ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repository

R IY0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repository-, *repository*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repository[N] ที่เก็บ, See also: ที่รองรับ, ที่บรรจุ
repository[N] ผู้มีความรู้กว้างขวาง
repository[N] ผู้ได้รับความไว้วางใจ
repository[N] โกดัง, See also: คลังสินค้า, ที่เก็บสินค้า, Syn. store, warehouse
repository[N] สุสาน, See also: ที่ฝังศพ, สถานที่เก็บศพ, ฮวงซุ้ย, Syn. vault

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repository(รีทอส'ซิทอรี) n. ที่รับ,ที่รองรับ,ที่ใส่,ที่เก็บ,สุสาน,ผู้เป็นที่ไว้วางใจ,คลังสินค้า,โกดัง, Syn. burial place,sepulcher

English-Thai: Nontri Dictionary
repository(n) โกดัง,คลัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repositoryคลังเก็บ สถานที่เก็บ (ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูล) แหล่งที่อยู่ (เว็บไซต์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They will marvel at how vulnerable the repository of all our potential once was, how perilous our infancy, how humble our beginnings, how many rivers we had to cross... before we found our way.พวกเขาจะประหลาดใจที่ว่าช่องโหว่ พื้นที่เก็บข้อมูลทุกครั้งเดียว ที่มีศักยภาพของเรา, วิธีอันตรายวัยเด็กของเรา The Immortals (2014)
It is the greatest repository of sensitive and dangerous information anywhere in the world, the Alexandrian Library of secrets and scandals and none of it is on a computer.มันเป็นที่เก็บข้อมูลลับและอันตราย จากทั่วทุกมุมโลก เป็นดั่งหอสมุดอเล็กซานเดรียในด้านความลับและข่าวฉาว His Last Vow (2014)
- A repository of knowledge that can be literally downloaded into one's mind.ที่กักเก็บความรู้ต่างๆ มันสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูล ลงไปยังจิตสำนึกคนๆหนึ่งได้ Space (2010)
A repository of knowledge that can be literally...ที่เก็บความรู้ ซึ่งสามารถ ... Life (2009)
I was gang raped in a repository bin at the needle exchange!ฉันอยากจะฆ่าเธอแล้วยัดใส่ถังขยะ ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย Eating Out (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอไตร[n.] (høtrai) EN: hall for keeping the scriptures ; temple repository for the Buddhist scriptures ; tripitaka hall   
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPOSITORY    R IY0 P AA1 Z AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repository    (n) rˈɪpˈɒzɪtriː (r i1 p o1 z i t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbewahrungsort {m} | Aufbewahrungsorte {pl}repository | repositories [Add to Longdo]
Behälter {m} | Behälter {pl}repository | repositories [Add to Longdo]
Repository {n} [comp.]repository [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオバンク[, baiobanku] (n) DNA repository (wasei [Add to Longdo]
リポジトリ[, ripojitori] (n) repository [Add to Longdo]
レポジトリ[, repojitori] (n) {comp} repository (esp. in version control systems like CVS, SVN, etc.) [Add to Longdo]
宝殿[ほうでん, houden] (n) (shrine) repository or treasure house; (shrine) sanctuary [Add to Longdo]
宝物殿[ほうもつでん, houmotsuden] (n) (shrine) repository or treasure house; (shrine) sanctuary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Receptacle \Re*cep"ta*cle\ (r[-e]*s[e^]p"t[.a]*k'l), n. [F.
   r['e]ceptacle, L. receptaculum, fr. receptare, v. intens. fr.
   recipere to receive. See {Receive}.]
   1. That which serves, or is used, for receiving and
    containing something, as for examople, a {basket}, a
    {vase}, a {bag}, a {reservoir}; a {repository}.
    [1913 Webster]
 
       O sacred receptacle of my joys!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.)
    (a) The apex of the flower stalk, from which the organs of
      the flower grow, or into which they are inserted. See
      Illust. of {Flower}, and {Ovary}.
    (b) The dilated apex of a pedicel which serves as a common
      support to a head of flowers.
    (c) An intercellular cavity containing oil or resin or
      other matters.
    (d) A special branch which bears the fructification in
      many cryptogamous plants.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Repository \Re*pos"i*to*ry\ (r[-e]*p[o^]z"[i^]*t[-o]*r[y^]), n.
   [L. repositorium, repostorium: cf. OF. repositoire.]
   A place where things are or may be reposited, or laid up, for
   safety or preservation; a depository. --Locke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repository
   n 1: a facility where things can be deposited for storage or
      safekeeping [syn: {depository}, {deposit}, {depositary},
      {repository}]
   2: a person to whom a secret is entrusted [syn: {repository},
     {secretary}]
   3: a burial vault (usually for some famous person) [syn:
     {repository}, {monument}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top