, Syn. privy, bathroom

English-Thai: Nontri Dictionary
closet(adj) ส่วนตัว, สันโดษ, ลับเฉพาะ
closet(n) ห้องส้วม, ห้องสุขา, ห้องลับ, ห้องส่วนตัว, ตู้ฝาผนัง
WATER water closet(n) ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ห้องสุขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
closet dramaบทละครเพื่ออ่าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
closet(n, slang) พวกแอบจิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
all hardwood floors, ample closet space, ... ..a modern kitchen, a brand-new bathroom with a jet-stream Jacuzzi.เก้าอี้ดีดตัว ไชโย เยี่ยมไปเลย เฮ้ ขี้นมานี่ซิ Big (1988)
I predict there'll be a pair of those in every closet in America.รับรองว่าจะฮิตระเบิด ต้องมีทุกทุกที่ในอเมริกาแน่ Jumanji (1995)
- You're a closet do-gooder.- ใช่ นักบุญส่วนตัวด้วย คอยดูผมละกัน เขาต้องการให้โจทก์ เอากระเป๋าของกลางนั้นเข้ามา Brokedown Palace (1999)
I'll be putting some doors and closets in the parlor.พ่อจะกั้นห้องรับแขกเป็นห้องๆ The Legend of Bagger Vance (2000)
And closet poet?และเป็นกวีเล็ก ๆ คนหนึ่ง ? A Cinderella Story (2004)
They screwed when he was in the closet and she's been trying to replace him ever since.พวกเราเคยเจาะตู้เสื้อผ้าแอบดูเขานะ หล่อนก็เคยลองพยายามแล้วแหละ Eating Out (2004)
-She'll wind up in the closet if I do it.- ถ้าผมอาบให้ ลูกมีหวังได้กลายเป็นทอมแหง Primer (2004)
It's like a l-love-you gift. I left it in the closet for you.ของขวัญแห่งรักไง ผมแอบวางไว้ในตู้ The Longest Yard (2005)
He locked me in the closet and left me to die.เขาขังฉันไว้กะทิ้งให้ตายในตู้ The Longest Yard (2005)
Sorry, my hubby had it all wrong I'll get your closet door fixedโทษทีนะคะ สามีฉันเข้าใจผิดไปเอง เดี๋ยวจะให้เขามาซ่อมประตูตู้ให้นะคะ Always - Sunset on Third Street (2005)
But my brother told me there wasn't anything in the closet but fear.แต่พี่ชายบอกผมว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนอกจากความกลัว Cell Test (2005)
Sleeping in the closet ain't all bad.นอนในตู้เสื้อผ้า ก็ไม่เลวนะ Go Go G-Boys (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
closetAndy hung his shirt up in the closet.
closetEvery family has a skeleton in the closet.
closetGranny jumped out of the closet and the two of them told that terrible story about me.
closetHe came across some old documents in the closet.
closetHe closeted himself in his study.
closetHe once lied and told her a rare creature lived in her closet.
closetIf you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.
closetI hung my coat in the hall closet.
closetI was afraid of being put into a closet.
closetShe came across some old documents in the closet.
closetThe burglar shut the child in the closet.
closetThe love affair is a skeleton in the closet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้(n) cabinet, See also: closet, Example: ศิลปกรรมของไทยโบราณมีความละเอียดวิจิตรบรรจง ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะ เตียงตั่ง คันฉ่อง เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ, Count Unit: ตู้, ใบ, ลูก, หลัง, Thai Definition: เครื่องใช้ทำด้วยไม้หรือเหล็กเป็นต้น มักมีชั้น มีบานเปิดปิดหรือบานเลื่อน อาจเรียกชื่อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้
ห้องเก็บของ(n) storeroom, See also: closet, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในห้องเก็บของที่อยู่หลังบ้าน, Count Unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักโครก[chakkhrōk] (v, exp) EN: water closet ; closet ; flush toilet  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg., Québ.)
ห้องเก็บของ[hǿng kep khøng] (n) EN: storeroom ; closet  FR: remise [ f ] ; réserve [ f ] ; magasin [ m ]
ห้องน้ำ[hǿng-nām] (n) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg.) ; salle de bains [ f ] ; W-C [ mpl ] ; waters [ mpl ] ; cabinets [ mpl ] ; lieux d'aisances [ mpl ] (vx)
ห้องส้วม[hǿngsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg.) ; cabinet de toilette [ m ] ; W.-C. [ mpl ] ; vécés [ mpl ] (fam.) ; lieux d'aisances [ mpl ] ; chiottes [ fpl ] (fam.) ; cabinets [ mpl ] (vx) ; goguenots [ mpl ] (fam.) ; waters [ mpl ] (vx) ; cour [ f ] (Belg.)
ส้วม[sūam] (n) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette [ f ] (Belg.) ; latrines [ fpl ]
โถส้วม[thōsūam] (n) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl  FR: toilettes [ fpl ] ; toilette (Belg., Québ.) [ f ] ; cuvette de cabinet [ f ]
ตู้[tū] (n) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.)  FR: armoire [ f ] ; placard [ m ]
ตู้เสื้อผ้า[tū seūaphā] (n) EN: wardrobe ; clothes closet  FR: penderie [ f ] ; garde-robe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOSET K L AA1 Z AH0 T
CLOSETS K L AA1 Z AH0 T S
CLOSETED K L AA1 Z AH0 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closet (v) klˈɒzɪt (k l o1 z i t)
closets (v) klˈɒzɪts (k l o1 z i t s)
closeted (v) klˈɒzɪtɪd (k l o1 z i t i d)
closeting (v) klˈɒzɪtɪŋ (k l o1 z i t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォークインクロゼット[uo-kuinkurozetto] (n) walkin closet [Add to Longdo]
ウォータークロゼット;ウオータークロゼット[uo-ta-kurozetto ; uo-ta-kurozetto] (n) water closet [Add to Longdo]
ウオークインクロゼット[uo-kuinkurozetto] (n) walk-in closet [Add to Longdo]
カミングアウト[kaminguauto] (n, vs) coming out (of the closet, etc.) [Add to Longdo]
クローゼット;クロゼット[kuro-zetto ; kurozetto] (n) closet [Add to Longdo]
押し込み;押込み[おしこみ, oshikomi] (n) burglary; burglar; closet [Add to Longdo]
押し入れ(P);押入(P);押入れ(P)[おしいれ, oshiire] (n) closet; (P) [Add to Longdo]
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P) [Add to Longdo]
収納家具[しゅうのうかぐ, shuunoukagu] (n) closet; cabinet [Add to Longdo]
収納庫[しゅうのうこ, shuunouko] (n) closet; (storage) shed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Closet \Clos"et\, n. [OF. closet little inclosure, dim. of clos.
   See {Close} an inclosure.]
   1. A small room or apartment for retirement; a room for
    privacy.
    [1913 Webster]
 
       A chair-lumbered closet, just twelve feet by nine.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       When thou prayest, enter into thy closet. --Matt.
                          vi. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. A small apartment, or recess in the side of a room, for
    household utensils, clothing, etc. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Closet sin}, sin commited in privacy. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Closet \Clos"et\, v. t. [imp. & p. p.{Closeted} p. pr. & vb. n.
   {Closeting}.]
   1. To shut up in, or as in, a closet; to conceal. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Bedlam's closeted and handcuffed charge. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To make into a closet for a secret interview.
    [1913 Webster]
 
       He was to call a new legislature, to closet its
       members.               --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       He had been closeted with De Quadra. --Froude.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 closet
   n 1: a small room (or recess) or cabinet used for storage space
      [syn: {cupboard}, {closet}]
   2: a toilet in Britain [syn: {water closet}, {closet}, {W.C.},
     {loo}]
   3: a tall piece of furniture that provides storage space for
     clothes; has a door and rails or hooks for hanging clothes
     [syn: {wardrobe}, {closet}, {press}]
   4: a small private room for study or prayer
   v 1: confine to a small space, as for intensive work

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top