ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ที่บรรจุ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ที่บรรจุ-, *ที่บรรจุ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บัวที่บรรจุอัฐิ สร้างเป็นรูปดอกบัวตูมบนฐานเตี้ย ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The chest the Hebrews carried the Ten Commandments in.หีบของฮิบรู ที่บรรจุบัญญติ 10 ประการ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It housed the Ark of the Tabernacle, which stored the original 10 Commandments which God gave to Moses.หีบแห่งพันธสัญญา ซึ่งเป็นที่บรรจุของ บัญญัติสิบประการ ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ โมเสส Pi (1998)
For all we know, these people could be walking time bombs, disease vectors, spies.เราจะรู้ได้ไงว่าคนพวกนี้ จะไม่เป็นระเบิดเดินได้ ที่บรรจุเชื้อโรค หรือสายสืบ Pilot (2004)
The only thing that comes out of that place is the candy already packed and addressed.สิ่งเดียวที่ออกจากโรงงาน นั่นก็คือลูกกวาด ที่บรรจุใส่กล่องพร้อมที่อยู่ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
which is then rolled around a thin glass vial of vinegar.และม้วนกระดาษไปรอบๆขวดแก้วบางๆ ที่บรรจุน้ำส้มสายชู The Da Vinci Code (2006)
A job that places the corpse into the coffin.งานที่บรรจุศพลงไปในโลง Departures (2008)
Yes, sir. As soon as we load relief supplies.ครับ ท่าน ทันทีที่บรรจุเสบียงสับเปลี่ยนเสร็จ Star Wars: The Clone Wars (2008)
We've learned one of their agents stole an encrypted microchip containing top secret information out of the DNI.เรารู้มาว่า สายลับของพวกมันคนนึงได้ขโมย ไมโครชิปลับ ที่บรรจุข้อมูลลับ ออกไปจาก ดีเอ็นไอ Chuck Versus the Break-Up (2008)
I'm interested in the ancient muzzle-loading rifles Used during the modoc indian war.ฉันสนใจปืนไรเฟิลโบราณที่บรรจุกระสุนทางปากกระบอก ที่ใช้ระหว่างสงคราม อินเดียนโมด็อค Self Made Man (2008)
And also a place whereby you can rake it loads of money.และยังเป็นสถานที่ ที่คุณสามารถกวาดเงิน ที่บรรจุอยู่ ไปได้ Episode #1.9 (2008)
Tell me that restating you was't a mistakeหวังว่าฉันคงไม่ผิดนะ ที่บรรจุนายกลับเข้ามา Fast & Furious (2009)
They only recorded history of our race was contained within the All-Spark, lost with its destruction.พวกเขาแค่อัดเสียงไว้เท่านั้น ภูมิประวัติหนึ่งเดียวของเรา\ ที่บรรจุอยู่ใน ออลสปาร์ค ได้ถูกทำลายไปพร้อมกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
canned[ADJ] ที่บรรจุในกระป๋อง
tinned[ADJ] ที่บรรจุกระป๋อง, Syn. canned

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
bin(บิน) 1. ถัง,ลัง {binned,binning,bins} vt. ใส่ในถังหรือลัง 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มที่บรรจุข้อมูล ที่เป็นเลขฐานสอง (binary) เช่น prog.bin
binary fileแฟ้มข้อมูลฐานสองหมายถึง แฟ้มที่บรรจุข้อมูลที่เป็นฐานสองเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้ คอมพิวเตอร์จะเข้าใจและรับรู้ได้ โดยปกติ แฟ้มข้อมูลเหล่านี้จะถูกกำหนดให้ใช้นามสกุล (file type) ว่า BIN ดู BIN ประกอบ
box(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คล่อง,ลัง,หีบ,กล่อง,กลัก,คอก,สิ่งที่บรรจุอยู่,บ้านเล็ก,กระท่อม,ที่นั่งคนขับรถม้า,ที่พักอาศัยเล็ก,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศัพท์,ตู้รถม้า,ตู้ไปรษณีย์ช่องคลอด,การต่อย,การตบ vt. ใส่ในกล่อง (หีบ,ลัง) ,ตบ,ต่อย,ตบที่หู,ต่อยที่หู
breechloadern. ปืนที่บรรจุทางท้ายปืน
carton(คาร์'เทิน) n. กล่องกระดาษ,กระดาษแข็ง,สิ่งที่บรรจุในกล่องกระดาษ,จุดขาวในกลางเป้า, Syn. box -Conf. cartoon
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
cask(คาสคฺ) {casked,casking,casks} n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง,ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง

English-Thai: Nontri Dictionary
junction(n) ชุมทาง,หัวต่อ,ที่บรรจุ

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top