ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bereavement

B ER0 IY1 V M AH0 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bereavement-, *bereavement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bereavement[N] การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

English-Thai: Nontri Dictionary
bereavement(n) การเสียไป,การหมดสิ้น,การปลิดชีพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bereavementการสูญเสียบุคคลที่รักจากการตาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh, there's a thing called bereavement hallucinations.มันมีอาการที่เรียกว่า ภาพหลอนจากการสูญเสียคนที่เรารัก Collateral Beauty (2016)
You're on bereavement leave, starting now.นายจะได้พักเพราะเพิ่งสูญเสียญาติไป \ เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ Blood Feud (2012)
You of all people should know, this is bereavement 101.จากคนทั้งหมด โดยเฉพาะนายน่าจะรู้ว่านี่คือวิชาการสูญเสียคนรัก 101 Dying Changes Everything (2008)
Boy, you're really milking this bereavement thing, aren't you?เพื่อน นายนี่กำลังรีดการสูญเสียนี่จริงๆใช่มั้ย? Dying Changes Everything (2008)
All of us in this bereavement group could tell you similar stories.พวกเราในกลุ่มผู้สูญเสียญาตินี่ ทุกคนสามารถเล่าเรื่องคล้ายๆ กันนี้ให้คุณฟังได้ The Orphanage (2007)
Hi. I'm your bereavement liaison, Linda.สวัสดี ฉันเป็นคนจัดการเรื่องศพ Little Miss Sunshine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bereavementI'm taking bereavement leave on Jan. 30 and 31.
bereavementYour bereavement saddens me.

CMU English Pronouncing Dictionary
BEREAVEMENT    B ER0 IY1 V M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bereavement    (n) bˈɪrˈiːvmənt (b i1 r ii1 v m @ n t)
bereavements    (n) bˈɪrˈiːvmənts (b i1 r ii1 v m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀失[āi shī, ㄞ ㄕ, ] bereavement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死別[しべつ, shibetsu] (n,vs) bereavement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bereavement \Be*reave"ment\ (b[-e]*r[=e]v"ment), n.
   The state of being bereaved; deprivation; esp., the loss of a
   relative by death.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bereavement
   n 1: state of sorrow over the death or departure of a loved one
      [syn: {mourning}, {bereavement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top