ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leaky

L IY1 K IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leaky-, *leaky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leaky[ADJ] รั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky

English-Thai: Nontri Dictionary
leaky(adj) รั่ว,ซึม,ไว้ใจไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaky confining bedชั้นหินกันน้ำรั่วซึม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, considering I've never seen anyone get it right, including my mentor, Dr. Leaky at M.I.T. -คือครูไม่เคยเห็นใครทำถูกมาก่อน แม้แต่ครูของครู ดร.ลี้คกี้ที่เอ็มไอที Rushmore (1998)
-Whereabouts are you headed? -The Leaky Cauldron.เหรอ แล้วไปไหนอ่ะ? Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
You hear that? "The Leaky Cauldron. That's in London. " The Leaky Cauldron.ได้ยินแล้วนะ เอิร์น ไปร้านหม้อใหญ่รั่ว ในลอนดอน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
-The Leaky Cauldron.ร้านหม้อใหญ่รั่ว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Are you aware that a leaky faucet can waste over...?คุณทราบไหมครับว่า การเอามือรองน้ำจากก็อกดื่มนั้นเกิดการสูญเสีย... The Simpsons Movie (2007)
Strange how a leaky pipe can undo the work of angels when we ourselves are supposed to be the agents of fate.มันแปลก แปลกตรงที่ว่า ท่อน้ำรั่วๆ On the Head of a Pin (2009)
Whether it was a broken vase... a leaky pipe... or a shaky banister,ไม่ว่ามันจะเป็นแจกันแตก ท่อน้ำรั่ว หรือราวบันไดเขย่า The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Mold? Termites? Leaky roof?เชื้อรา มอด หรือว่าหลังคารั่วกันล่ะ Nice Is Different Than Good (2009)
Hey, why don't we take a look at this leaky faucet?เฮ้ เราไปดูก๊อกน้ำที่รั่วดีกว่า Don't Walk on the Grass (2009)
Leaky gutter.ท่อน้ำรั่ว The Precious Fragmentation (2010)
Leaky Cauldron.มันอันตรายเกินไป Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I'll be there, besides, can't have our daughter sleeping under a leaky roof, can we?ฉันจะมีนอกจาก ไม่สามารถมีลูกสาวของเรา นอนใต้หลังคารั่วเราสามารถ? In the Heart of the Sea (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAKY    L IY1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leaky    (j) lˈiːkiː (l ii1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leck; undicht {adj} | undichter | am undichtestenleaky | leakier | leakiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[, tsuinri-ki-baketto] (n) {comp} twin leaky bucket [Add to Longdo]
リーキー[, ri-ki-] (adj-no) leaky [Add to Longdo]
リーキーバケット[, ri-ki-baketto] (n) {comp} leaky bucket [Add to Longdo]
リーキバケット[, ri-kibaketto] (n) {comp} leaky bucket [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket [Add to Longdo]
リーキーバケット[りーきーばけっと, ri-ki-baketto] leaky bucket [Add to Longdo]
リーキバケット[りーきばけっと, ri-kibaketto] leaky bucket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Leaky \Leak"y\, a. [Compar. {Leakier}; superl. {Leakiest}.]
   1. Permitting water or other fluid to leak in or out; as, a
    leaky roof or cask; a leaky faucet.
    [1913 Webster]
 
   2. Apt to disclose secrets; tattling; not close. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. (Genetics) Retaining some function; not completely
    inactivating the gene; as, substitution mutations are
    sometimes leaky; -- of mutations.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 leaky
   adj 1: permitting the unwanted passage of fluids or gases ; "a
       leaky roof"; "a leaky defense system" [ant: {tight}]
   2: used informally; unable to retain urine
   3: prone to communicate confidential information [syn:
     {blabbermouthed}, {leaky}, {talebearing(a)}, {tattling(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top