ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

barbarity

B AA0 R B AE1 R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barbarity-, *barbarity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarity(n) อนารยธรรม, See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดเหี้ยม, ความไม่มีวัฒนธรรม, Syn. atrocity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย, การกระทำที่โหดร้าย, ความทารุณ, ความหยาบ, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarity(n) ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความทารุณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a barbarity that clarity is a rarity.มันคือความโหดเหี้ยมไร้วัฒนธรรม ที่มีความชัดแจ้งและหาได้ยากยิ่ง The Body and the Bounty (2010)
But when you've seen the barbarity of man and been treated to personal doses...แต่เมื่อเราได้เห็นความป่าเถื่อนของคน และได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเอง Live by Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BARBARITY B AA0 R B AE1 R AH0 T IY0
BARBARITY B AA0 R B EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarity (n) bˈaːbˈærɪtiː (b aa1 b a1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P) [Add to Longdo]
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarity \Bar*bar"i*ty\, n.; pl. {Barbarities}. [From
   {Barbarous}.]
   1. The state or manner of a barbarian; lack of civilization.
    [1913 Webster]
 
   2. Cruelty; ferociousness; inhumanity.
    [1913 Webster]
 
       Treating Christians with a barbarity which would
       have shocked the very Moslem.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A barbarous or cruel act.
    [1913 Webster]
 
   4. Barbarism; impurity of speech. [Obs.] --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarity
   n 1: the quality of being shockingly cruel and inhumane [syn:
      {atrocity}, {atrociousness}, {barbarity}, {barbarousness},
      {heinousness}]
   2: a brutal barbarous savage act [syn: {brutality}, {barbarity},
     {barbarism}, {savagery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top