ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

botched

B AA1 CH T   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -botched-, *botched*, botch, botche
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, this could be a natural death, or it could be a botched attempt to murder the president.เท่าที่ฉันรู้ งานนี้เป็นของฉัน Yankee White (2003)
We don't condone what Beagle's done, or the horrible way in which he botched it.เราไม่เห็นพ้องกับสิ่งที่บีเกิลทำ หรือวิธีการปล้นเฟอะฟะ Flyboys (2006)
It's a botched robbery ?เป็นพวกหัวขโมยรึเปล่า? Rio (2006)
Look, Horatio, I know you have someone you like for this, but I think we're looking at a botched double suicide.นี่ โฮราชิโอ้ ฉันรู้ว่าคุณน่ะคิดยังไง แต่ฉันว่า เรากำลังเจอกับการฆ่าตัวตายคู่นะ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Think she's reacting to my botched proposal?คิดว่าเธอมีท่าทีกับการขอแต่งงานลวกๆ ของผมรึเปล่า All in the Family (2008)
Which... looking at how you botched both hits, as a theory, ain't too far-fetched.ซึ่ง... มองดูผลงานที่ล้มเหลว ในการฆ่าทั้งสองฝ่ายยังไง เป็นทฤษฎี ที่ไม่ไกลจากความจริงเกินไป Hell Followed (2008)
Who obviously botched your vasectomy.ที่ทำหมันให้คุณพลาด Mirror, Mirror (2008)
The commandante tried to kill himself before we got there... but he botched it.นายฟล พยายามฆ่าตัวตาย ก่อนที่เราไปถึง แต่เขาพลาด Shutter Island (2010)
Is the nightmare of a botched suicide attempt....ก็คือฝันร้ายการที่ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ You Don't Know Jack (2010)
Unfortunately, I botched the video, which, by the way, was one of the first music videos ever.น่าเสียดาย ที่วิดีโอห่วย มันเป็น MV ตัวแรกๆ Bad Reputation (2010)
He's either botched or failed to finish.ไม่ล้มเหลวก็ไม่เสร็จซักอย่าง The Chase (2010)
A freed Nazi, a... a botched mission to Somalia, some monster paintings,นาซีที่ถูกปล่อยเป็นอิสระ ภารกิจที่ผิดพลาดในโซมาเลีย ภาพวาดสัตว์ประหลาด Countdown (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
botchedI've botched things up so bad I wish I could find a hole to climb into.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTCHED B AA1 CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
botched (v) bˈɒtʃt (b o1 ch t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Botch \Botch\, v. t. [imp. & p. p. {Botched}; p. pr. & vb. n.
   {Botching}.] [See {Botch}, n.]
   1. To mark with, or as with, botches.
    [1913 Webster]
 
       Young Hylas, botched with stains.   --Garth.
    [1913 Webster]
 
   2. To repair; to mend; esp. to patch in a clumsy or imperfect
    manner, as a garment; -- sometimes with up.
    [1913 Webster]
 
       Sick bodies . . . to be kept and botched up for a
       time.                 --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. To put together unsuitably or unskillfully; to express or
    perform in a bungling manner; to bungle; to spoil or mar,
    as by unskillful work.
    [1913 Webster]
 
       For treason botched in rhyme will be thy bane.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 botched
   adj 1: spoiled through incompetence or clumsiness; "a bungled
       job" [syn: {bungled}, {botched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top