Search result for

auf

(82 entries)
(0.1448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auf-, *auf*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
aufkeimend {adj} (adj) แตกหน่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auf wiedersehen(ออฟวี'เดอซอัน) German จนกว่าเราจะพบกันอีก, สวัสดี
aufklarung(ออฟ'คลีรูง) n., German การรอบรู้
chauffer(ชอ'เฟอะ) n. เตาเล็กชนิดหนึ่ง
chauffeur(โช'เฟอะ,โชเฟอ') {chauffeured,chauffeuring,chauffeurs} n.คนขับรถแท็กซี่ -vt.,vi. ขับรถแท๊กซี่
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley

English-Thai: Nontri Dictionary
chauffeur(n) คนขับรถ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
โชเฟอร์[n.] (chōfoē) EN: chauffeur (inf.); driver (inf.)   FR: chauffeur (inf.) [m]
โชเฟอร์สิบล้อ =โชเฟอร์ 10 ล้อ[n. exp.] (chōfoē sip lø) FR: chauffeur de poids lourd [m]
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away   FR: se glisser ; se faufiler
ฟืน[n. exp.] (feūn) EN: firewood ; fagot   FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
ให้ความร้อน[v.] (hai khwām røn) EN: heat   FR: chauffer
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes   FR: gaufrette de riz grillée [f]
คนขับรถ[n.] (khonkhaprot) EN: driver (vehicle)   FR: conducteur [m] ; conductrice [f] ; chauffeur [m]
เครื่องทำความร้อน[n. exp.] (khreūang tham khwāmrøn) EN: heater   FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]
ไม่รวม[n. exp.] (mai rūam ) FR: ne comprend pas ; sauf ; hormis ; excepté

CMU English Pronouncing Dictionary
AUFIERO    OW0 F IH1 R OW0
AUFHAUSER    AO1 F HH AW2 Z ER0
AUFDERHEIDE    AW1 F D ER0 HH AY0 D

German-Thai: Longdo Dictionary
aufบน
auf(adj) เปิด (ประตู, ร้านค้า), See also: offen
auf(prep) |+A เมื่อกริยาบ่งอาการเคลื่อนไหว| บน, ข้างบน เช่น Die Fahrgäste legen ihr Gepäck auf die Gepäckablage. ผู้โดยสารวางสัมภาระบนที่วางกระเป๋า
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
auf einmalทำทีเดียวทั้งหมด เช่น alles auf einmal trinken ดื่มทีเดียวหมด
auf etw./jn. zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ตรงกับหรือใช้ได้กับสิ่งหรือคนใดคนหนึ่งพอดี, See also: gelten für etw./jn.
auf jeden Fallในทุกกรณี, ไม่ว่ากรณีใด, แน่นอน เช่น Auf jeden Fall komme ich mit dir zum Krankenhaus., See also: jedenfalls, in jedem Fall
auf jmdn./etw. wartenคอยคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
auf keinen Fallไม่แน่นอน, ไม่มีกรณีใด, See also: keinesfalls

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
auf kainen falls (adv ) ไม่อย่งแน่นอนในทุกกรณี
Aufrüstung {f} (n) การติดอาวุธ การใช้อาวุธที่มีศักยภาพที่ดีกว่าเดิมหรือใหม่กว่าเดิม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auf Pumpon the never-never [Br.] [Add to Longdo]
auf Pumpon the nod [Add to Longdo]
auf Grundon the strength of; on the ground tha [Add to Longdo]
auf einmalat once [Add to Longdo]
auf einmalat a single blow [Add to Longdo]
auf und abup and down [Add to Longdo]
auf Verlangenon demand [Add to Longdo]
Auf ihr Wohl!Here's to you! [Add to Longdo]
auf die Dauerin the long run [Add to Longdo]
auf dem Strichon the game [Add to Longdo]
auf gut Glückat a venture [Add to Longdo]
auf lateinischin Latin [Add to Longdo]
auf hinweisendpointing [Add to Longdo]
auf der Stelleright away [Add to Longdo]
auf dem Strichon the streets [Add to Longdo]
auf Pump kaufento buy on tick [Add to Longdo]
auf lange Sichtin the long term [Add to Longdo]
auf sich nehmento take on [Add to Longdo]
auf zwei Ebenentwo-level [Add to Longdo]
auf einem Umwegby a devious route [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
chauffeur(n) คบขับรถ, พนักงานขับรถ
chauffeur de poids lourd(n) คนขับรถบรรทุก
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウフタクト[, aufutakuto] (n) upbeat (ger [Add to Longdo]
アウフヘーベン[, aufuhe-ben] (n) lift (ger [Add to Longdo]
クジャクオオトカゲ[, kujakuootokage] (n) peacock monitor (Varanus auffenbergi, species of carnivorous monitor lizard native to the island of Roti in Indonesia); Auffenberg's monitor [Add to Longdo]
ビューフォート風力階級[ビューフォートふうりょくかいきゅう, byu-fo-to fuuryokukaikyuu] (n) Beaufort scale (of wind force) [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) {comp} delivery via bureaufax service; PD PR [Add to Longdo]
ブーショッファン;ブーッショファン[, bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre [Add to Longdo]
ワウフラッター;ワウフラッタ[, waufuratta-; waufuratta] (n) wow and flutter [Add to Longdo]
運ちゃん[うんちゃん, unchan] (n) (sl) driver; chauffeur [Add to Longdo]
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) driver; chauffeur; (P) [Add to Longdo]
至軽風[しけいふう, shikeifuu] (n) light air (Beaufort scale) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上映[じょうえい, jouei] Auffuehrung [Add to Longdo]
上演[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
並べる[ならべる, naraberu] aufreihen [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
伺候[しこう, shikou] Aufwartung, Hoeflichkeitsbesuch [Add to Longdo]
併記[へいき, heiki] auf_die_gleiche_Seite_schreiben, daneben_schreiben [Add to Longdo]
傍受[ぼうじゅ, bouju] auffangen, abfangen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Auf \Auf\ ([add]f), n. [OE. auph, aulf, fr. Icel. [=a]lfr elf.
   See {Elf}.] [Also spelt {oaf}, {ouphe}.]
   A changeling or elf child, -- that is, one left by fairies; a
   deformed or foolish child; a simpleton; an oaf. [Obs.]
   --Drayton.
   [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 auf [auf]
   at; in; on; onto; to; up; upon
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 auf) [auf]
   at); to direct (to; to prepare (for)
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top