Search result for

วงเล็บ

(39 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงเล็บ-, *วงเล็บ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเล็บ[N] parentheses, See also: round brackets, Syn. วงเล็บกลม, นขลิขิต, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( )
วงเล็บ[N] parentheses, See also: braces, Syn. นขลิขิต, เครื่องหมายวงเล็บ, เครื่องหมายนขลิขิต, Example: ข้อความที่มีตัวพิมพ์เอนๆ อยู่ในวงเล็บจะบอกถึงที่มาของคำ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องหมายกันข้อความไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
วงเล็บใหญ่[N] square brackets, Syn. วงเล็บเหลี่ยม, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ]
วงเล็บปีกกา[N] braces, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { }

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงเล็บน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ( ) สําหรับใช้กันข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่น และข้อความในระหว่างวงเล็บนั้นจะอ่านหรือเว้นเสียก็ได้ ไม่ทำให้เนื้อความนอกจากนั้นเสียไป เช่น จึงสรุปได้ว่ามนุษย์หรือขันธ์ ๕ นั้น ได้สร้างโลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง) ให้แก่ตัวเองทั้งสิ้น, ใช้กันข้อความซึ่งบอกที่มาของคำหรือข้อความ เช่น สิลา น. หิน, ก้อนหิน.
วงเล็บใช้กันนามเต็มหรือบรรดาศักดิ์ที่เขียนใต้ลายมือชื่อ เช่น

ใช้กันตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้อหรือที่เป็นเลขหมายบอกเชิงอรรถ ส่วนตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้ออาจใช้เพียงเครื่องหมายวงเล็บปิดก็ได้ เช่น วันรุ่งแรมสามค่ำเป็นสำคัญ (๑) อภิวันท์ลาบาทพระชินวร ข้อ (ก) ข้อ ๑), ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และสูตรทางวิทยาศาสตร์เพื่อกั้นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ไว้เป็นกลุ่ม เช่น a2 - b2 = (a + b)(a – b), Al2(SO4)3, นขลิขิต ก็ว่า.
วงเล็บปีกกาน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ { } สำหรับใช้ควงคำหรือข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัดเข้าด้วยกันเพื่อให้รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเชื่อมโยงกัน อาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ เช่น

ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อกั้นสมาชิกของเซตหรือกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บแบบอื่นอยู่แล้วไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น A = {2, 4, 6, 8}, 2x – 5{7 – (x – 6) + 3x} – 28 = 39.
วงเล็บเหลี่ยมน. เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ] สำหรับใช้กันคำหรือข้อความที่ขยายหรืออธิบายจากข้อความอื่นในอีกลักษณะหนึ่ง เมื่อข้อความนั้นได้มีการใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นด้วย เช่น กตัญญู.
วงเล็บเหลี่ยมน. คิ้ว, ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระขนง, ใช้กันข้อความในการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถในกรณีที่ข้อความนั้นไม่ปรากฏในหนังสือ แต่ผู้ทำบรรณานุกรมเพิ่มเติมเข้าไปเอง โดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น [ตรี อมาตยกุล] นำชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๙๔., ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อกั้นกลุ่มตัวเลขกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บอื่นอยู่แล้วไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น 11 + 2[x + 4 – 3{x + 5 – 4(x + 1)}] = 23, ใช้ในทางวิทยาศาสตร์เพื่อกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์เพื่อแสดงความหมายต่าง ๆ เช่น [Ba2+][F−2] = 1.05.10−6, Na2[Fe(Cn)5(NO)]·2H2O.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parenthesisวงเล็บ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bracesวงเล็บปีกกา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
square bracketsวงเล็บเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a break from our normal lives, you're a... a parenthesis.คุณเป็นจุดหยุดพักจากชีวิตปกติ คุณเป็น... "คนในวงเล็บUp in the Air (2009)
I'm a parenthesis?คนในวงเล็บงั้นเหรอ Up in the Air (2009)
The number 2 in brackets...เลข 2 ในวงเล็บ The Beginning of the End (2011)
Uh, the stuff in the brackets.อา... ส่วนที่อยู่ในวงเล็บเล็ก Cyber Threat (2011)
Yes, good, anything in parentheticals.ใช่จ๊ะ ดีมาก อะไรก็ได้ในวงเล็บ Cyber Threat (2011)
- The wing brackets need...- วงเล็บปีกต้อง ... - เพศสัมพันธ์ Rush (2013)
I had braces and terrible bangs back then.ฉันขอวงเล็บปีกกาและมีผมม้า ที่แย่มากๆกลับมาแล้ว Dodger (2013)
Mod f-x-square, d-x.f วงเล็บ x ยกกำลังสอง dx Good Will Hunting (1997)
exclamation point. Comma. close parentheses.เครื่องหมายตกใจ จุลภาค วงเล็บปิด The Story of Us (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงเล็บ[n.] (wonglep) EN: “( )” ; parentheses ; round brackets ; braces   FR: “( )” ; parenthèse [f]
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wonglep pīkkā) EN: braces ; { }   FR: accolade [f] ; { }
วงเล็บใหญ่[n. exp.] (wonglep yai) EN: square brackets ; [ ]   FR: crochet [m] ; [, ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bracket[N] วงเล็บ, Syn. parenthesis
parentheses[N] วงเล็บ, See also: นขลิขิต
parenthesis[N] วงเล็บ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
parenthesize(พะเรน'ธิไซซ) vt. ใส่ ไว้ในวงเล็บ,สอดแทรกคำในวงเล็บ
parentheticadj. เกี่ยวกับวงเล็บ
parentheticaladj. เกี่ยวกับวงเล็บ
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
bracket(n) วงเล็บ,นขลิขิต,ที่เท้าแขน,ที่ค้ำ
bracket(vt) ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
parenthetic(adj) อยู่ในวงเล็บ,ซึ่งสอดเข้ามา,ซึ่งแทรกอยู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top