ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

articles

AA1 R T AH0 K AH0 L Z   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -articles-, *articles*, article
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articles of agreementข้อความในข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articlesบทความ [การแพทย์]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association (n ) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could get articles printed in most of the papers in Delhi and Bombay.ผมเอาบทความลงในนสพ. ในเดลฮีและบอมเบย์ได้ Gandhi (1982)
People look at the newspaper, and they see the articles...คนเรามองดูในหนังสือพิมพ์ แล้วพวกเขาก็เห็นบทความ... The Joy Luck Club (1993)
We have these photographs... of your wife tooling around town... wearing various articles... that you claim were destroyed in the fire.ลองดูรูปที่เราถ่ายมาสิ ภรรยาคุณเดินเฉิดฉายไปทั่วเมือง พร้อมเครื่องประดับต่างๆ In the Mouth of Madness (1994)
Especially after I showed her pictures of Miss Palminteri... who appears to be wearing... even more of your destroyed articles.หลังจากที่ผมให้เธอดูรูปของ น.ส.พาล์มินเทอรี่ ผู้ที่ใส่เครื่องประดับมากมาย ยิ่งกว่าที่ถูกทำลายซะอีก In the Mouth of Madness (1994)
Chloe showed me all these articles she collected about all the weird stuff that's happened since the meteor shower.โคลอี้เอารูปที่สะสมให้ผมดู เรื่องประหลาดๆ เกิดขึ้น หลังจากวันที่อุกกาบาตตกลงมา Metamorphosis (2001)
A reporter is someone who actually turns in articles.คนรายงานที่กลายเป็นข่าวเองน่ะหรอ Metamorphosis (2001)
I didn't think it was possible. I read those TIME magazine articlesฉันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำ เคยอ่านเจอในหนังสือน่ะ Saving Face (2004)
She's been sending us articles and newspaper stories.เธอส่งบทความในคอลั่มหนังสือพิมพ์ มาให้เราด้วยจ้ะ Mr. Monk and the Game Show (2004)
The contents of this document are a matter of national security constituting an assault on the character of several important party members as well as a blatant violation of the Articles of Allegiance.เนื้อหาในเอกสารเหล่านี้ เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติ... ...ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรง ต่อสมาชิกของพรรคเราหลายท่าน... ...มันจะทำลาย ความจงรักภักดีต่อชาติอย่างยิ่ง. V for Vendetta (2005)
were those his articles on the wall ?เขาเป็นคนเขียนบทความที่อยู่บนกำแพงหรือ ? Hidden (2005)
And they took a big sample of 10% , 928 articles.พบว่ามีที่สำคัญ 10% หรือ 928 บทความ An Inconvenient Truth (2006)
You'II remember that there were 928 peer-reviewed articles.แต่จะจำกันได้ว่ามี 928 บทวิเคราะห์งานวิจัย An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
articlesArticles bought here will be delivered free of charge.
articlesDo you have any tax-free articles?
articlesI clipped some articles out of the newspaper.
articlesI write articles regularly.
articlesMen are absolutely not allowed to post or reply to articles.
articlesNot a few people think that all foreign-made articles are superior to ones made in this country.
articlesThe articles of incorporation have finally been completed for our Digital Groove Club.
articlesThe factory produced ten finished articles an hour.
articlesThe next issue will feature articles on divorce.
articlesThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.
articlesThere are a variety of articles in her purse.
articlesThere are many articles in her purse.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาคนาโน[n.] (anuphāk nānō) EN: nanoparticles   FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items   
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ของใช้[n.] (khøngchai) EN: wares ; utensils ; stuff ; articles ; equipment ; implement   FR: ustensiles [mpl]
ประจำวัน[n. exp.] (khøngchai prajamwan) EN: articles of daily use   FR: ustensiles d'usage quotidien [mpl]
ของกำนัล[n.] (khøngkamnan) EN: gift ; present ; articles for giving   FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของต้องห้าม[n. exp.] (khøng tǿng hām) EN: prohibited goods ; prohibited articles   
ของต้องพิกัด[n. exp.] (khøng tǿng phikat) EN: dutiable articles   
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTICLES    AA1 R T AH0 K AH0 L Z
ARTICLES    AA1 R T IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
articles    (v) ˈaːtɪklz (aa1 t i k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
物品[wù pǐn, ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials, #3,483 [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods, #4,894 [Add to Longdo]
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for daily use, #22,048 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbildungsvertrag {m}articles of apprenticeship [Add to Longdo]
Gesellschaftsvertrag {m}; Gesellschaftervertrag {m}articles of partnership; partnership agreement [Add to Longdo]
Gründungsurkunde {f} einer AGarticles of incorporation [Add to Longdo]
Satzung {f} einer AGarticles of association [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption) [Add to Longdo]
遺品[いひん, ihin] (n) articles of the deceased; article left by the deceased; things that belonged to the deceased; (P) [Add to Longdo]
遺留品[いりゅうひん, iryuuhin] (n) lost articles [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] (n) cosmetics; toilet articles [Add to Longdo]
仮定款[かりていかん, kariteikan] (n) provisional articles [Add to Longdo]
家庭用品[かていようひん, kateiyouhin] (n) household articles [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] (n) items; errors; articles [Add to Longdo]
開運商法[かいうんしょうほう, kaiunshouhou] (n) (See 霊感商法) fraudulent way of business, cajoling people into buying articles for an extremely high price by claiming they will bring good luck [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chapiter \Chap"i*ter\, n. [OF. chapitel, F. chapiteau, from L.
   capitellum, dim. of caput head. Cf. {Capital}, {Chapter}.]
   1. (Arch.) A capital [Obs.] See {Chapital}. --Ex. xxxvi. 38.
    [1913 Webster]
 
   2. (Old Eng. Law) A summary in writing of such matters as are
    to be inquired of or presented before justices in eyre, or
    justices of assize, or of the peace, in their sessions; --
    also called {articles}. --Jacob.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top