ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anglo-saxon

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anglo-saxon-, *anglo-saxon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Anglo-Saxon[N] คนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anglo-saxon(แอง' โกล' แซคเซิน) n. คนที่มีภาษาแม่เป็น อังกฤษ, คนอังกฤษสมัยก่อนที่ชาวนอร์มันเข้าครอบครอง, คนชาวอังกฤษ,คนที่มีบรรพบุรุษ เป็นอังกฤษ, ภาษาอังกฤษง่าย -adj. เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ทื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... isa contraction of the Anglo-Saxon word " wer" ...Is a contraction of the Anglo-Saxon word... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Robin hood, an Anglo-Saxon in the woods, with the sword, and the bow and arrow.โรบินฮู้ด, แองโกลแซกซอนในป่าด้วยดาบ และคันธนูและลูกศร Fading Gigolo (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anglo-saxonIn the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Anglo-Saxon (n) ˌæŋglou-sˈæksən (a2 ng g l ou - s a1 k s @ n)
Anglo-Saxons (n) ˌæŋglou-sˈæksənz (a2 ng g l ou - s a1 k s @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盎格鲁撒克逊[Àng gé lǔ Sā kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon (people) [Add to Longdo]
盎格鲁萨克逊[àng gé lǔ sà kè xùn, ㄤˋ ㄍㄜˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄎㄜˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Anglo-Saxon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングロサクソン;アングロ・サクソン[, angurosakuson ; anguro . sakuson] (n,adj-no) Anglo-Saxon [Add to Longdo]
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 German \Ger"man\, n.; pl. {Germans}[L. Germanus, prob. of Celtis
   origin.]
   1. A native or one of the people of Germany.
    [1913 Webster]
 
   2. The German language.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) A round dance, often with a waltz movement, abounding
      in capriciosly involved figures.
    (b) A social party at which the german is danced.
      [1913 Webster]
 
   {High German}, the Teutonic dialect of Upper or Southern
    Germany, -- comprising Old High German, used from the 8th
    to the 11th century; Middle H. G., from the 12th to the
    15th century; and Modern or New H. G., the language of
    Luther's Bible version and of modern German literature.
    The dialects of Central Germany, the basis of the modern
    literary language, are often called Middle German, and the
    Southern German dialects Upper German; but High German is
    also used to cover both groups.
 
   {Low German}, the language of Northern Germany and the
    Netherlands, -- including {Friesic}; {Anglo-Saxon} or
    {Saxon}; {Old Saxon}; {Dutch} or {Low Dutch}, with its
    dialect, {Flemish}; and {Plattdeutsch} (called also {Low
    German}), spoken in many dialects.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anglo-Saxon \An"glo-Sax"on\ adj.
   1. of or pertaining to the Anglo-Saxons or their language;
    as, Anglo-Saxon poetry; The Anglo-Saxon population of
    Scotland.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anglo-Saxon \An"glo-Sax"on\, n. [L. Angli-Saxones English
   Saxons.]
   1. A Saxon of Britain, that is, an English Saxon, or one the
    Saxons who settled in England, as distinguished from a
    continental (or "Old") Saxon.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. The Teutonic people (Angles, Saxons, Jutes) of
    England, or the English people, collectively, before the
    Norman Conquest.
    [1913 Webster]
 
       It is quite correct to call [AE]thelstan "King of
       the Anglo-Saxons," but to call this or that subject
       of [AE]thelstan "an Anglo-Saxon" is simply nonsense.
                          --E. A.
                          Freeman.
    [1913 Webster]
 
   3. The language of the English people before the Norman
    conquest in 1066 (sometimes called {Old English}). See
    {Saxon}.
 
   Syn: Old English
     [1913 Webster]
 
   4. One of the race or people who claim descent from the
    Saxons, Angles, or other Teutonic tribes who settled in
    England; a person of English descent in its broadest
    sense.
    [1913 Webster]
 
   5. a person of Anglo-Saxon (esp British) descent whose native
    tongue is English and whose culture is strongly influenced
    by English culture as in "WASP for `White Anglo-Saxon
    Protestant'"; "this Anglo-Saxon view of things".
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Anglo-Saxon
   adj 1: of or relating to the Anglo-Saxons or their language;
       "Anglo-Saxon poetry"; "The Anglo-Saxon population of
       Scotland"
   n 1: a native or inhabitant of England prior to the Norman
      Conquest
   2: a person of Anglo-Saxon (especially British) descent whose
     native tongue is English and whose culture is strongly
     influenced by English culture as in WASP for `White Anglo-
     Saxon Protestant'; "in the ninth century the Vikings began
     raiding the Anglo-Saxons in Britain"; "his ancestors were not
     just British, they were Anglo-Saxons"
   3: English prior to about 1100 [syn: {Old English}, {Anglo-
     Saxon}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Anglo-Saxon /ɑ̃glosaksɔ̃/ 
  anglo-saxon

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 anglo-saxon /ɑ̃glosaksɔ̃/ 
  anglo-saxon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top