ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blabbermouth

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blabbermouth-, *blabbermouth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blabbermouth[N] คนปากสว่าง, See also: คนปากพล่อย, Syn. gossipmonger, rumormonger, tattler
blabbermouth[SL] เปิดเผยให้คนอื่นรู้, See also: บอกให้รู้กันทั่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keeping it from blabbermouths like you.ปกปิดมันไว้จากพวกปากสว่าง เช่นเจ้าไง The Hunter's Heart (2011)
I'm just a blabbermouth stripper.ฉันก็แค่นักเต้นเปลื้องผ้าปากสว่าง That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blabbermouth    (n) blˈæbəmauθ (b l a1 b @ m au th)
blabbermouths    (n) blˈæbəmauðz (b l a1 b @ m au dh z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blabbermouth \blabbermouth\ n.
   someone who gossips indiscreetly.
 
   Syn: blabber, tattletale, taleteller, talebearer, telltale.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blabbermouth
   n 1: someone who gossips indiscreetly [syn: {tattletale},
      {tattler}, {taleteller}, {talebearer}, {telltale},
      {blabbermouth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top