ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

espousal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -espousal-, *espousal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
espousal(n) การนำมาใช้, See also: การยอมรับมาใช้, Syn. adoption, support
espousal(n) การสมรส (คำทางการ), See also: การแต่งงาน, การหมั้น, Syn. betrothal, marriage, wedding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ, การยอมรับ, การสนับสนุน, การยกให้เป็นภรรยา, พิธีสมรส, การหมั้น, พิธีหมั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
espousal(n) การแต่งงาน, การเข้าครอง, การสมรส, การหมั้น, การรับหลักการ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
espousal
espousals

Japanese-English: EDICT Dictionary
信奉[しんぽう, shinpou] (n, vs) belief; faith; adherence; espousal; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Espousal \Es*pous"al\, n. [OF. espousailles, pl., F.
   ['e]pousailles, L. sponsalia, fr. sponsalis belonging to
   betrothal or espousal. See {Espouse}, and cf. {Sponsal},
   {Spousal}.]
   1. The act of espousing or betrothing; especially, in the
    plural, betrothal; plighting of the troths; a contract of
    marriage; sometimes, the marriage ceremony.
    [1913 Webster]
 
   2. The uniting or allying one's self with anything;
    maintenance; adoption; as, the espousal of a quarrel.
    [1913 Webster]
 
       The open espousal of his cause.    --Lord Orford.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 espousal
   n 1: archaic terms for a wedding or wedding feast [syn:
      {bridal}, {espousal}]
   2: the act of becoming betrothed or engaged [syn: {betrothal},
     {espousal}]
   3: the act of accepting with approval; favorable reception; "its
     adoption by society"; "the proposal found wide acceptance"
     [syn: {adoption}, {acceptance}, {acceptation}, {espousal}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top