ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botchy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botchy-, *botchy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา botchy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *botchy*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
botchy(บอท'ชี) daj. ซึ่งทำเสียอย่างลวก, See also: botchiness n. การทำเสียอย่างลวก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pfuschigbotchy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botchy \Botch"y\, a.
   Marked with botches; full of botches; poorly done. "This
   botchy business." --Bp. Watson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botchy
   adj 1: poorly done; "a botchy piece of work"; "it was an
       unskillful attempt" [syn: {botchy}, {butcherly},
       {unskillful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top