Search result for

adoption

(43 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adoption-, *adoption*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adoption[N] การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม, See also: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoption[N] การเลือกเอา, See also: การเลือกรับเอามา, Syn. choosing, choice, selection

English-Thai: Nontri Dictionary
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adoption probationary periodระยะเวลาทดลองเลี้ยงดูเด็กที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]
Adoptionบุตรบุญธรรม, การรับ; การยอมรับ; การรับบุตรบุญธรรม [การแพทย์]
Adoption Stageระยะยอมรับเป็นนิสัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know you would never agree to make it an open adoption, but I just figured maybe you never had a choice.หนูรู้พวกคุณคงไม่อยากยกหนูให้คนอื่น แต่หนูเพิ่งจะรู้ว่า.. ว่าพวกคุณไม่มีทางเลือก Birthmarks (2008)
Just because you got approved by an adoption agency doesn't mean you'll get approved by the birth mother.แค่เพราะคุณต้อง\ ได้รับการตรวจสอบจาก\ เอเย่นต์รับบุตรบุญธรรม ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้อง ได้รับการตรวจสอบจากแม่บังเกิดเกล้า Joy (2008)
Adoption is cheating?การรับลูกบุญธรรมเป็นเรื่องโกง Joy (2008)
Adoption's a cheat, remember?การรับบุตรบุญธรรมเป็นการโกง จำได้ไหม? Joy (2008)
I was emotional because of the adoption falling through.ฉันกำลังอ่อนไหว เพราะเรื่องการรับบุตรบุญธรรม รู้สึกแย่ The Itch (2008)
Your kid is leaving the country tomorrow for an adoption. Alright?พรุ่งนี้ลูกของนายจะไปจากประเทศนี้แล้วนะ รู้บ้างไหม? Baby and I (2008)
I think sending Woo-Rahm overseas for adoption may be worse than abandoning him to Joon-Soo.ฉันคิดว่าจะไปส่งอูแรมขึ้นเครื่องวันพรุ่งนี้ อาจจะดีกว่าที่จะให้เขาอยู่กับฮาน จูนซู Baby and I (2008)
(I just went through that whole hospitalization, and now adoption? )ฉันเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล แล้วนี่ฉันยังต้องมาเจออะไรอีกล่ะ? Baby and I (2008)
He's cute. That'll help with the adoption but...มันน่ารัก นั่นจะช่วยให้มีคนขอมันไปเลี้ยง แต่... Hachi: A Dog's Tale (2009)
the adoption papers came through last week.เอกสารรับรองบุตรเพิ่งมาถึงอาทิตย์ที่แล้ว The Big Wheel (2009)
In response to your query, we don't have any record of such an adoption.เอ่อ ขอบคุณมากที่โทรกลับ เอ่อ จากการของร้องของคุณ โชคร้ายที่เราไม่มีบันทึกการอุปการะ In the Realm of the Basses (2009)
I spent two weeks striking out at every adoption agency in Boston so I'm not surprised.ผมใช้เวลา2อาทิตย์ตามหา ทุกๆศูนย์อุปการะเด็กในบอสตัน In the Realm of the Basses (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับเลี้ยงเป็นลูก[n. exp.] (kān rap līeng pen lūk) EN: adoption   FR: adoption (d'un enfant) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADOPTION    AH0 D AA1 P SH AH0 N
ADOPTIONS    AH0 D AA1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adoption    (n) (@1 d o1 p sh @ n)
adoptions    (n) (@1 d o1 p sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adoption {f}; Kindesannahme {f}adoption [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドプション[, adopushon] (n) adoption [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P) [Add to Longdo]
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P) [Add to Longdo]
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection [Add to Longdo]
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) [Add to Longdo]
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife [Add to Longdo]
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P) [Add to Longdo]
襲用[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) adoption; following [Add to Longdo]
初度適用[しょどてきよう, shodotekiyou] (n) first-time adoption; initial application (e.g. of a new technology) [Add to Longdo]
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit [Add to Longdo]
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, / ] adoption; to adopt a child [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adoption \A*dop"tion\, n. [L. adoptio, allied to adoptare to
   adopt: cf. F. adoption.]
   1. The act of adopting, or state of being adopted; voluntary
    acceptance of a child of other parents to be the same as
    one's own child.
    [1913 Webster]
 
   2. Admission to a more intimate relation; reception; as, the
    adoption of persons into hospitals or monasteries, or of
    one society into another.
    [1913 Webster]
 
   3. The choosing and making that to be one's own which
    originally was not so; acceptance; as, the adoption of
    opinions. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adoption
   n 1: the act of accepting with approval; favorable reception;
      "its adoption by society"; "the proposal found wide
      acceptance" [syn: {adoption}, {acceptance}, {acceptation},
      {espousal}]
   2: a legal proceeding that creates a parent-child relation
     between persons not related by blood; the adopted child is
     entitled to all privileges belonging to a natural child of
     the adoptive parents (including the right to inherit)
   3: the appropriation (of ideas or words etc) from another
     source; "the borrowing of ancient motifs was very apparent"
     [syn: {borrowing}, {adoption}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 adoption [adopsjõ]
   adoption
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Adoption [adɔptsiːoːn] (n) , s.(f )
   adoption
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top