Search result for

stuck

(78 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuck-, *stuck*
English-Thai: Longdo Dictionary
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stuck[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stick
stuck[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stick
stuck[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ
stuck-up[ADJ] อวดหยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: โอหัง, Syn. proud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stuck(สทัค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stick stuck on vt. หลงรัก
stuck-up(สทัค'อัพ) adj. หยิ่ง,ยโส,โอหัง,อวดดี., See also: stuck-upness n., Syn. snobbish

English-Thai: Nontri Dictionary
stuck(vt) pt และ pp ของ stick
STUCK-stuck-up(adj) หยิ่งยโส,ทะนงตัว,โอหัง,อวดดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stuckค้าง
stuck (adj ) ติด , ค้าง , ไม่สามารถขยับได้ ex. I'm stuck in the elevator ex. They got stuck in a traffic jam.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before you stuck it to the wall.ก่อนที่คุณจะติดมันไปบนกำแพง Pret-a-Poor-J (2008)
It's kinda stuck. It's more than stuck.มันค่อนข้างเหม็น มันมากกว่าเหม็น Not Cancer (2008)
Fruit and vegetable fibers and skins Get stuck together and form a ball.เส้นใยและเปลือกของผักผลไม้\ จับรวมกันเป็นก้อนเหมือนลูกบอล Adverse Events (2008)
Rule out diffuse processes, you're stuck with a single process affecting just the pancreas.ปกคลุมไปทั่ว คุณทำsingle process affecting เฉพาะที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
You know, just because we're stuck here and I'm lying down doesn't mean we need to get deep.เราควบคุมอยู่ที่นี่ และฉันโกหก ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการล้วงลึก Joy (2008)
Burnt Sienna, you're gonna be stuck in a mobile oncology truck in Pewaukee, Wisconsin.เบอร์น เซียน่า นายจะตกหลุมรักอยู่ในรถบ้านเคลื่อนที่ ใน มิลว็อกกี้ วิสคอนซิน Dying Changes Everything (2008)
Must have got stuck on the scissors when Chelsea was stabbed.คงติดอยู่ที่กรรไกรตอนเชลซีโดนแทง And How Does That Make You Kill? (2008)
You're stuck with me.เจ้าติดธุระอยู่กับข้าแล้ว Duel of the Droids (2008)
Wait. Meesa eyeball's stuck in the sleeve.เดี๋ยวนะ ลูกตาข้าติดอยู่ในแขนเสื้อ Bombad Jedi (2008)
You can wind up stuck in 17th century japanคิดอยู่ในยุค 1700 ในญี่ปุ่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
It would be better if we stuck together, Dave.มันน่าจะดีกว่า ถ้าเราอยู่ด้วยกัน เดฟ The Bank Job (2008)
You got your head stucked pretty good, huh guy?หัวนายติดนิ? \ ดูดีไม่หยอกเลยนะ หืม? Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stuckA big rock stuck out from the bank into the river.
stuckA bone stuck in my throat.
stuckA rock stuck out from the bank into the river.
stuckBill seems to be stuck on Mary.
stuckHe stuck a flower in his buttonhole.
stuckHe stuck a meatball with his fork.
stuckHe stuck his knife into the tree.
stuckHe stuck his neck out for that idea, and now he's getting all the blame.
stuckHe stuck his pencil behind his ear.
stuckHe stuck me with debts of 1,000,000 yen.
stuckHe stuck out his tongue at his teacher.
stuckHe stuck the book in his bag.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
จมปลัก[v.] (jomplak) EN: be stagnant ; be stuck ; be glued to one's place   
จมอยู่กับ[v. exp.] (jom yū kap) EN: be bogged down in ; be caught up in ; stuck   
ก้างขวางคอ[n.] (kāngkhwāngkhø) EN: bur in the throat ; fishbone got stuck in one' s throat ; obstacle ; one who causes interruption ; someone in the way ; something in the way   
เก๊ก[v.] (kek) EN: put on airs ; be pretentious ; be stuck-up   
คา[v.] (khā) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in   FR: bloquer ; coincer
แค้นคอ[v. exp.] (khaēn khø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat   
เกาะติดกันหลายหน้า[xp] (kǿ tit kan lāi nā) EN: several pages have stuck together   
ลงคอ[v. exp.] (longkhø) EN: infect the throat ; get stuck in the throat   FR: infecter la gorge
ตัน[v.] (tan) EN: clog ; block ; choke ; get stuck ; stuck ; become choked; become clogged   FR: boucher

CMU English Pronouncing Dictionary
STUCK    S T AH1 K
STUCKE    S T AH1 K
STUCKI    S T AH1 K IY0
STUCKY    S T AH1 K IY0
STUCKER    S T AH1 K ER0
STUCKEY    S T AH1 K IY0
STUCKERT    S T AH1 K ER0 T
STUCKMAN    S T AH1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuck    (v) (s t uh1 k)
stuck-up    (j) - (s t uh2 k - uh1 p)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stück(n) |das, pl. Stücke| ชิ้น, ก้อน
Frühstück(n) |das, pl. Frühstücke| อาหารเช้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stuck {m}stucco [Add to Longdo]
Stuck {m}; Stuckverzierung {f}; Deckenfries {m}moulding [Add to Longdo]
Stuckarbeit {f}stuccowork [Add to Longdo]
Stuckateur {m}; Stukkateur {m} [alt]plasterer [Add to Longdo]
stuckieren | stuckiernd | stuckiert | stuckiert | stuckierteto stucco | stuccoing | stuccoed | stuccoes | stuccoed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
スタック[, sutakku] (n) (1) stack; (2) {comp} pushdown list; pushdown stack; (n,vs) (3) stuck [Add to Longdo]
マンネリ化[マンネリか, manneri ka] (vs) (See マンネリ) getting stuck in a rut; becoming stereotyped [Add to Longdo]
引っ掛かる(P);引っ掛る(P);引っかかる[ひっかかる, hikkakaru] (v5r,vi) to be caught in; to be stuck in; to be cheated; (P) [Add to Longdo]
羽目になる[はめになる, hameninaru] (exp,v5r) to get stuck with (some job); to end up with (something unpleasant) [Add to Longdo]
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way [Add to Longdo]
気障っぽい[きざっぽい, kizappoi] (adj-i) affected (appearance, attitude); stuck up; self-loving [Add to Longdo]
喉に刺さった骨[のどにささったほね, nodonisasattahone] (n) bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
刺さる[ささる, sasaru] (v5r,vi) to stick; to be stuck; (P) [Add to Longdo]
自分中心[じぶんちゅうしん, jibunchuushin] (adj-no) self-centered; stuck on oneself [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紧贴[jǐn tiē, ㄐㄧㄣˇ ㄊㄧㄝ, / ] stuck to, #14,665 [Add to Longdo]
如胶似漆[rú jiāo sì qī, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄙˋ ㄑㄧ, / ] stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip, #66,004 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stick \Stick\, v. t. [imp. & p. p. {Stuck}(Obs. {Sticked}); p.
   pr. & vb. n. {Sticking}.] [OE. stikien, v.t. & i., combined
   with steken, whence E. stuck), AS. stician, v.t. & i., and
   (assumed) stecan, v.t.; akin to OFries. steka, OS. stekan,
   OHG. stehhan, G. stechen, and to Gr. ? to prick, Skr. tij to
   be sharp. Cf. {Distinguish}, {Etiquette}, {Extinct},
   {Instigate}, {Instinct}, {Prestige}, {Stake}, {Steak},
   {Stick}, n., {Stigma}, {Stimulate}, {Sting}, {Stitch} in
   sewing, {Style} for or in writing.]
   1. To penetrate with a pointed instrument; to pierce; to
    stab; hence, to kill by piercing; as, to stick a beast.
    [1913 Webster]
 
       And sticked him with bodkins anon.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       It was a shame . . . to stick him under the other
       gentleman's arm while he was redding the fray. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to penetrate; to push, thrust, or drive, so as to
    pierce; as, to stick a needle into one's finger.
    [1913 Webster]
 
       Thou stickest a dagger in me.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To fasten, attach, or cause to remain, by thrusting in;
    hence, also, to adorn or deck with things fastened on as
    by piercing; as, to stick a pin on the sleeve.
    [1913 Webster]
 
       My shroud of white, stuck all with yew. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The points of spears are stuck within the shield.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To set; to fix in; as, to stick card teeth.
    [1913 Webster]
 
   5. To set with something pointed; as, to stick cards.
    [1913 Webster]
 
   6. To fix on a pointed instrument; to impale; as, to stick an
    apple on a fork.
    [1913 Webster]
 
   7. To attach by causing to adhere to the surface; as, to
    stick on a plaster; to stick a stamp on an envelope; also,
    to attach in any manner.
    [1913 Webster]
 
   8. (Print.) To compose; to set, or arrange, in a composing
    stick; as, to stick type. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   9. (Joinery) To run or plane (moldings) in a machine, in
    contradistinction to working them by hand. Such moldings
    are said to be stuck.
    [1913 Webster]
 
   10. To cause to stick; to bring to a stand; to pose; to
     puzzle; as, to stick one with a hard problem. [Colloq.]
     [1913 Webster]
 
   11. To impose upon; to compel to pay; sometimes, to cheat.
     [Slang]
     [1913 Webster]
 
   {To stick out}, to cause to project or protrude; to render
    prominent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuck \Stuck\,
   imp. & p. p. of {Stick}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuck \Stuck\, n. [Cf. 1st {Stoccado}.]
   A thrust. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stuck
   adj 1: caught or fixed; "stuck in the mud" [ant: {unstuck}]
   2: baffled; "this problem has me completely stuck"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top