Search result for

bombard

(60 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombard-, *bombard*, bombar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bombard[VT] โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม, Syn. assail, attack
bombard[VT] ระดม (คำถาม ความคิด คำวิจารณ์) เข้าใส่, Syn. assail
bombardier[N] ปืนใหญ่
bombardment[N] การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง, Syn. attack
bombard with[PHRV] กระหน่ำด้วย (สิ่งทำลายสูง), See also: โจมตีด้วย (สิ่งที่ส่งทำลายสูง)
bombard with[PHRV] กังวลเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bombard(บอมบาร์ด') vt. ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ทิ้งระเบิด,โจมต, See also: bombarder,bombardment n.
bombardier(บอมบาเดียร์') n. มือทิ้งระเบิดบนเครื่องบิน,พลทิ้งลูกระเบิด,ทหารปืนใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombardmentการระเบิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier beetle (n ) แมลงตด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AII we need is your order to begin the bombardment.เรารอคำสั่งที่จะเริ่มทำการโจมตีด้วยระเบิดแล้วครับ 24: Redemption (2008)
We're bombarded with sexual imagery every day. Beer ads, those short skirts.เราโดนกระหน่ำด้วย ภาพเซ็กซี่ โฆษณาเบียร์ กระโปรงสั้นๆ Showmance (2009)
This may be our last chance. [explosion rumbles] If this bombardment continues,นี่อาจจะเป็น โอกาส สุดท้าย ถ้าการทิ้งระเบิด ลงมาตรงนี้ Air: Part 1 (2009)
Water molecules are bombarded with microwave radiation which mutates their genetic recipe into any kind of food you want.โมเลกุลของน้ำจะถูกให้ความร้อนอย่างรุนแรง ด้วยรังสีจากคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียงตัวของโมเลกุลใหม่ ในรูปแบบของอาหารที่คุณอยากกิน Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Shields will not withstand a sustained bombardment.เราเชื่อว่าการโจมตี จะเกิดในไม่ช้า โล่อาจจะต้านทาน การโจมตีพวกนั้นไม่ได้นานนัก Sabotage (2010)
The Navy bombarded peleliu for three daysกองทัพเรือ.. ทำการยิงระดมโจมตีเปเลลู ถึง 3 วัน Peleliu Landing (2010)
They bombarded me and forced me to bring them to you.พวกเขารุกฆาตให้ฉันมาพามาหานาย Furt (2010)
I mean, we're constantly bombarded with theseชั้นหมายถึง เราทำมันเป็นประจำ การทิ้งทุ่นพวกเนี้ย A Night of Neglect (2011)
I float around the city bombarded by the smells of guinea pigs like you who've been swayed to toxify themselves for corporate whoremongers, desensitizing your bodies to the odor, the filth, the retching stench of chemical consumption.ฉันต้องตะลอนไปในเมือง ถูกรมด้วยกลิ่น ของหมูสกปรกอย่างแก ที่เตร็ดเตร่ไปทั่วเพื่อรับพิษเข้าตัว ให้เข้ากับพวกเสื่อม Sense Memory (2011)
- Prepare all available ordinance for ground bombardment.เตรียมยิงถล่มขีปนาวุธทุกลูก Iron Sky (2012)
It was created by bombarding the plant with gamma rays.เพราะมันเกิดจากการฉายรังสีแกมมา Welcome to Briarcliff (2012)
Good luck, bombardiers!โชคดีนะ Red Tails (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombardI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถล่ม[V] bombard, See also: crush, Syn. กระหน่ำ, โจมตี, Example: กองทัพญี่ปุ่นถล่มเพิร์ลฮาเบอร์โดยไม่มีใครคาดฝัน, Thai definition: ทำให้พังทลายหรือล่มจม, กลุ้มรุมทำร้ายฝ่ายตรงข้าม, Notes: (ปาก)
โซรมศัสตราวุธ[V] bombard, Example: ข้าศึกโซรมศัสตราวุธใส่ฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: ระดมฟันแทงพุ่งอาวุธ หรือศัตราวุธเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องบินทิ้งระเบิด[n.] (khreūangbin thing raboēt) EN: bomber (airplane)   FR: bombardier [m]
ถล่ม[v.] (thalom) EN: bombard ; crush   FR: frapper ; s'abattre sur
ทิ้งลูกระเบิด[v.] (thing lūk raboēt) EN: bomb   FR: bombarder
ทิ้งระเบิด[v. exp.] (thing raboēt) EN: bombard ; drop a bomb ; bom   FR: bombarder ; pilonner

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBARD    B AA0 M B AA1 R D
BOMBARDED    B AA0 M B AA1 R D AH0 D
BOMBARDIER    B AA2 M B ER0 D IH1 R
BOMBARDING    B AA0 M B AA1 R D IH0 NG
BOMBARDMENT    B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T
BOMBARDMENTS    B AA0 M B AA1 R D M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombard    (v) (b o1 m b aa1 d)
bombards    (v) (b o1 m b aa1 d z)
bombarded    (v) (b o1 m b aa1 d i d)
bombardier    (n) (b o2 m b @ d i@1 r)
bombarding    (v) (b o1 m b aa1 d i ng)
bombardiers    (n) (b o2 m b @ d i@1 z)
bombardment    (n) (b o1 m b aa1 d m @ n t)
bombardments    (n) (b o1 m b aa1 d m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
轰击[hōng jī, ㄏㄨㄥ ㄐㄧ, / ] bombard, #29,106 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bombardier käfer (n ) แมลงตด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombardierung {f} [mil.]shellfire [Add to Longdo]
bombardieren; zerbomben [mil.] | bombardierend; zerbombend | bombardiert; zerbombtto bomb | bombing | bombed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
艦砲射撃[かんぽうしゃげき, kanpoushageki] (n) bombardment [Add to Longdo]
細頸芥虫[ほそくびごみむし;ホソクビゴミムシ, hosokubigomimushi ; hosokubigomimushi] (n) (uk) bombardier beetle (any insect of subfamily Brachininae) [Add to Longdo]
三井寺歩行虫;三井寺芥虫[みいでらごみむし;ミイデラゴミムシ, miideragomimushi ; miideragomimushi] (n) (uk) Pheropsophus jessoensis (species of bombardier beetle) [Add to Longdo]
弾丸飛雨[だんがんひう, danganhiu] (n) hail of bullets; heavy bombardment [Add to Longdo]
放屁虫[へひりむし, hehirimushi] (n) (1) (obsc) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug [Add to Longdo]
砲撃[ほうげき, hougeki] (n,vs) bombarding; shelling; bombardment; (P) [Add to Longdo]
屁っ放り虫[へっぴりむし;ヘッピリムシ, heppirimushi ; heppirimushi] (n) (1) (uk) (See 三井寺歩行虫) bombardier beetle (esp. species Pheropsophus jessoensis); (2) (See 椿象) stink bug [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bombard \Bom"bard\, n. [F. bombarde, LL. bombarda, fr. L. bombus
   + -ard. Cf. {Bumper}, and see {Bomb}.]
   1. (Gun.) A piece of heavy ordnance formerly used for
    throwing stones and other ponderous missiles. It was the
    earliest kind of cannon.
    [1913 Webster]
 
       They planted in divers places twelve great bombards,
       wherewith they threw huge stones into the air,
       which, falling down into the city, might break down
       the houses.              --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. A bombardment. [Poetic & R.] --J. Barlow.
    [1913 Webster]
 
   3. A large drinking vessel or can, or a leather bottle, for
    carrying liquor or beer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yond same black cloud, yond huge one, looks like a
       foul bombard that would shed his liquor. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Padded breeches. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   {Bombard phrase}, inflated language; bombast. [Obs.] --B.
    Jonson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bombard \Bom"bard\, n. [OE. bombarde, fr. F. bombarde.] (Mus.)
   See {Bombardo}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bombard \Bom*bard"\, v. t. [imp. & p. p. {Bombarded}; p. pr. &
   vb. n. {Bombarding}.]
   To attack with bombards or with artillery; especially, to
   throw shells, hot shot, etc., at or into.
   [1913 Webster]
 
      Next, she means to bombard Naples.    --Burke.
   [1913 Webster]
 
      His fleet bombarded and burnt down Dieppe. --Wood.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bombard
   n 1: a large shawm; the bass member of the shawm family [syn:
      {bombardon}, {bombard}]
   v 1: cast, hurl, or throw repeatedly with some missile; "They
      pelted each other with snowballs" [syn: {pelt}, {bombard}]
   2: throw bombs at or attack with bombs; "The Americans bombed
     Dresden" [syn: {bombard}, {bomb}]
   3: address with continuously or persistently, as if with a
     barrage; "The speaker was barraged by an angry audience";
     "The governor was bombarded with requests to grant a pardon
     to the convicted killer" [syn: {bombard}, {barrage}]
   4: direct high energy particles or radiation against

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top