Search result for

botch

(35 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botch-, *botch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
botch[VT] ทำผิดพลาด, Syn. bungle
botch[N] ผลงานที่แย่, See also: ผลงานที่ล้มเหลว
botch[VT] ทำหรือพูดด้วยอาการที่งุ่มง่าม
botch[VT] ซ่อมแซมอย่างลวกๆ, See also: งานหยาบ
botch up[PHRV] ทำลวกๆ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำเล่นๆ, ทำไม่จริงจัง, ทำไม่ระวัง, Syn. mess up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
botch(บอทชฺ) {botched,botching,botches} vt.,vi. ทำเสียอย่างลวก ๆ ,ซ่อมแซมอย่างลวก -n. งานลวก,งานหยาบ,งานปุปะ ,ตุ่มบนผิวหนัง
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก

English-Thai: Nontri Dictionary
botch(n) งานที่ทำลวกๆ,ตุ่มตามผิวหนัง
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The commandante tried to kill himself before we got there... but he botched it.นายฟล พยายามฆ่าตัวตาย ก่อนที่เราไปถึง แต่เขาพลาด Shutter Island (2010)
Is the nightmare of a botched suicide attempt....ก็คือฝันร้ายการที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ You Don't Know Jack (2010)
Unfortunately, I botched the video, which, by the way, was one of the first music videos ever.น่าเสียดาย ที่วิดีโอห่วย มันเป็น MV ตัวแรกๆ Bad Reputation (2010)
He's either botched or failed to finish.ไม่ล้มเหลวก็ไม่เสร็จซักอย่าง The Chase (2010)
A freed Nazi, a... a botched mission to Somalia, some monster paintings,นาซีที่ถูกปล่อยเป็นอิสระ ภารกิจที่ผิดพลาดในโซมาเลีย ภาพวาดสัตว์ประหลาด Countdown (2010)
You nearly botch Boyd's kill.ลูกทำการฆ่าบอยด์อย่างลวกๆ Beauty and the Beast (2010)
Nikita must have dumped it right after you guys botched the job.นิกิต้าต้องทิ้งมันทันทีที่พวกนายทำพลาด Kill Jill (2010)
Not to mention it took many botched attempts to burn them.ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่า เขาต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งกว่าจะเผาได้ Devil's Night (2010)
Did you really think that one botched date was going to make me hate you forever?นี่เธอคิดว่าเดทที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียว จะทำให้ฉันเกลียดเธอไปตลอดชีวิตงั้นเหรอ The Sorcerer's Apprentice (2010)
They're coming back to finish the job that they botched.พวกมันกลับมาเพื่อแก้แค้น ที่พวกมันทำผิดพลาดไว้ Crawl Space (2011)
What's worse - they botched it.แย่ยิ่งกว่านั้น พวกมันพลาด The Wolf and the Lion (2011)
All I asked you to do was make a few simple deliveries to a few specific people, and you botched it.เท่าที่ฉันสั่งให้เธอทำง่ายๆก็แค่ส่งของ ให้คนบางคน แล้วเธอก็ทำพลาด I Am Number Nine (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botchI've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTCH    B AA1 CH
BOTCHED    B AA1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botch    (v) (b o1 ch)
botched    (v) (b o1 ch t)
botcher    (n) (b o1 ch @ r)
botches    (v) (b o1 ch i z)
botchers    (n) (b o1 ch @ z)
botching    (v) (b o1 ch i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り損じる[やりそんじる, yarisonjiru] (v1,vt) (1) (See 遣り損なう,遣り損ずる・1) to botch; to bungle; to fail; (2) (See 遣り損ずる・2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]
遣り損ずる[やりそんずる, yarisonzuru] (vz,vt) (1) (See 遣り損なう) to botch; to bungle; to fail; (2) to drive badly (e.g. a car) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botch \Botch\, n.; pl. {Botches}. [Same as Boss a stud. For
   senses 2 & 3 cf. D. botsen to beat, akin to E. beat.]
   1. A swelling on the skin; a large ulcerous affection; a
    boil; an eruptive disease. [Obs. or Dial.]
    [1913 Webster]
 
       Botches and blains must all his flesh emboss.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A patch put on, or a part of a garment patched or mended
    in a clumsy manner.
    [1913 Webster]
 
   3. Work done in a bungling manner; a clumsy performance; a
    piece of work, or a place in work, marred in the doing, or
    not properly finished; a bungle.
    [1913 Webster]
 
       To leave no rubs nor botches in the work. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botch \Botch\, v. t. [imp. & p. p. {Botched}; p. pr. & vb. n.
   {Botching}.] [See {Botch}, n.]
   1. To mark with, or as with, botches.
    [1913 Webster]
 
       Young Hylas, botched with stains.   --Garth.
    [1913 Webster]
 
   2. To repair; to mend; esp. to patch in a clumsy or imperfect
    manner, as a garment; -- sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       Sick bodies . . . to be kept and botched up for a
       time.                 --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. To put together unsuitably or unskillfully; to express or
    perform in a bungling manner; to bungle; to spoil or mar,
    as by unskillful work.
    [1913 Webster]
 
       For treason botched in rhyme will be thy bane.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botch
   n 1: an embarrassing mistake [syn: {blunder}, {blooper},
      {bloomer}, {bungle}, {pratfall}, {foul-up}, {fuckup},
      {flub}, {botch}, {boner}, {boo-boo}]
   v 1: make a mess of, destroy or ruin; "I botched the dinner and
      we had to eat out"; "the pianist screwed up the difficult
      passage in the second movement" [syn: {botch}, {bodge},
      {bumble}, {fumble}, {botch up}, {muff}, {blow}, {flub},
      {screw up}, {ball up}, {spoil}, {muck up}, {bungle},
      {fluff}, {bollix}, {bollix up}, {bollocks}, {bollocks up},
      {bobble}, {mishandle}, {louse up}, {foul up}, {mess up},
      {fuck up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top