ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botcher

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botcher-, *botcher*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา botcher มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *botcher*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botcher (n) bˈɒtʃər (b o1 ch @ r)
botchers (n) bˈɒtʃəz (b o1 ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, ] inexpert; a botcher, #135,111 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Murksarbeit {f}botchery [Add to Longdo]
Stümper {m}botcher [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botcher \Botch"er\, n.
   1. One who mends or patches, esp. a tailor or cobbler.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A clumsy or careless workman; a bungler.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) A young salmon; a grilse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botcher
   n 1: someone who makes mistakes because of incompetence [syn:
      {bungler}, {blunderer}, {fumbler}, {bumbler}, {stumbler},
      {sad sack}, {botcher}, {butcher}, {fuckup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top