Search result for

blab

(52 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blab-, *blab*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blab[VI] ปากเปราะ, See also: พูดโพล่ง, พูดพล่าม, ปากพล่อย, ปากเปราะเราะราย, ปากบอน, Syn. gossip, rumor, tattle
blab out[PHRV] เผยความลับ, Syn. blabble out
blabbler[N] พูดไม่น่าฟังหรือน่ารำคาญ
blabbermouth[N] คนปากสว่าง, See also: คนปากพล่อย, Syn. gossipmonger, rumormonger, tattler
blabbermouth[SL] เปิดเผยให้คนอื่นรู้, See also: บอกให้รู้กันทั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blab(แบลบ) {blabbed,blabbing,blabs} vt. เปิดเผยความลับ vi.,n. (การ) พูดพล่อย ๆ ,พูดโดยไม่คิด, See also: blabber n.
semblable(เซม'บละเบิล) adj. คล้าย,คล้ายคลึง,ดูเหมือน. n. ความคล้าย,ความคล้ายคลึง,สิ่งที่คล้ายคลึงกัน., See also: semblably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are going to blab about your husband's death, right?คุณจะพูดพล่ามเรื่องการตายของสามีคุณ, ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
Stop blabbering!เลิกพล่ามซะที Gokusen: The Movie (2009)
He blabbered on in English. Frustrating as hell...เขาพูดได้แต่อังกฤษ เซ็งจริงๆ เล้ย... The Case of Itaewon Homicide (2009)
That's angels, blabbing' enochian, okay?พวกเทวดานั่น พูดภาษา อีโนเชี่ยน รู้ใช่มั๊ย? Dark Side of the Moon (2010)
Though you helped me out blabbing all about it on that website of...เพราะรู้จากข้อมูลที่เธอไปพล่ามไว้ในเว็บไซต์... Confessions (2010)
First of all, they're blabbermouths.อย่างแรกเลย พวกเขาเป็นคนพูดมาก The Predator in the Pool (2010)
If she blabs, it'll be a disaster for her.ถ้าเธอปากโป้ง เธอนั่นแหล่ะจะเจอกับความหายนะ Caballo sin Nombre (2010)
Nobody tells you anything because a, you're a blabber mouth and b, we all just pretend to like you.เพราะหนึ่ง เธอมันปากพล่อย สอง พวกเราก็แค่ แกล้งทำเป็นชอบเธอ Special Education (2010)
What do you know that you'd blabber on like that?คุณรู้อะไรถึงพูดอะไรพล่อยๆแบบนั้นออกมา Cinderella's Sister (2010)
Becca here is not even 18. - He blabs, they'll find us.แล้วเบคก้าที่อยู่ตรงนี้ ก็อายุไม่ถึง 18 ด้วยซ้ำ ถ้ามันปากมาก พวกนั้นจะเจอเราแน่ๆ The Crazies (2010)
Beside... he's not gonna blab.อีกอย่าง เขาไม่หลอกเราหรอกน่า The Crazies (2010)
If you start blabbing that mouth of yours again...ถ้าแกเริ่มพล่ามด้วยปากนั่นอีกละก็ Episode #1.11 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุยจ้อ[V] blabber on, See also: babble on, Syn. จ้อ, พูดจ้อ, Ant. ไม่ปริปาก, เงียบเป็นเป่าสาก, Example: ดวงดอมคุยจ้อกับพี่ไปตลอดทาง โดยมีเพื่อนมาร่วมวงคุยด้วย, Thai definition: อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก
พูดโพล่ง[V] blurt out, See also: blab, say something unthinkingly, Syn. พูดตรง, พูดโผงผาง, Example: ุเธอพูดโพล่งออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจถึงความไม่ดีของเขา, Thai definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง, พูดอย่างตรงไปตรงมา
ปากพล่อย[ADJ] blab, See also: loosen one's mouth, grumbling, Syn. ปากเบา, Example: เสียงจากมนุษย์ปากพล่อยรายหนึ่งแว่วมาเข้าหูผมอีกครั้งทำให้อารมณ์โกรธของผมปะทุวาบขึ้น, Thai definition: พูดโดยไม่ยั้งคิด
ปากบอน[V] blab, See also: gossip, tattle, be talkative, Syn. ปากคัน, ปากตำแย, Example: ข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้มีใครปากบอนไปฟ้องครูชราของเราเลย, Thai definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเดียวกับ[conj.] (chen dīokap) EN: like ; as   FR: semblable à
คล้าย[adj.] (khlāi) EN: similar ; analogus   FR: ressemblant ; comparable ; voisin ; pareil ; semblable ; similaire
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
คุยจ้อ[v. exp.] (khui jø) EN: blabber on   
ละม้าย[v.] (lamāi) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like   FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้าย[adj.] (lamāi) EN: similar   FR: semblable ; similaire
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
ไม่น่าเชื่อ [adj.] (mai nācheūa) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable   FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably   FR: probablement ; vraisemblablement
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly   FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blab    (v) (b l a1 b)
blabs    (v) (b l a1 b z)
blabbed    (v) (b l a1 b d)
blabber    (v) (b l a1 b @ r)
blabbers    (v) (b l a1 b @ z)
blabbing    (v) (b l a1 b i ng)
blabbered    (v) (b l a1 b @ d)
blabbering    (v) (b l a1 b @ r i ng)
blabbermouth    (n) (b l a1 b @ m au th)
blabbermouths    (n) (b l a1 b @ m au dh z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blabla {n}malarkey [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
藤豆;鵲豆[ふじまめ;フジマメ, fujimame ; fujimame] (n) (uk) hyacinth bean (Lablab purpureus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blab \Blab\, v. i.
   To talk thoughtlessly or without discretion; to tattle; to
   tell tales.
   [1913 Webster]
 
      She must burst or blab.         --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blab \Blab\, n. [OE. blabbe.]
   One who blabs; a babbler; a telltale. "Avoided as a blab."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      For who will open himself to a blab or a babbler.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blab \Blab\ (bl[a^]b), v. t. [imp. & p. p. {Blabbed} (bl[a^]bd);
   p. pr. & vb. n. {Blabbing}.] [Cf. OE. blaberen, or Dan.
   blabbre, G. plappern, Gael. blabaran a stammerer; prob. of
   imitative origin. Cf. also {Blubber}, v.]
   To utter or tell unnecessarily, or in a thoughtless manner;
   to publish (secrets or trifles) without reserve or
   discretion; -- sometimes used with out. --Udall.
   [1913 Webster]
 
      And yonder a vile physician blabbing
      The case of his patient.         --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blab
   v 1: divulge confidential information or secrets; "Be careful--
      his secretary talks" [syn: {spill the beans}, {let the cat
      out of the bag}, {talk}, {tattle}, {blab}, {peach},
      {babble}, {sing}, {babble out}, {blab out}] [ant: {keep
      one's mouth shut}, {keep quiet}, {shut one's mouth}]
   2: speak (about unimportant matters) rapidly and incessantly
     [syn: {chatter}, {piffle}, {palaver}, {prate}, {tittle-
     tattle}, {twaddle}, {clack}, {maunder}, {prattle}, {blab},
     {gibber}, {tattle}, {blabber}, {gabble}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top