Search result for

sax

(75 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sax-, *sax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Saxon[N] ชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 5 และ 6, See also: ชาวแองโกลแซกซอน
Saxon[N] ภาษาอังกฤษโบราณ
saxhorn[N] แตรทองเหลือง
saxtuba[N] แตรทองเหลืองขนาดใหญ่
saxophone[N] แซ็กโซโฟน, See also: เครื่องดนตรีประเภทเป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saxhorn(แซคซฺ'ฮอร์น) n. แตรทองเหลืองชนิดหนึ่ง
saxon(แซค'เซิน) n.,adj. ชาวอังกฤษ,ชาวแองโกล-แซกซอน,ภาษาอังกฤษโบราณ
saxophone(แซค'ซะโฟน) n. แตรปากงอชนิดหนึ่ง., See also: saxophonic adj. saxophonist n.
saxtuba(แซคซฺ'ทูบะ) n. = saxhorn (ดู) ขนาดใหญ่
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
saxophone(n) แซ็กโซโฟน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
saxicolous; epilithic; epipetric; rupestralขึ้นบนหิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saxophoneแซกโซโฟน [TU Subject Heading]
Saxophone musicดนตรีบรรเลงแซกโซโฟน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
* A saxophone was blowin' on a rock and roll show ** ได้ยินเสียงเป่าแซกโซโฟน ในทำนองร็อคแอนด์โรล * The Rocky Horror Glee Show (2010)
Well, you kind of have to hear him play the saxophone.ประมาณว่า.. ฉันเคยฟังเขาเล่นแซ็กโซโฟน Ring Around the Rosie (2011)
This is the best saxophone CD you will ever hear... recorded by our cashier Earl Samson.นี่จะเป็นซีดีแซกโซโฟนที่ดีที่สุดl เท่าที่คุณเคยฟังเลยล่ะ อัดเสียงโดยแคชเชียร์ของเราl เอิร์ล แซมสัน And the Disappearing Bed (2011)
This is where you join in birthday song with your sweet-ass saxophone.ที่นี่คุณสามารถเข้าร่วมในเพลงอวยพรวันเกิด กับแซ็กโซโฟนหวานตูดของคุณ And the Really Petty Cash (2011)
Saxa!Saxa! Monsters (2012)
What you saw at Asgorath is no surprise. Some months ago, Saxons began raiding our villages.ที่ท่านเห็นที่อัซโกแรธไม่น่าแปลกใจ หลายเดือนที่แล้ว พวกแซกซอน โจมตีหมู่บ้างของเรา Arthur's Bane: Part One (2012)
Morgana and a band of Saxons attacked us as we crossed the border into Ismere.มอร์กานากับพวก แซกซอนโจมตีเรา Arthur's Bane: Part One (2012)
Was a wicked good sax player.เป็นคนเล่นแซ๊กโซโฟนที่สุดยอดมาก There's Always a Downside (2012)
The place is crawling with Saxons.ที่นี่เต็มไปด้วยพวกแซกซอน Arthur's Bane: Part Two (2012)
Something's wrong. The Saxons - where have they all gone?นี่มันผิดปกติ พวกแซกซอนหายไปไหนกันหมด? Arthur's Bane: Part Two (2012)
At first, we assumed it was the Saxons... they've been active in that area before.ตอนแรกเราคิดว่าเป็นพวกแซกซอน พวกนั้นเชี่ยวชาญเรื่องพื้นที่ดี The Kindness of Strangers (2012)
There's a dangerous sorcerer at large, Merlin, not to mention Saxons.มีพ่อมดที่อันตรายและแข็งแกร่งที่สุด เมอร์ลิน ไม่ได้พูดถึงแซกซอนนะ The Kindness of Strangers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลโตแซกโซโฟน[n. exp.] (altō saēksōfōn) EN: alto saxophone   
แซกโซโฟน[n.] (saēksōfōn) EN: saxophone   FR: saxophone [m]
โซปราโนแซกโซโฟน[n. exp.] (sōprānō saēksōfōn) EN: soprano saxophone   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAX    S AE1 K S
SAXE    S AE1 K S
SAXBY    S AE1 K S B IY0
SAXER    S AE1 K S ER0
SAXON    S AE1 K S AH0 N
SAXONS    S AE1 K S AH0 N Z
SAXONA    S AE1 K S AH0 N AH0
SAXTON    S AE1 K S T AH0 N
SAXMAN    S AE1 K S M AH0 N
SAXENA    S AE1 K S AH0 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sax    (n) (s a1 k s)
Saxe    (n) (s a k s)
Saxon    (n) (s a1 k s n)
saxes    (n) (s a1 k s i z)
Saxons    (n) (s a1 k s n z)
saxhorn    (n) (s a1 k s h oo n)
saxhorns    (n) (s a1 k s h oo n z)
saxifrage    (n) (s a1 k s i f r i jh)
saxophone    (n) (s a1 k s @ f ou n)
saxophones    (n) (s a1 k s @ f ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saxofon {n}; Saxophon {n} [alt] | Saxofone {pl}; Saxophone {pl} [alt]saxophone; sax | saxophones [Add to Longdo]
Saxofonist {m}; Saxophonist {m} [alt] | Saxofonisten {pl}; Saxophonisten {pl} [alt]saxophonist | saxophonists [Add to Longdo]
Saxaulsperling {m} [ornith.]Saxaul Sparrow [Add to Longdo]
Saxaulhäher {m} [ornith.]Pander's Ground Jay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family) [Add to Longdo]
アルトサックス[, arutosakkusu] (n) alto saxophone [Add to Longdo]
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon [Add to Longdo]
サージャントメージャー[, sa-jantome-ja-] (n) sergeant-major (Abudefduf saxatilis) [Add to Longdo]
サキシトキシン[, sakishitokishin] (n) saxitoxin [Add to Longdo]
サクソフォーン[, sakusofo-n] (n) saxophone [Add to Longdo]
サクソフォン(P);サキソフォン;サキソホン[, sakusofon (P); sakisofon ; sakisohon] (n) saxophone; (P) [Add to Longdo]
サクソルン;サクスホルン[, sakusorun ; sakusuhorun] (n) saxhorn [Add to Longdo]
サックス[, sakkusu] (n) (abbr) (See サクソフォン) saxophone; sax; (P) [Add to Longdo]
サックスブルー[, sakkusuburu-] (n) saxe blue [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨克斯[sà kè sī, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] sax; saxophone, #75,525 [Add to Longdo]
萨克森[Sà kè sēn, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙㄣ, / ] Saxony, #88,979 [Add to Longdo]
撒克逊[Sā kè xùn, ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Saxon (people), #220,231 [Add to Longdo]
萨克逊[sà kè xùn, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Saxon, #448,714 [Add to Longdo]
撒克逊人[Sā kè xùn rén, ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ ㄖㄣˊ, / ] Saxon (people) [Add to Longdo]
萨克斯風[Sà kè sī fēng, ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄈㄥ, / ] saxophone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sax \Sax\, n. [AS. seax a knife.]
   A kind of chopping instrument for trimming the edges of
   roofing slates.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zax \Zax\ (z[a^]ks), n.
   A tool for trimming and puncturing roofing slates. [Written
   also {sax}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sax
   n 1: a Belgian maker of musical instruments who invented the
      saxophone (1814-1894) [syn: {Sax}, {Adolphe Sax}]
   2: a single-reed woodwind with a conical bore [syn: {sax},
     {saxophone}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAX
     SUSE Advanced X [configuration tool] (SUSE, Linux)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SAX
     Simple API for XML (API, XML)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 sax
   scissors
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top