Search result for

คร่า

(43 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คร่า-, *คร่า*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่า    [V] bereave, See also: carry off, Syn. ทำลาย, Example: ปัจจุบันโรคหัวใจเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่ง
คร่า    [ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ    [ADV] approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าชีวิต    [V] kill, Syn. เอาชีวิต, Example: ในสภาพปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ทำให้ตาย, ทำให้เสียชีวิต

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คร่า(คฺร่า) ก. ฉุดลากไปอย่างไม่ปรานี เช่น ถ้าเจรจาถึง ๒ ครั้งไซ้ให้คร่ามือออกไปจากพระโรงแลให้ห้ามเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สามดวง), ท่านให้มาว่ากล่าวร้องฟ้องณะโรงสานตามกระบินเมืองอย่าให้ตีด่าฉุดคร่าเอาโดยกำลังเองศักอันเลย (สามดวง)
คร่าโดยปริยายหมายความว่า พรากเอาไป ในคำว่า คร่าชีวิต เช่น โรคไข้หวัดนกคร่าชีวิตคนไปเป็นจำนวนมาก.
คร้าน(คฺร้าน) ว. มีความรู้สึกไม่อยากจะทำหรือคิดหรือไม่อยากแสดงอาการใด ๆ, ตามปรกติเมื่อใช้พูดมักมีคำ ขี้ ประกอบหน้า เช่น ขี้คร้าน และมักใช้เข้าคู่กับคำ เกียจ เป็น เกียจคร้าน ขี้เกียจขี้คร้าน หมายความว่า ไม่อยากทำงาน.
คร้าม(คฺร้าม) ก. ขยาด, ไม่กล้าสู้, กลัวเกรง, มักใช้เข้าคู่กับคำ ครั่น เป็น ครั่นคร้าม หมายความว่า เกรงขาม, รู้สึกพรั่นพรึง, สะทกสะท้านด้วยความกลัว.
คร้ามเกรงก. เกรงกลัว.
คร่า(คฺร่าว) น. โครงสร้างซึ่งทำขึ้นด้วยวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไม้ โลหะ เพื่อใช้ในการยึดแผ่นวัสดุที่ทำเป็นฝา รั้ว หรือฝ้าเพดาน ส่วนใหญ่จะยึดกับโครงสร้างที่สำคัญมีเสาคาน เป็นต้น คร่าวตีได้ทั้งในแนวตั้ง แนวนอน หรือเป็นตาราง.
คร่าว ๆว. เลา ๆ พอเห็นเป็นเค้า, ยังไม่เรียบร้อย.
กำเนียจคร้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร้าน[adj.] (khrān) EN: lazy ; indolent ; indifferent ; slothful (lit.)   FR: paresseux ; indolent
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
คร่า[adv.] (khrāo) EN: approximately   
คร่าว ๆ[adv.] (khrāo-khrāo) EN: approximately   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ballpark (adv ) คร่าวๆ ยังไม่แน่ชัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crude    [ADJ] คร่าวๆ, See also: ประมาณ, หยาบ
rough    [ADJ] คร่าวๆ, See also: หยาบๆ, Syn. approximate, imprecise, inexact
sketchy    [ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary
some    [ADJ] ไม่เจาะจง, See also: คร่าวๆ
some    [ADV] คร่าวๆ
superficial    [ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, เร่งรีบ, Syn. cursory, hasty, perfunctory
unhewn    [ADJ] หยาบๆ, See also: คร่าวๆ, ยังไม่สมบูรณ์, ครึ่งๆ กลางๆ, Syn. half-formed, unformed, unfinished, half-finished

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bereave(บิรีฟว') {bereave/bereft,bereaved/bereft,bereaving,bereaves} vt. ทำให้สูญสิ้น,ทำให้หมด,เอาไปด้วยกำลัง,ปลิดชีพ,คร่าไปเสีย, See also: bereavement n. ดูbereave, Syn. deprive
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป
croquis(โครคี') n. ภาพโครงร่าง,ภาพสเก็ตช์,การร่างภาพอย่างคร่าว ๆ, Syn. sketch
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
guesstimate(เกส'ทิเมท) vt.,n. (การ) ประมาณ,คำนวนอย่างคร่าว ๆ ,เดา
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
meg(เมก) ใช้ตัวย่อว่า M เป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเมกะไบต์ (megabyte) หมายถึง จำนวน 1 ล้านไบต์โดยประมาณ จริง ๆ แล้ว 1 เมกะไบต์จะเท่ากับ 1,024 กิโลไบต์ หรือเท่ากับ 1,048,576 ไบต์ คิดคร่าว ๆ เท่ากับ 1ล้านไบต์ (กฎหมายของอเมริกามีกำหนดไว้ชัดเจนว่า 1 เมกะไบต์ เท่ากับ 1 ล้านไบต์เท่านั้น)
outline(เอาทฺ'ไลนฺ) n. เค้าโครง,รูปร่าง,สัณฐาน,เค้าหน้า,เส้นรอบนอก,ภาพคร่าว ๆ ,แผนผังสังเขป,ต้นร่าง. vt. ร่างเค้าโครง,สรุปความ, See also: outlines n.,pl. ส่วนที่สำคัญข้อความสำคัญ, Syn. sketch,plan,draw

English-Thai: Nontri Dictionary
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
beam(n) ท่อนไม้,คันไถ,คันชั่ง,ลำแสง,ไม้รอด,ขื่อ,คาน,คร่า
cursory(adj) หยาบๆ,ลวกๆ,คร่าวๆ
lug(vt) ลาก,ฉุดคร่า,ดึง
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน
snatch(n) การฉก,การฉวย,การตอด,การวิ่งราว,การฉุดคร่า,การขโมย

Are you satisfied with the result?

Go to Top