ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

saxhorn

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saxhorn-, *saxhorn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saxhorn[N] แตรทองเหลือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saxhorn(แซคซฺ'ฮอร์น) n. แตรทองเหลืองชนิดหนึ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saxhorn    (n) sˈækshɔːn (s a1 k s h oo n)
saxhorns    (n) sˈækshɔːnz (s a1 k s h oo n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
サクソルン;サクスホルン[, sakusorun ; sakusuhorun] (n) saxhorn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saxhorn \Sax"horn`\, n. (Mus.)
   A name given to a numerous family of brass wind instruments
   with valves, invented by Antoine Joseph Adolphe Sax (known as
   Adolphe Sax), of Belgium and Paris, and much used in military
   bands and in orchestras.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 saxhorn
   n 1: any of a family of brass wind instruments that resemble a
      bugle with valves

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top