ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venus

V IY1 N AH0 S   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venus-, *venus*, venu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Venus[N] เทพวีนัส (เทพแห่งความงาม)
Venus[N] ดาววีนัส, See also: ดาวเคราะห์ดวงที่สองในระบบสุริยจักรวาล
Venus's-flytrap[N] พืชจำพวก Dionaea muscipulaจับแมลงเป็นอาหาร, Syn. insectivorous plant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venus(วี'เนิส) n. เทพธิดาแห่งความรักและความงาม,หญิงที่มีความงามเลิศ,ดาวพระศุกร์,รูปสลักหรือภาพวาดของเทพธิดาดังกล่าว,โลกีย์,ความรัก pl. Venuses, Syn. goddess,beauty
venus's-flytrap(วี'เนิสซไฟล'แทรพ) n. พืชจับแมลงจำพวกหนึ่ง, Syn. Venus flytrap

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venusดาวศุกร์, ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะอยู่ถัดจากดาวพุธออกไป ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,200 กิโลเมตรไม่มีดาวบริวาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Venus (Planet)ดาวศุกร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Venus of Today and the Thinker of Tomorrow.วีนัส ของวันนี้ และ ทิคเคอร์ ของวันพรุ่งนี้ The Great Dictator (1940)
A famous painter was commissioned to paint a Venus with a splendid backside...ประจำการที่จะวาด venus with ด้านหลังยอดเยี่ยม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Well, Niki said you were Russia's answer to the Venus de Milo.ดีนิกิบอกว่าคุณมีคำตอบของรัสเซียที่จะวีนัสเดอไมโล The Russia House (1990)
It was a whole planet called Venus which should be over there soon.โลกทั้งโลกที่เรียกว่าดาวศุกร์ ซึ่งควรจะไปที่นั่นในเร็ว ๆ นี้ Contact (1997)
He said, "You know why they called it Venus?เขากล่าวว่า "คุณจะรู้ว่าทำไม พวกเขาเรียกมันว่าวีนัส? Contact (1997)
Venus de Milo.วีนัส เดอ ไมโล และ... Mona Lisa Smile (2003)
- Blonde Venus.- Blonde VenusThe Dreamers (2003)
I always wanted to make love to the Venus de Milo.ฉันฝันอยากจะอึ๊บกับ รูปปั้น วีนัส เดอ มีโล มาตลอด The Dreamers (2003)
This is a symbol for Venus.นี่เป็นสัญลักษณ์ของเทพีวีนัส The Da Vinci Code (2006)
It started out as Venus, and it grew.มันเริ่มเดินทางจากดาวศุกร์ แล้วก็ไปต่อ The Astronaut Farmer (2006)
You're venusin the half shell, right?เธอเป็นวีนัส ในเปลือกหอยนะ Bad News Blair (2007)
- Back to Venus' position.-กลับไปสู่ท่าวีนัสดิ Paranormal Activity (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
venusIs it possible to see Venus tonight?
venusThe Venus de Milo is the perfection of beauty.
venusWhen the Venus de Milo was entire, there were arms on the statue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวศุกร์, ดาวพระศุกร์, ดาวประกายพรึก, ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวเคราะห์ดวงที่ 2 ในระบบสุริยะ อยู่ห่างดวงอาทิตย์ประมาณ 108 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12,104 กิโลเมตร ไม่มีบริวาร เป็นดาวเคราะห์ที่มีบรรยากาศหนาทึบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ และไอของกรดกำมะถัน ปรากฏสว่างที่สุดบนฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
ประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: ดาวประจำเมืองเห็นได้ในตอนหัวค่ำ, Count unit: ดวง
ประกายพรึก[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง, Example: ตอนใกล้รุ่งจะมองเห็นดาวประกายพรึกส่องแสงบนท้องฟ้า, Count unit: ดวง, Thai definition: ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำ เรียกว่า ดาวประจำเมือง
ดาวประจำเมือง[N] Venus, See also: evening star, morning star, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, Count unit: ดวง
ดาวพระศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวศุกร์, ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, Example: นี่เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงอาทิตย์ ดาวพระศุกร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน, Count unit: ดวง
ดาวรุ่ง[N] morning star, See also: Venus, Syn. ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์, Example: เราจะมองเห็นดาวรุ่งตอนเช้ามืด, Count unit: ดวง
ดาวศุกร์[N] Venus, Syn. ดาวรุ่ง, ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวประจำเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวพระศุกร์[n. prop.] (dāo Phra Suk) EN: Venus   FR: Vénus
ดาวประจำเมือง[n. exp.] (dāo prajammeūang) EN: evening star ; Venus   FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดาวประกายพรึก[n. exp.] (dāo prakāiphreuk) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n. exp.] (dāo rung) EN: morning star ; Venus   FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดาวศุกร์[n. prop.] (Dāosuk ) EN: Venus   FR: Vénus
ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้[n. exp.] (khwām leūamlam dān rāidāi) EN: differences in income   FR: différence de revenus [f]
โลกพระศุกร์[X] (lōk phra suk) EN: Venus (planet)   FR: Vénus (planète) [f]
ประจำเมือง[n. exp.] (prajammeūang) EN: Venus ; evening star   FR: l'étoile du soir [f] ; l'étoile du matin [f] ; l'étoile du berger [f] : Vénus
รายได้อื่น ๆ[pref. (n.)] (rāidāi eūn-eūn) EN: other income   FR: autres revenus
รายได้ทุกประเภท[n. exp.] (rāidai thuk praphēt) EN: earnings of any kind   FR: tous les types de revenus

CMU English Pronouncing Dictionary
VENUS    V IY1 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Venus    (n) vˈiːnəs (v ii1 n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金星[Jīn xīng, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ, ] Venus (planet); gold star; to see stars (from blow on the head etc), #13,734 [Add to Longdo]
维纳斯[Wéi nà sī, ㄨㄟˊ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] Venus (mythology, Greek goddess of love), #36,738 [Add to Longdo]
金星人[jīn xīng rén, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄥ ㄖㄣˊ, ] Venusian (person from Venus), #729,891 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Venus {f} [astron.]Venus [Add to Longdo]
Venusmuschel {f} [zool.]hard clam; round clam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレガントコリス[, eregantokorisu] (n) elegant coris (Coris venusta); elegant wrasse [Add to Longdo]
ヒョウザメ[, hyouzame] (n) Proscyllium venustum (species of finback catshark found in Japan's Okinawa Trough) [Add to Longdo]
ビーナス(P);ヴィーナス(P);ウェヌス[, bi-nasu (P); vi-nasu (P); uenusu] (n) Venus; (P) [Add to Longdo]
ビーナスピー[, bi-nasupi-] (n) {comp} VENUS-P [Add to Longdo]
マルスダレガイ科[マルスダレガイか, marusudaregai ka] (n) Veneridae (family of bivalve molluscs comprising the Venus clams) [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
愛の神[あいのかみ, ainokami] (n) Amor; Eros; Venus; god of love [Add to Longdo]
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma) [Add to Longdo]
暁星[ぎょうせい, gyousei] (n) morning star; Venus; rarity; (P) [Add to Longdo]
金星[きんぼし, kinboshi] (n,adj-no) Venus (planet) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビーナスピー[びーなすぴー, bi-nasupi-] VENUS-P [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
明星[みょうじょう, myoujou] Venus, Morgenstern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Venus \Ve"nus\ (v[=e]"n[u^]s), n. [L. Venus, -eris, the goddess
   of love, the planet Venus.]
   1. (Class. Myth.) The goddess of beauty and love, that is,
    beauty or love deified.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) One of the planets, the second in order from the
    sun, its orbit lying between that of Mercury and that of
    the Earth, at a mean distance from the sun of about
    67,000,000 miles. Its diameter is 7,700 miles, and its
    sidereal period 224.7 days. As the morning star, it was
    called by the ancients {Lucifer}; as the evening star,
    {Hesperus}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Alchem.) The metal copper; -- probably so designated from
    the ancient use of the metal in making mirrors, a mirror
    being still the astronomical symbol of the planet Venus.
    [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Any one of numerous species of marine bivalve
    shells of the genus {Venus} or family {Veneridae}. Many of
    these shells are large, and ornamented with beautiful
    frills; others are smooth, glossy, and handsomely colored.
    Some of the larger species, as the round clam, or quahog,
    are valued for food.
    [1913 Webster]
 
   {Venus's basin} (Bot.), the wild teasel; -- so called because
    the connate leaf bases form a kind of receptacle for
    water, which was formerly gathered for use in the toilet.
    Also called {Venus's bath}.
 
   {Venus's basket} (Zool.), an elegant, cornucopia-shaped,
    hexactinellid sponge ({Euplectella speciosa}) native of
    the East Indies. It consists of glassy, transparent,
    siliceous fibers interwoven and soldered together so as to
    form a firm network, and has long, slender, divergent
    anchoring fibers at the base by means of which it stands
    erect in the soft mud at the bottom of the sea. Called
    also {Venus's flower basket}, and {Venus's purse}.
 
   {Venus's comb}.
    (a) (Bot.) Same as {Lady's comb}.
    (b) (Zool.) A species of {Murex} ({Murex tenuispinus}). It
      has a long, tubular canal, with a row of long, slender
      spines along both of its borders, and rows of similar
      spines covering the body of the shell. Called also
      {Venus's shell}.
 
   {Venus's fan} (Zool.), a common reticulated, fanshaped
    gorgonia ({Gorgonia flabellum}) native of Florida and the
    West Indies. When fresh the color is purple or yellow, or
    a mixture of the two.
 
   {Venus's flytrap}. (Bot.) See {Flytrap}, 2.
 
   {Venus's girdle} (Zool.), a long, flat, ribbonlike, very
    delicate, transparent and iridescent ctenophore ({Cestum
    Veneris}) which swims in the open sea. Its form is due to
    the enormous development of two spheromeres. See Illust.
    in Appendix.
 
   {Venus's hair} (Bot.), a delicate and graceful fern
    ({Adiantum Capillus-Veneris}) having a slender, black and
    shining stem and branches.
 
   {Venus's hair stone} (Min.), quartz penetrated by acicular
    crystals of rutile.
 
   {Venus's looking-glass} (Bot.), an annual plant of the genus
    {Specularia} allied to the bellflower; -- also called
    {lady's looking-glass}.
 
   {Venus's navelwort} (Bot.), any one of several species of
    {Omphalodes}, low boraginaceous herbs with small blue or
    white flowers.
 
   {Venus's pride} (Bot.), an old name for Quaker ladies. See
    under {Quaker}.
 
   {Venus's purse}. (Zool.) Same as {Venus's basket}, above.
 
   {Venus's shell}. (Zool.)
    (a) Any species of Cypraea; a cowrie.
    (b) Same as {Venus's comb}, above.
    (c) Same as {Venus}, 4.
 
   {Venus's slipper}.
    (a) (Bot.) Any plant of the genus {Cypripedium}. See
      {Lady's slipper}.
    (b) (Zool.) Any heteropod shell of the genus {Carinaria}.
      See {Carinaria}.
      [1913 Webster]
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Venus
   n 1: the second nearest planet to the sun; it is peculiar in
      that its rotation is slow and retrograde (in the opposite
      sense of the Earth and all other planets except Uranus); it
      is visible from Earth as an early `morning star' or an
      `evening star'; "before it was known that they were the
      same object the evening star was called Venus and the
      morning star was called Lucifer"
   2: goddess of love; counterpart of Greek Aphrodite [syn:
     {Venus}, {Urania}]
   3: type genus of the family Veneridae: genus of edible clams
     with thick oval shells [syn: {Venus}, {genus Venus}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Venus
  1. Venus
  2. Evening Star; Venus

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Venus /venɵs/
  1. Venus
  2. EveningStar; Venus

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top