Search result for

saul

(54 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saul-, *saul*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
somersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) vi.,n. (การ) ตีลังกา,หกคะเมน,เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิง., Syn. somerset,summersault,summerset
summersault(ซัม'เมอะซอลทฺ) n.,vi. = somersault (ดู), Syn. summerset {ร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย,โจมตี,จู่โจม,ข่มขืน
somersault(n) การตีลังกา,การหกคะเมน,การพลิกกลับ
somersault(vt) ตีลังกา,หกคะเมน,พลิกกลับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Right on time, Saul. Come on in.ได้เวลาพอดี ซูล เข้ามาสิ Bolt (2008)
Okay, Saul, nice work. Let's find some mustard next time. Okay, babe?ดีมากซูล คราวหน้าหามัสตาร์ดมานะ โอเค? Bolt (2008)
- Yo, hey, Saul.- ว่าไง โซล Pineapple Express (2008)
- Hey, Saul. Mind if I come by?- หวัดดี โซล ฉันแวะไปหาได้มั้ย Pineapple Express (2008)
Saul, it's Dale. Let me in. Let me in.โซล นี่เดลนะ ให้ฉันเข้าไปที Pineapple Express (2008)
Saul is the only guy who has Pineapple Express.โซลเป็นคนเดียวที่มีมัน Pineapple Express (2008)
- We're here. Saul's gone.- เราอยู่ที่นี่ โซลไม่อยู่แล้ว Pineapple Express (2008)
He'll be, "Yeah, I sold it to Saul." Why wouldn't he?เขาก็ตอบว่า "อืม ฉันขายให้โซล" ทำไมเขาจะไม่บอกล่ะ Pineapple Express (2008)
Yeah, Saul. Yeah, I'm fine, man. I just stubbed my toe.แน่นอน โซล ฉันสบายดี แค่เดินสะดุดหัวแม่เท้าน่ะ Pineapple Express (2008)
- Is Saul Asian?- โซลเป็นคนเอเชียรึเปล่า Pineapple Express (2008)
It's deceased now. The car needs a battery to start, Saul.มันหยุดทำงานแล้ว จะสตาร์ทรถได้ต้องใช้แบตเตอรี่ Pineapple Express (2008)
- Saul. What's up?- โซล ว่ายังไง Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid   FR: attaquer ; charger ; assaillir
จู่โจม [v.] (jūjōm) EN: attack ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack   
กระทำชำเรา[v.] (krathamchamrao) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force   FR: violer ; abuser
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle   
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise   FR: embuscade [f] ; embûche [f]
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง[n. exp.] (nok jāp pīk øn ok leūang) EN: Yellow-breasted Bunting   FR: Bruant auréole [m] ; Bruant des saules [m] ; Passerine auréole [m]
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into   FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
โทรม[v.] (sōm) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse   FR: violer ; abuser
ทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thamrāi rāngkāi) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUL    S AO1 L
SAULS    S AO1 L Z
SAULT    S AO1 L T
SAULTER    S AO1 L T ER0
SAULNIER    S AW1 L N IY0 ER0
SAULTERS    S AW1 L T ER0 Z
SAULSBURY    S AO1 L S B EH0 R IY0
SAULSBERRY    S AO1 L S B EH2 R IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
Säule(n) |die, pl. Säulen| เสา, แท่งคอนกรีต
Wirbelsäule|die, pl. Wirbelsäulen| กระดูกสันหลัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
でんぐり返る[でんぐりがえる, dengurigaeru] (v5r,vi) to turn a somersault; to turn over (topsy-turvy); to turn head over heels [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
もんどり打つ;翻筋斗打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault [Add to Longdo]
アサルト[, asaruto] (n) assault [Add to Longdo]
アサルトライフル[, asarutoraifuru] (n) assault rifle [Add to Longdo]
サマソルトターン[, samasorutota-n] (n) somersault turn [Add to Longdo]
バク転;バック転[バクてん(バク転);バックてん(バック転), baku ten ( baku ten ); bakku ten ( bakku ten )] (n,vs) (See 後転跳び) backward somersault; back handspring; backflip [Add to Longdo]
ムーンサルト[, mu-nsaruto] (n) moonsault (type of somersault) [Add to Longdo]
加害[かがい, kagai] (n,vs) assault; violence; damaging (someone) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扫罗[sǎo luó, ㄙㄠˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] Saul (name); biblical king around 1000 BC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sal \Sal\ (s[add]l), n. [Hind. s[=a]l, Skr. [,c][=a]la.] (Bot.)
   An East Indian timber tree ({Shorea robusta}), much used for
   building purposes. It is of a light brown color,
   close-grained, heavy, and durable. [Written also {saul}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saul \Saul\, n.
   Soul. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Saul \Saul\, n.
   Same as {Sal}, the tree.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Saul
   n 1: (Old Testament) the first king of the Israelites who
      defended Israel against many enemies (especially the
      Philistines)
   2: (New Testament) a Christian missionary to the Gentiles;
     author of several Epistles in the New Testament; even though
     Paul was not present at the Last Supper he is considered an
     Apostle; "Paul's name was Saul prior to his conversion to
     Christianity" [syn: {Paul}, {Saint Paul}, {St. Paul},
     {Apostle Paul}, {Paul the Apostle}, {Apostle of the
     Gentiles}, {Saul}, {Saul of Tarsus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top