ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarity

B AA0 R B AE1 R AH0 T IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarity-, *barbarity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarity[N] อนารยธรรม, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดเหี้ยม, ความไม่มีวัฒนธรรม, Syn. atrocity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarity(n) ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความทารุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a barbarity that clarity is a rarity.มันคือความโหดเหี้ยมไร้วัฒนธรรม ที่มีความชัดแจ้งและหาได้ยากยิ่ง The Body and the Bounty (2010)
To survive such barbarity...เอาชีวิตรอดจากความโหดร้ายเช่นนั้นได้ A Place in This World (2012)
But when you've seen the barbarity of man and been treated to personal doses...แต่เมื่อเราได้เห็นความป่าเถื่อนของคน และได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเอง Live by Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARITY    B AA0 R B AE1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarity    (n) bˈaːbˈærɪtiː (b aa1 b a1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarity \Bar*bar"i*ty\, n.; pl. {Barbarities}. [From
   {Barbarous}.]
   1. The state or manner of a barbarian; lack of civilization.
    [1913 Webster]
 
   2. Cruelty; ferociousness; inhumanity.
    [1913 Webster]
 
       Treating Christians with a barbarity which would
       have shocked the very Moslem.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A barbarous or cruel act.
    [1913 Webster]
 
   4. Barbarism; impurity of speech. [Obs.] --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarity
   n 1: the quality of being shockingly cruel and inhumane [syn:
      {atrocity}, {atrociousness}, {barbarity}, {barbarousness},
      {heinousness}]
   2: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality}, {barbarity},
     {barbarism}, {savagery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top